Bài giảng Đại số 7 - Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài tập 57/30: Số viên bi của ba bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.

Tóm tắt

Số viên bi của ba bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5.

Tổng số bi của ba bạn là 44 viên

Dùng dãy tỉ số bằng nhau thể hiện số bi

của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ

lệ với các số 2; 4; 5

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chaứo mửứng quyự Thaày, Coõ veà dửù tieỏt hoùc cuỷa lụựpPhoứng Giaựo Duùc Tam BỡnhLoan Myừ Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011Kiểm tra bài cũ :Nêu tính chất của tỉ lệ thức? Kiểm tra bài cũ :Tính chất 1 : Nếu .......... thì ...... ......... ..... Tính chất 2 : 	Nếu: ........................ thì : ............................ 	; 	 ...............	 ................... 	; 	 .................ad = bc ad = bcTính chất của tỉ lệ thứcTừ một trong năm đẳng thức sau đây có thể suy ra các đẳng thức còn lại hay không ? ad = bc? ? ?ad = bcBài 8. TíNH CHấT Của DãY Tỉ Số BằNG NHAUCho tỉ lệ thức :Ta có : Vì có chung một giá trị 1- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau .Hãy so sánh các tỉ số: 	 vàVới các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho ? ?1Xét tỉ lệ thứcSuy ra: a = c =Ta có:= ..= = ...= ..=..= ......k.bk.dkk 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:Gọi giá trị chung của các tỉ số đó làvàk(1)(2)(3)Từ (1), (2) và (3) suy ra:k.b+k.db + dk.b-k.db - d1- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau . Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra :(giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) * Tính chất mở rộng:TừSuy ra Ví dụ : Cho dãy tỉ số áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có : ? 1- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau .2 - Chú ýKhi có dãy tỉ số	 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.Ta cũng viết : a : b : c = 2 : 3 : 5. Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau:“ Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8 ; 9 ; 10”.Hoạt động nhóm ?2Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau:“Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8, 9, 10.”Gọi số học sinh của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, cTa có :Giải?2Bài 1: Hãy chữ cái đứng trước. 2. Cho và x – y = -7 thì ta được A. x = -2 ; y = 5B. x = - 14 ; y = 35 C. x = 14 ; y = -35D. x = 2 ; y = -5 1. Từ suy ra tỉ số nào bằng tỉ số đã cho .	 A. B.	 C. D.	HOAẽT ẹOÄNG NHOÙM: Nhoựm 1, 2, 3 vaứ 4 khoanh troứncaõu traỷ lụứi ủuựngCHUÙC MệỉNG ẹOÄI CHIEÁN THAẫNGBoõng Hoa ẹieồm 10Bài tập 54/30: Tìm hai số x và y, biết:	 và x + y = 16Bài giảiy = 2.5 = 10Ta có :ta suy ra : và x + y = 16 ,áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau x = 2.3 = 6	 Vậy: x = 6 y = 10Bài tập 57/30: Số viên bi của ba bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5. Tính số bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.Tóm tắt- Số viên bi của ba bạn Minh Hùng Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5. - Tổng số bi của ba bạn là 44 viên Dùng dãy tỉ số bằng nhau thể hiện số bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉlệ với các số 2; 4; 5 Giải:Gọi số bi của Minh, Hùng ,Dũng lần lượt là a, b, c.Ta có: Suy rac = 5.4 = 20 Vậy Minh có 8 viên bi Hùng có 16 viên bi Dũng có 20 viên bivà a + b + c = 44a = 2.4 = 8b = 4.4 = 16Hướng dẫn BT55/30:Tìm hai số x và y, biết:	 và x – y = -7 	Bài giảiTa có : và x - y = -7 áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Từ dãy tỉ số bằng nhau(giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Từ suy ra ta suy ra:Ghi nhớTửứ daừy tổ soỏ baống nhau, chuựng ta :Laọp ủửụùc tổ soỏ giửừa caực soỏ hửừu tổ thaứnh tổ soỏ giửừa caực soỏ nguyeõn Tỡm ủửụùc tổ soỏ chung cuỷa caực tổ soỏ Tỡm ủửụùc caực soỏ chửa bieỏt trongTổ leọ thửựcDaừy tổ soỏ baống nhauToaựn thửùc teỏ Về nhà :* Học thuộc : - Tính chất của tỉ lệ thức 	 - Tính chất dãy tỉ số bằng nhau* Làm bài tập : 59; 60; 61 trang 30 SGK .* Chuẩn bị tiết sau ta làm “ luyện tập”.Dặn dò

File đính kèm:

  • pptbai_8_TINH_CHAT_DAY_TI_SO_BANG_NHAU.ppt