Bài giảng Đại số 7 - Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )

Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0)

Cho hàm số y = 2x

Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2

b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hàm số y =f(x) được cho trong bảng sau: x-2-100,51,5y32-11-2 a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x ; y) của hàm số trên . b) Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên .a) Các cặp (x;y) là: (-2 ; 3); (-1 ; 2); (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)b)xyOMNQP R12453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-40,51,5MNQPRGiảiKIỂM TRA BÀI- Liệt kê các điểm thuộc hàm số y = f(x)- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy- Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ.I. Đồ thị hàm số là gì ?I. Đồ thị hàm số là gì ? Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.1/ Khái niệm:1/ Khái niệm:2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)PxyO12453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-40,51,5MNQRĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 )II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )I. Đồ thị hàm số là gì ?1/ Khái niệm:2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )1/ Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0) 1/ Đồ thị của hàm số y= ax ( a ≠ 0) Cho hàm số y = 2xa) Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 )1PxyO2453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-41 Cho hàm số y = 2xa) Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ?a) Các cặp (x;y) là: (-2; -4); (-1; -2); (0; 0) ; (1; 2) ; (2; 4)ABDCEABDCEy = 2xb) c) Kiểm tra bằng thước thẳng các điểm còn lại đều nằm trên đường thẳng đó.GiảiĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 )II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )I. Đồ thị hàm số là gì ?1/ Khái niệm:2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )1/ Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0) 1/ Đồ thị của hàm số y= ax ( a ≠ 0) Đồ thị hàm số y =ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 ) Xét hàm số y = 0,5xa) Hãy tìm một điểm A khác điểm O thuộc đồ thị của hàm số trên.b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ?1PxyO2453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-41a) Với x = 2 thì y = 0,5.2 = 1 Vậy A (2; 1) Ay = 0,5xb) Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5xGiảiĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 )II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )I. Đồ thị hàm số là gì ?1/ Khái niệm:2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)II. Đồ thị hàm số y = ax (a  0 )1/ Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0) 1/ Đồ thị của hàm số y= ax ( a ≠ 0) Đồ thị hàm số y =ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)2/ Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị hàm số y = ax Vẽ đường thẳng OA.Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)Nhận xét: Vì đồ thị hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên khi vẽ ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là tọa độ điểm thứ hai.ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 ) Ví dụ (sgk):Vẽ đồ thị hàm số: y = -1,5x1PxyO2453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-41Với x = -2 thì y = 3Nên A (-2; 3) thuộc đồ thị hàm số y = -1,5xVậy đường thẳng OA là đồ thị hàm số đã cho. Ay = -1,5xĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 ) Bài tập 39/71sgk: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số: y = x ; y = -x1PxyO2453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-41+ Hàm số y = x Với x = 2 thì y = 2 => A (2; 2) Vậy đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = x . Ay = x+ Hàm số y = -x Với x = 2 thì y = -2 => B (2; -2) Vậy đường thẳng OB là đồ thị hàm số y = -x . By = -xGiảiĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 )1PxyO2453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-41Ay = xBy = -x+ Nhận xét: Hàm số y = ax Nếu a > 0 thì đồ thị nằm góc phần tư thứ I và III của mặt phẳng tọa độ. Nếu a < 0 thì đồ thị nằm góc phần tư thứ II và IV của mặt phẳng tọa độ.ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 )IIIIIIIV Bài tập 42/72sgk: Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x thuộc đồ thị hàm số y = -3x. Vì khi thì y = 1 không thuộc đồ thị hàm số y = -3x. Vì khi thì y  -1 C (0; 0) thuộc đồ thị hàm số y = -3x. Vì khi x = 0 thì y = 0. -11Oyx-1ABC1y = -3xGiảiĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax ( a  0 ) Xem lại bài học. Tập vẽ đồ thị hàm số y = ax (a  0). Làm các bài tập phần luyện tập.

File đính kèm:

  • pptChuong_II_7_Do_thi_cua_ham_so_y_ax_a_khac_0.ppt