Bài giảng Đại số 7 - Bài 8: Cộng và trừ đa thức

1. Cộng các đa thức

TỔNG QUÁT

Để cộng hai đa thức, ta viết các hạng tử cùng với

 dấu của chúng kề nhau rồi thu gọn các đơn thức đồng dạng

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 8: Cộng và trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
§¹i sèLíp 7Bbµi còKiÓm traViÕt ®a thøc sau d­íi d¹ng thu gäna)3x4 -5x +7x2 -8x4 +5xb)12xy2-y3-6xy2-5y-2y3Nªu c¸c b­íc viÕt ®a thøc d­íi d¹ng thu gän.*Thùc hiÖn phÐp céng c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.*X¸c ®Þnh c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.ViÕt ®a thøc sau d­íi d¹ng thu gäna)3x4 -5x +7x2 -8x4 +5xb)12xy2-y3-6xy2-5y-2y33x4-8x412xy2-6xy2-y3-2y3-5x5x=-5x4+7x2=6xy2-3y3-5yVÝ dô: TÝnh A+B: A=3x2y-4y3z+2 B=xyz+y3z-5x-7§8: Céng vµ trõ ®a thøc.§8: Céng vµ trõ ®a thøc.1. Céng c¸c ®a thøcB­íc 1: ViÕt(3x2y -4y3z+2)+(xyz+y3z -5x-7)B­íc 2: VËn dông quy t¾c dÊu ngoÆc:3x2y - 4y3z +2 +xyz +y3z - 5x-7B­íc 3: Thu gän c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng 3x2y - 3y3z + xyz - 5x - 5(3x2y- 4y3z+ 2)+(xyz +y3z - 5x -7)=3x2y - 4y3z +2 + xyz+ y3z - 5x -7=3x2y - 3y3z + xyz - 5x - 5 TÝnh A+B A=3x2y-4y3z+2 B=xyz+y3z-5x-7(3x2y - 4y3z+2) + (xyz + y3z - 5x - 7) = 3x2y - 3y3z + xyz - 5x - 51. Céng c¸c ®a thøcH·y t×m quy t¾c céng hai ®a thøc§8: Céng vµ trõ ®a thøc.§Ó céng hai ®a thøc, ta viÕt c¸c h¹ng tö cïng víi dÊu cña chóng kÒ nhau råi thu gän c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ngTæng qu¸t§8: Céng vµ trõ ®a thøc.1. Céng c¸c ®a thøcH·y nh¾c l¹i quy t¾c céng hai ®a thøc.Nªu c¸c b­íc céng hai ®a thøc.B­íc 1: ViÕt ®a thøc thø nhÊtB­íc 2: ViÕt ®a thøc thø hai cïng víi dÊu cña nã.B­íc 3: Thu gän c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng (nÕu cã)§8: Céng vµ trõ ®a thøc.§8: Céng vµ trõ ®a thøc.¸p dôngTÝnh tæng	5x2y-7xy2-6x3 vµ 2y3-2x2y+7xy2(5x2y-7xy2-6x3)+(2y3-2x2y+7xy2)= 5x2y-7xy2-6x3+2y3-2x2y+7xy2= 3x2y-6x3+2y3 §8: Céng vµ trõ ®a thøc.a+(-b)a-b =1. Céng c¸c ®a thøc2. Trõ c¸c ®a thøcT×m hiÖu:	4x2-yz+3 vµ 4x2+5y2-3yz+x-2B­íc 1: ViÕt	(4x2-yz+3) - (4x2+5y2-3yz+x-2) B­íc 2: VËn dông quy t¾c më dÊu ngoÆc	4x2-yz+3- 4x2-5y2+3yz-x+2 B­íc 3: Thu gän c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng	