Bài giảng Đại số 7 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

2. Bài toán 2:

Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt

tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3. Tính số đo các góc của tam

giác ABC.

Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 để giải bài toán 2.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
XIN CHÀO QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINHKiểm tra bài cũHS1: Nêu định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận. Áp dụng: Chỉ ra tính đúng, sai của các câu sau: 1. Khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất là hai đại lượng tỉ lệ thuận. 2. Nếu y = 15.x thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 15.Kiểm tra bài cũHS2: Phát biểu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.Áp dụng: y và x có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu có bảng sau: x12-1-2y36-3-61. Bài toán 1:Hai thanh chì có thể tích là 12 và 17 .Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gam? MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNThanh 1Thanh 2Thể tích ( )Khối lượng ( g ) 1217bab – a = 56,5Giải: Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là a và b (g).Theo đề bài ta có: b – a = 56,5Do khối lượng và thể tích của chì là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau, nên:Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:Vậy: a = 12 . 11,3 = 135,6 và b = 17 . 11,3 = 192,1Trả lời: Khối lượng của hai thanh chì lần lượt là 135,6g và 192,1g. Thanh 1Thanh 2Thể tích ( )1217Khối lượng ( g ) abb - a = 56,5MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNHai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 và  15 . Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g. Thanh 1Thanh 2Thể tích ( )Khối lượng ( g ) ?1 Chú ý:Bài toán ?1 còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1015aba + b = 222,5?2Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.Tam giác ABC có số đo các góc là A, B, C lần lượt tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3. Tính số đo các góc của tamgiác ABC. 2. Bài toán 2:MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài tập 5 trang 55 SGKx12345y918273645x12569y1224607290Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:ab697290Bài 6 trang 55 SGK: Thay cho việc đo chiều dài các cuộn dây thép người ta thường cân chúng. Cho biết mỗi mét dây nặng 25 gam.a) Giả sử x mét dây nặng y gam. Hãy biểu diễn y theo x.b) Cuộn dây dài bao nhiêu mét biết rằng nó nặng 4,5kg? Hướng dẫn: 1 m dây thép nặng 25g x m dây thép nặng y ga)Vì khối lượng của cuộn dây thép tỉ lệ thuận với chiều dài nên ta có: y = k.x (1)Theo điều kiện khi x = 1 thì y = 25, thay vào (1), ta được: 25 = k . 1 k = 25. Vậy y = 25. xb)Thay y = 4,5kg = 4500g vào (1), tính được x = 180mHướng dẫn về nhàHướng dẫn về nhàÔn lại : định nghĩa, tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận.HS trung bình – yếu giải thạo 3 bài mẫu.Làm bài tập 7, 8, 9, 10 trang 56 SGK.Xin Tr©n Träng c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸ovµ c¸c em häc sinh ®· tham gia tiÕt häc nµy

File đính kèm:

  • pptmot so bai toan.ppt