Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 4: Biến cố - Xác suất của biến cố

 Phép thử ngẫu nhiên là một hành động mà :

Ta không đoán trước được kết quả của nó

 Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xaûy ra của phép thử đó.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 24/08/2018 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số 11 nâng cao bài 4: Biến cố - Xác suất của biến cố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THPT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CƠ ĐẾN DỰ GIỜ KIỂM TRA BÀI CŨMột cơng ty xổ số kiến thiết phát hành một triệu vé. Với cơ cấu giải thưởng như sau: 	 1 Giải Đặc Biệt 1 Giải Nhất 2 Giải Nhì 3 Giải Ba 5 Giải Khuyến Khích	 Bạn An mua 2 vé. Bạn Bình mua 5 vé. HỏiBạn An cĩ bao nhiêu cách chọn mua vé sao cho cả 2 vé đều trúng giải ?Bạn nào cĩ khả năng trúng thưởng nhiều hơn. Giải thích?Chương II - Bài 1GIỚI THIỆU VỀ XÁC SUẤTLÝ thuyÕt x¸c suÊt lµ bé m«n to¸n häc nghiªn cøu c¸c hiƯn t­ỵng ngÉu nhiªn. Pascal(1623-1662)Fermat (1601-1665)N¨m 1812 Nhµ to¸n häc Ph¸p Laplace (La-pla-x¬) ®· dù b¸o r»ng “ m«n khoa häc b¾t ®Çu tõ viƯc xem xÐt c¸c trß ch¬i may rđi nµy sÏ høa hĐn trë thµnh mét ®èi t­ỵng nghiªn cøu quan träng nhÊt cđa tri thøc loµi ng­êi”.GIỚI THIỆU VỀ XÁC SUẤTB. XÁC SUẤT TRƯỜNG THPT GV: NGUYỄN P. B. K. NGUYÊN BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BÀI 4: NỘI DUNGNguyễn P. B. K. NGUYÊNGiáo viên: Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ I - BIẾN CỐ II - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ TIẾT 30TIẾT 31 2 – ĐỊNH NGHĨA THỐNG KÊ CỦA XÁC SUẤT CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 1 - ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT Quan s¸t hiƯn t­ỵng “ gieo mét ®ång tiỊn kim lo¹i cĩ 2 mặt sấp (S) , ngửa (N) ”H2 : Ta cã biÕt tr­íc ®­ỵc tËp c¸c kÕt qu¶ cđa phÐp thư trªn kh«ng? Nếu cã h·y x¸c ®Þnh tËp c¸c kÕt qu¶ cã thĨ cã cđa phÐp thư trªn! TËp {S; N}.H1 : Kết quả của mỗi lần gieo cĩ đốn trước được khơng? Mặt Ngữa (N) Mặt Sấp (S) Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ- PhÐp thư lµ mét trong nh÷ng kh¸i niƯm c¬ b¶n cđa lÝ thuyÕt x¸c suÊt.- PhÐp thư ®­ỵc hiĨu lµ mét thÝ nghiƯm, mét phÐp ®o hay mét sù quan s¸t nµo ®ã...Nguyễn P. B. K. NGUYÊNGiáo viên: Bài 4:BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ + Gieo mét ®ång tiỊn kim lo¹i c©n ®èi ®ång chÊt lªn mỈt ph¼ng. + Rĩt mét qu©n bµi tõ bé bµi tĩ l¬ kh¬,.. + B¾n mét viên đạn vµo bia. + §o nhiƯt ®é ngoµi trêi.VÍ DỤ I. BIẾN CỐ - Phép thử thường được kí hiệu bởi chữ T Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử . KÝ hiƯu lµ Ω (®äc lµ «-mª-ga ).Định nghĩa Phép thử ngẫu nhiên là một hành động mà : Ta khơng đốn trước được kết quả của nĩ Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả cĩ thể xảy ra của phép thử đĩ.1 . Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu Bµi: PhÐp Thư Vµ BiÕn CèKÕt qu¶: {1;2;3;4;5;6}.Kh«ng gian mÉu cđa phÐp thư gieo con sĩc s¾c lµ : Ω = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6} Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Cho phép thử T: “Gieo một con súc sắc cĩ 6 mặt ”. