Bài giảng Đại số 7 - Tiết 27 - Bài học 6: Cộng trừ đa thức

Cộng hai đa thức:

Bỏ dấu ngoặc)

)

dụng tính chất

giao hoán, kết hợp )

(Cộng , trừ các đơn thức đồng dạng)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 27 - Bài học 6: Cộng trừ đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Chµo c¸c em !Chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc nhÐ.1, §a thøc lµ mét ......... cña nh÷ng ................ Mçi ................ trong tæng gäi lµ mét ............ cña ®a thøc ®ã.2, D¹ng thu gän cña ®a thøc lµ ®a thøc .................... Muèn thu gän ®a thøc ta ........ c¸c .................... 3, BËc cña ®a thøc lµ bËc cña ........................................ trong d¹ng ............ cña ®a thøc ®ã . VËy khi t×m bËc cña mét ®a thøc, tr­íc hÕt ta ph¶i ...........4, .......... ®­îc gäi lµ ®a thøc kh«ng vµ nã kh«ng cã bËc.§iÒn vµo chç trèng ®Ó cã néi dung ®óng:tæng®¬n thøc®¬n thøch¹ng tökh«ng cßn h¹ng tö ®ång d¹ng. céngh¹ng tö ®ång d¹ng. thu gän ®a thøc.thu gän Sè 0 h¹ng tö cã bËc cao nhÊtHelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2 §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.§Ó céng hai ®a thøc (Bá dÊu ngoÆc)( ¸p dông tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp )(Céng , trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng) ViÕt hai ®a thøc vµ tÝnh tæng cña chóng. ?1ta lµm nh­ sau:Céng hai ®a thøc: 1.M = 5x2y + 5x – 3(5x2y + 5x – 3)21 ( xyz - 4x2y + 5x - )= 5x2y + 5x – 3- 4x2y - 3 - 21= 5x2y - 4x2y+ 5x + 5x+ xyz= x2y21 - 321vµ N= xyz - 4x2y + 5x -+M + N =+ xyz+ 5x( ) ( ) ( ) ++ 10x+ xyzTa nãi ®a thøc lµ tæng cña hai ®a thøc M,N §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.Trõ hai ®a thøc: ( Bá dÊu ngoÆc ) ( AD tc giao ho¸n, kÕt hîp )( Céng , trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng )2.Cho hai ®a thøc -§Ó trõ hai ®a thøc P vµ Q ta lµm nh­ sau :P – Q =Ta nãi ®a thøc lµ hiÖu cña hai ®a thøc P,Q §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.KiÓm tra nhanh :§óng hay sai ?S§STa cã: § §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.ViÕt hai ®a thøc vµ tÝnh hiÖu cña chóng?2Trõ hai ®a thøc: 2. §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.C¸c b­íc céng , trõ ®a thøcViÕt phÐp céng, trõ hai ®a thøc ®­îc ®Æt trong ngoÆc.¸p dông quy t¾c bá ngoÆc ®Ó bá ngoÆc. ¸p dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp céng ®Ó nhãm c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.Céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng. §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.Bµi 29(SGK-40) TÝnh :a) (x+y) + (x-y) b) (x+y) - (x- y) Bµi tËp §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.Bµi 31 ( SGK – 40) Cho hai ®a thøc TÝnh : M - N ; N - M §¸p ¸n :NhËn xÐt kÕt qu¶ cña hai ®a thøc M-N vµ N-M ?2,5 phótHo¹t ®éng nhãm 2®3®3®2® §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2VÝ Dô: NÕu ®a thøc: §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Bµi 32 ( SGK-40) T×m ®a thøc P, biÕt : §a thøc P lµ hiÖu cña ®a thøc vµ §¸p ¸n §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc.H­íng dÉn vÒ nhµ : Xem l¹i vÝ dô vµ c¸c bµi tËp ®· ch÷a ®Ó lµm tèt c¸c bµi tËp : 32b, 33 ,34,35 (SGK-40) 29; 30 ( SBT-13;14) Chó ý : Khi bá ngoÆc , tr­íc ngoÆc cã dÊu “-” ph¶i ®æi dÊu tÊt c¶ c¸c h¹ng tö trong ngoÆc. KÕt qu¶ cña phÐp céng , trõ hai ®a thøc lµ mét ®a thøc ®· thu gän. §¹i sè 7 TiÕt 57 §6. Céng trõ ®a thøc HelloKT bai còByeHDVNBµi 32 SGKVÝ dôBµi 31 - SGkBµi 29 - SGKGhi nhíphÐp céng phÐp trõKT nhanh? 2Kh«ng cã kho b¸u nµo quý b»ng häc thøc. C¸c em nhí lµm bµi tËp cÈn thËn nhÐ ! TiÕt sau chóng ta cïng luyÖn tËp thªm vÒ céng , trõ ®a thøc . T¹m biÖt c¸c em !

File đính kèm:

  • pptcong tru da thuc (11).ppt