Bài giảng Đại số 7 - Luyện tập

1 – Điểm có hoành độ bằng 0 được biểu diễn trên trục tung

Điểm có tung độ bằng 0 được biểu diễn trên trục hoành

Điểm có toạ độ (0;0) được biểu diễn tại gốc toạ độ

 

 

 

ppt24 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số 7 - Luyện tập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRÖÔØNG THCS PHÖÔØNG IIIBaøi giaûng ÑIEÄN TÖÛÑAÏI SOÁ 7GV : PHAN TRUNG PHÖÔÏNG LINHKÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔChoïn caâu ñuùng.Câu 1:Cho hàm số y = f(x) =2x-1	a/	f(0) = 0	b/	f(-3) = 5	c/	f(2) = 3Kieåm tra baøi cuõ:Choïn caâu ñuùng.Câu 1:Cho hàm số y = f(x) =2x-1	a/	f(0) = 0	( Sai)	b/	f(-3) = 5	c/	f(2) = 3Làm lại	Đáp ánChoïn caâu ñuùng.Câu 1:Cho hàm số y = f(x) =2x-1	a/	f(0) = 0	b/	f(-3) = 5	( Sai)	c/	f(2) = 3Làm lại	Đáp ánChoïn caâu ñuùng.Câu 1:Cho hàm số y = f(x) =2x-1	a/	f(0) = 0	b/	f(-3) = 5	c/	f(2) = 3	(Đúng)Chúc mừng bạn!	Tiếp tụcChoïn caâu ñuùng.Câu 2Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2	a/	y = 5	b/	y = 3	c/	y = -2Choïn caâu ñuùng.Câu 2Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2	a/	y = 5	(Đúng)	b/	y = 3	c/	y = -2Chúc mừng bạn!	Vào bài mớiChoïn caâu ñuùng.Câu 2Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2	a/	y = 5	b/	y = 3	( Sai)	c/	y = -2Làm lại	Đáp ánChoïn caâu ñuùng.Câu 2Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1. Tính y biết x = -2	a/	y = 5	b/	y = 3	c/	y = -2	( Sai)Làm lại	Đáp ánMẶT PHẲNG TỌA ĐỘ1. Đặt vấn đề: Ví dụ 1:Xác định vị trí chỗ ngồi trong lớp học, ta cần phải biết thứ tự hàng và dãy. Ví dụ 2:Xác định một điểm trên bản đồ địa lý, ta cần hai số kinh độ và vĩ độ.Trong tóan học, để xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng.Người ta thường dùng một cặp gồm hai số. Làm thế nào để có hai số đó? SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI TRONG LỚP HỌCLối vàoBàn GV111111222222333333444444555555666666777777888888FEDCBA.90105040'104040’ Đ8030’BVỊTRÍ MŨI CÀ MAU2. Mặt phẳng tọa độ:54321-1-2-3-4-5...........O12345-1-2-3-4-5x Trục số Ox nằm ngang: Trục hòanh Trục số Oy thẳng đứng: Trục tung Ox,Oy vuông góc với nhau tại O, O là gốc tọa độ Chú ý: Các đơn vị dài trên hai trục được chọn bằng nhau.Hệ trục tọa độ OxyIIIIIIIV...........y Mặt phẳng có chứa hệ trục tọa độ gọi là mặt phẳng tọa độ3-1-2.A ..M-3-4...........O12345-1-2-3-4-5x.B(3;-4)(2;)  Mỗi điểm M xác định một cặp số  xác định được điểm M  Cặp số là tọa độ của điển M. : hòanh độ của M  : tung độ của M ...........123453. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ:yTọa độ điểm M được ký hiệu là : M (xM;yM)Luyện tập Viết tọa độ của gốc O Thực hiện trò chơi bắn tàu.......O123-1-2-3.......123-1-2-31.2.2.3.4xyLuyện tập Viết tọa độ của gốc O Thực hiện trò chơi bắn tàu.......O123-1-2-3.......123-1-2-31.2.2.3.4(-3;2)xyLuyện tập Viết tọa độ của gốc O Thực hiện trò chơi bắn tàu.......O123-1-2-3.......123-1-2-31.2.2.3.4(-2;0)xyLuyện tập Viết tọa độ của gốc O Thực hiện trò chơi bắn tàu.......O123-1-2-3.......123-1-2-31.2.2.3.4(0;-2)xyLuyện tập Viết tọa độ của gốc O Thực hiện trò chơi bắn tàu.......O123-1-2-3.......123-1-2-31.2.2.3.4(2;-3)xyLƯU Ý :1 – Điểm có hoành độ bằng 0 được biểu diễn trên trục tung2_ Điểm có tung độ bằng 0 được biểu diễn trên trục hoành3_ Điểm có toạ độ (0;0) được biểu diễn tại gốc toạ độHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ  Học kỹ lý thuyết Về làm bài tập từ 34  38 SGKKÍNH CHAØO QUÍ THAÀY COÂ

File đính kèm:

  • pptBai_6_Mat_phang_toa_do.ppt