Bài giảng Đại số 7 - Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

Quy t¾c :

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường Trung Tiểu học PéTrus KýLớp: 7.21. Luü thõa víi sè mò tù nhiªna. §Þnh nghÜa :Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu xn xn là tích của n thừa số xx.x..xSè mòC¬ sè=n thõa sèb. Chú ý: Với x 1= x* Quy ướcx 0= 1n thừa sốn thừa sốn thừa số C¢U 1: Tính C¢U 2Số hữu tỉ nào có lập phương là -64 ?-42. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ sốa. Quy t¾c :Khi nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè, ta gi÷ nguyªn c¬ sè vµ céng c¸c sè mòxmCéng hai sè mòGi÷ nguyªn c¬ sè=xn.xm + n2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ sốa. Quy t¾c :Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia.xmTrừ hai sè mòGi÷ nguyªn c¬ sè=xn:xm - n C¢U 3ViÕt tÝch hai luü thõa sau thµnh mét luü thõa: a) (-0,3)2 .(-0,3)3 C¢U 3ViÕt tÝch hai luü thõa sau thµnh mét luü thõa: b) (-0,25)5 : (-0,25)3 3. Lũy thừa của lũy thừaa. Quy t¾c :Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.(x ) mNhân hai sè mòGi÷ nguyªn c¬ sè=xm.nn C¢U 4Tính4. Lũy thừa của một tícha. Quy t¾c :Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa.(x=y)n.xn.ynb. Ví dụ :1a.a.a.a.a.a.a.a = 8aa82TÝnh (-6)212363ViÕt gän tÝch 23 . 2528484TÝnh 23 + 2548405TÝnh 32 . 2252626ViÕt gän tÝch 711 . 7197301430a8362840627305. Lũy thừa của một thươnga. Quy t¾c :Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa.b. Ví dụ :Về đíchcon sè bÝ mËtH·y tìm mét sè A biết Nh©n sè ®ã víi 2Céng kÕt qu¶ víi 2012§­îc bao nhiªu l¹i chia cho 2Cuèi cïng trõ ®i A ta được A 1006KÍNH CHÚC SỨC KHOẺ 

File đính kèm:

  • pptBai_56_Luy_thua.ppt