2yz-5y2-x+5(4x2 -yz+3) - (4x2+5y2 -3yz+ x-2)	 = 4x2 -yz+3- 4x2 -5y2+3yz -x+2 = 2yz -5y2 -x+5T×m hiÖu:4x2- yz+3 vµ 4x2+5y2 -3yz+x-2VËy(4x2-yz+3)-(4x2+5y2-3yz+x-2)	= 2yz-5y2-x+5 H·y t×m quy t¾c trõ hai ®a thøc§8: Céng vµ trõ ®a thøc.1. Céng c¸c ®a thøc2. Trõ c¸c ®a thøcTæng qu¸t§Ó t×m hiÖu hai ®a thøc, ta viÕt c¸c sè h¹ng cña ®a thøc thø nhÊt cïng víi dÊu cña chóng, ®a thøc thø hai víi dÊu ng­îc l¹i dÊu cña chóng råi thu gän c¸c sè h¹ng ®ång d¹ng (nÕu cã).§8: Céng vµ trõ ®a thøc.1. Céng c¸c ®a thøc2. Trõ c¸c ®a thøcB­íc 1: ViÕt ®a thøc thø nhÊt.B­íc 2: ViÕt ®a thøc thø hai víi dÊu ng­îc l¹i dÊu cña nã.B­íc 3: Thu gän c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng (nÕu cã).Nªu c¸c b­íc trõ hai ®a thøc§8: Céng vµ trõ ®a thøc.§8: Céng vµ trõ ®a thøc.¸p dông= x2+ 11xy- y2TÝnh hiÖu: 6x2 +9xy -y2 vµ 5x2-2xyTrõ hai ®a thøc(6x2+9xy-y2) - (5x2-2xy)= 6x2+ 9xy- y2- 5x2+ 2xyNh¾c l¹i quy t¾cCéng hai ®a thøcTrõ hai ®a thøc§8: Céng vµ trõ ®a thøc.Bµi tËpBT 4 (106) T×m ®a thøc M biÕt:b)M- (4xy-3y2)=x2-7xy+8y2M= x2+11xy -y2 - ( 5x2-2xy) +(4xy -3y2)M= x2-3xy+5y2a)M+ (5x2-2xy)= 6x2+9xy -y2M=(6x2+9xy-y2)M=( x2 -7xy+8y2)§8: Céng vµ trõ ®a thøc.a)M+ (5x2-2xy)= 6x2+9xy -y2b)M- (4xy-3y2)=x2-7xy+8y2M= x2+11xy -y2 - ( 5x2-2xy) M=(6x2+9xy-y2)a)M+ (5x2-2xy)= 6x2+9xy -y2+(4xy -3y2)M= x2-3xy+5y2M=( x2 -7xy+8y2)b)M- (4xy-3y2)=x2-7xy+8y2Bµi tËpBT 2: §iÒn §, S vµo « trèng:a)(-5x2y+3xy2+7)+(-6x2y+4xy2-5) 	=11x2y+7xy2+2b)(2,4a3-10a2b)+(7a2b-2,4a3+3ab2) =-3a2b+3ab2c)(1,2x-3,5y+2)-(0,2x-2,5y+3) =x-6y-1d) (x-y)+(y-z)-(x-z)=0§S§S§8: Céng vµ trõ ®a thøc.Cho biÕt ®iÓm gièng, kh¸c nhau khi céng vµ trõ hai ®a thøc.B­íc 1: ViÕt ®a thøc thø nhÊtB­íc 2: ViÕt ®a thøc thø hai víi dÊu ng­îc l¹i dÊu cña nã.B­íc 3: Thu gän c¸c sè h¹ng ®ång d¹ng (nÕu cã)Céng hai ®a thøcB­íc 1: ViÕt ®a thøc thø nhÊtB­íc 2: ViÕt ®a thøc thø hai cïng víi dÊu cña nã. B­íc 3: Thu gän c¸c sè h¹ng ®ång d¹ng (nÕu cã)Trõ hai ®a thøcB­íc 2: ViÕt ®a thøc thø ai cïng víi dÊu cña nã.B­íc 2: ViÕt ®a thøc thø hai víi dÊu ng­îc l¹i dÊu cña nã.§8: Céng vµ trõ ®a thøc.VÒ nhµHäc thuéc quy t¾c céng, trõ c¸c ®a thøcLµm bµi tËp 1-->5 (106)§8: Céng vµ trõ ®a thøc.

File đính kèm:

  • pptChuong IV Bai 6 Cong tru da thuc.ppt