Bài giảng Đại số 11 NC tiết 56, 57: Bài tập

III. Tiến trình giờ dạy

1. On định lớp

2. Kiểm tra bài cũ :

 Câu hỏi : a. Thế nào là cấp số nhân ? nêu công thức số hạng tổng quát ?

 b. Cho cấp số nhân : có q > 0 . BIẾT u2=4 , u4= 9 . tính u1 ?

3. Nội dung bài giảng

 Hoạt động 1 : Nhận nhiệm vụ thông qua các bài tập : 46-47-48-49

 Hoạt động 2 : Học sinh độc lập giải bài 32 dưới sự hướng dẫn của giáo viên

 

doc3 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 14/08/2018 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 11 NC tiết 56, 57: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tieát chöông trình : 57 + 58 Baøi taäp 
Ngaøy daïy : . Tuaàn :
I. Muïc tieâu caàn ñaït 
 -Qua baøi taäp giuùp hoïc sinh hieåu roõ hôn veà ñònh nghóa caáp soá nhaân vaø caùc tính chaát cuûa caáp soá nhaân , tính toång cuûa n soá haïng ñaàu tieân cuûa caáp soá nhaân
- Reøn luyeän kæ naêng xaùc ñònh coâng boäi vaø soá haïng ñaàu tieân cuûa caáp soá nhaân , xaùc ñònh toång cuûa n soá haïng ñaàu tieân cuûa caáp soá nhaân
II. Chuaån bò :
 GV : SGK , SBT 
 HS : giaûi baøi taäp ôû nhaø 
III. Tieán trình giôø daïy 
Oån ñònh lôùp 
Kieåm tra baøi cuõ :
 Caâu hoûi : a. Theá naøo laø caáp soá nhaân ? neâu coâng thöùc soá haïng toång quaùt ?
 b. Cho caáp soá nhaân : coù q > 0 . BIEÁT u2=4 , u4= 9 . tính u1 ?
3. Noäi dung baøi giaûng 
 Hoạt động 1 : Nhận nhiệm vụ thông qua các bài tập : 46-47-48-49
 Hoạt động 2 : Học sinh độc lập giải bài 32 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 32 : 
vôùi moãi n , kí hieäu un laø soá haïng thöù n cuûa csn ñaõ cho . vì u1> 0 , u2>0 neân q>0 do ñoù un > 0 . ta coù :
Do ñoù : 
Vaäy : 2,1,
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 3 : Học sinh độc lập giải bài 33 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 33 : 
Theo ñònh lí 2 ta coù :
Aùp duïng 
a. -686 = u7 = u4. q3 = 2.q3 
 neân q = -7
b. khoâng toàn taïi vì neáu coù thì caáp soá nhaân coù coâng boäi q maø 
 q20= voâ lí 
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 4 : Học sinh độc lập giải bài 34 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 34 : 
 Goïi q laø coâng boäi cuûa caáp soá nhaân ñaõ cho ta coù 
Soá haïng toång quaùt laø 
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 5 : Học sinh độc lập giải bài 35 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 35 : 
Kí hieäu un laø khoái löôïng coøn laïi cuûa 20gam poloni sau n chu kì baùn raõ . ta coù 7314 ngaøy goàm 53 chu kì 
Theo ñeà baøi ta caàn tính u53
Töø giaû thieát suy ra un laø csn vôùi u1= 10 vaø q= ½
Do ñoù : 
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 6: Học sinh độc lập giải bài 36 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 36 : 
a.goïi q laø coâng boäi ta coù q = 3 
vì 39366:18 =2187= 37 ne6n csn ñaõ cho coù 8 soá haïng 
vaäy : S = 
b. töông töï , ta ñöôïc csn coù 13 soá haïng vaø q = -1/2
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
Hoạt động 7: Học sinh độc lập giải bài 37 dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Thời gian
Nội dung
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Bài 37 : 
Goïi A,B,C,D laø soá ño 4 goùc cuûa töù giaùc loài ñaõ cho giaû söû :
. khi ñoù theo giaû thieát ta coù D = 8A . goïi q laø coâng boäi ta coù :
 8A = D = A.q3 suy ra q = 2 
Do ñoù : 360 = A+B+C+D 
 = 
Suy ra : B= A.2 =48 , C=A.22 = 96 vaø D = A . q3 = 192 
giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của học 
hướng dẫn nếu cần 
đánh giá kết quả hoàn thành 
đưa ra lời giải chính xác 
đọc đầu bài 
nêu thắc mắc 
định hướng cách giải 
tiến hành giải 
trình bày lời giải 
chính xác hóa kết quả 
4. Cuûng coá :
 - Theá naøo laø csn ? haõy neâu soá haïng toång quaùt ?
- Haõy neâu coâng tính toång n soá haïng ñaàu tieân cuûa csn ?
5. daën doø :
- Xem laïi caùc noäi dung lí thuyeát 
- Giaûi baøi taäp oân chöông : 39,40,41,42 trang 121,122

File đính kèm:

  • docTieát chöông trình56 57 ds11.doc
Bài giảng liên quan