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử?VD 1Bµi: PhÐp Thư Vµ BiÕn CèKh«ng gian mÉu cđa phÐp thư gieo gieo 1 đồng tiền lµ : Ω = { S ; N } Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Cho phép thử T: “Gieo một đồng tiền trên mặt phẳng ”. Hãy xác định không gian mẫu của phép thử?VD 2 Mặt Ngữa (N) Mặt Sấp (S) “Gieo mét ®ång tiỊn hai lÇn”. §©y lµ phÐp thư T víi kh«ng gian mÉu ?H1: HiƯn t­ỵng A: “ KÕt qu¶ gieo hai lÇn lµ nh­ nhau” cã thĨ x¶y ra kh«ng?H2: NÕu hiƯn t­ỵng A x¶y ra, th× A x¶y ra khi vµ chØ khi ta có kết quả nào của phép thử T ?TL1: Cã!TL2: A x¶y ra khi vµ chØ khi mét trong hai kÕt qu¶ SS, NN xuÊt hiƯn. ={SS; SN; NS; NN}.KÕt qu¶C©u hái ?1Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BiÕn cè B: “ MỈt sÊp xuÊt hiƯn trong lÇn gieo ®Çu tiªn” ®­ỵc biểu diễn d­íi d¹ng tËp hỵp lµ..................... 	b)B={SS;NS} c)B={SN;NS} 	d)B={NN;SS} TËp con {SS; SN; NS} biểu diễn cho biến cố C được ph¸t biĨu d­íi d¹ng mƯnh ®Ị nh­ thÕ nµo? HiƯn t­ỵng A được biểu diễn bởi mét vµ chØ mét tËp con cđa kh«ng gian mÉu là {SS;NN}. Ta gäi A lµ mét biÕn cè .B={SS;SN} a)C: “ Cĩ ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp”?2 Trong phÐp thư T “Gieo mét ®ång tiỊn hai lÇn”. §©y lµ phÐp thư víi kh«ng gian mÉu : ={SS; SN; NS; NN}.2 . BiÕn cèTỉng qu¸t: Mçi biÕn cè A liªn quan ®Õn mét phÐp thư T là biến cố mà việc xảy ra hay không của A tuỳ thuộc vào kết quả của TVÝ dơ: a) BiÕn cè A: “ XuÊt hiƯn mỈt ch½n chÊm” cđa phÐp thư gieo mét con sĩc s¾c trªn mỈt ph¼ng: b) BiÕn cè B: “ XuÊt hiƯn mỈt lỴ chÊm” cđa phÐp thư gieo mét con sĩc s¾c trªn mỈt ph¼ng: AΩ ={1;3;5}. BΩ ={2;4;6}. AΩMỗi kết quả của T làm cho A xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho ATập hợp các kết quả thuận lợi cho A được kí hiệu là AΩNguyễn P. B. K. NguyênGiáo viên:*Biến cố đặc biệt:Biến cố khơng: Tập rỗngBiến cố chắc chắn: Tập ΩBài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 	Cho phép thử T : Gieo một đồng tiền 3 lầnH1 : M« t¶ kh«ng gian mÉu?C©u háiGiải : ={SSS, SSN, NSS, SNS, NNS, NSN, SNN, NNN}H2 : X¸c ®Þnh tập hợp mô tả biÕn cè sau:+ A:" Lần đầu xuất hiện	 mặt sấp “ .+ B: " 	Mặt sấp xuất hiện 	đúng một lần “={SSS, SSN, SNS, SNN}. AΩ ={SNN, NSN, NNS}. BΩ?3Nguyễn P. B. K. NguyênGiáo viên:Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ II - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 1 - ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN CỦA XÁC SUẤT Nguyễn P. B. K. NguyênGiáo viên:Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nguyễn P. B. K. NguyênGiáo viên:Bài 4: BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ BiÕn cè.PhÐp thư, kh«ng gian mÉu.+ PhÐp thư ngÉu nhiªn.+ Kh«ng gian mÉu+ BiÕn cèX¸c ®Þnh ®­ỵc biÕn cè. Ph¶i m« t¶ ®­ỵc kh«ng gian mÉu.Néi dung träng t©mXÁC SUẤT BiÕn cè.Nguyễn P. B. K. NguyênGiáo viên:BÀI TẬP VỀ NHÀ?Bµi 25 ĐẾN 33 ( SGK T75 , 76 )C¸c em häc bµi cị vµ chuÈn bÞ bµi míi ( tiÕt 31)Thực hiện tháng 11 năm 2009Bài học đã KẾT THÚCThân Ái Chào Thầy Cô Và Các EmNguyễn P. B. K. NguyênGiáo viên:

File đính kèm:

  • pptBien_co_Xac_suat_cua_bien_co.ppt
Bài giảng liên quan