Bài giảng Đại số 7 - Tiết 43 - Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Để lập được bảng “tần số” , ta cần phải thực hiện các bước như thế nào?

B1: Tìm các số giá trị khác nhau theo thứ tự tăng dần.

B2: Đếm số lần lặp lại của các giá trị khác nhau đó.(hay tần số)

B3: Kiểm tra xem tổng N có bằng với số các giá trị của dấu hiệu mà đề bài cho hay không.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 43 - Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Gi¸o viªn : Tr­¬ng ThÞ NhungTr­êng THCS Ninh X¸ NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o *Bµi 4(Sgk/9)  Chän 30 hép chÌ tïy ý trong kho cña mét cöa hµng vµ ®em c©n, kÕt qu¶ ®­îc ghi l¹i trong b¶ng sauKhèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 99100100102100100 100101100102 99101100100100 99101100100 98102101100100 99100 H·y cho biÕt:a)DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu vµ sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu ®ãb)Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖuc)C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu vµ tÇn sè cña chóng.Kieåm tra baøi cuõ: a) -DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu lµ: Khèi l­îng chÌ trong tõng hép -Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ: 30 -Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ:5b)-C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ: 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102. -TÇn sè t­¬ng øng cña chóng lµ: 3 ; 4 ; 16 ; 4 ; 3.Khèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 99100100102100100 100101100102 99101100100100 99101100100 98102101100100 99100Bµi gi¶i:Quan s¸t b¶ng trªn, h·y vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. Ở dòng dưới, ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.-C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ: 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102-TÇn sè t­¬ng øng cña chóng lµ: 3 ; 4 ; 16 ; 4 ; 3.Khèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 99100100102100100 100101100102 99101100100100 99101100100 98102101100100 99100-C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ: 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102- TÇn sè t­¬ng øng cña chóng lµ: 3 ; 4 ; 16 ; 4 ; 3.Khèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 99100100102100100 100101100102 99101100100100 99101100100 98102101100100 99100Gi¸ trÞ(x)9899100101102TÇn sè(n)341643B¶ng ph©n phèi thùc nghiÖm hay b¶ng “ tÇn s蔧2: BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄUTieát 43?1-C¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu lµ: 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102-TÇn sè t­¬ng øng cña chóng lµ: 3 ; 4 ; 16 ; 4 ; 3.Khèi l­îng chÌ trong tõng hép (tÝnh b»ng gam)100100 98 98 99100100102100100 100101100102 99101100100100 99101100100 98102101100100 99100Gi¸ trÞ(x)9899100101102TÇn sè(n)341643B¶ng ph©n phèi thùc nghiÖm hay b¶ng “ tÇn sè”1. LËp b¶ng tÇn sèTiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄUVí duï:TiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄU1. LËp b¶ng tÇn sèDạng “ngang”Dạng “dọc”2. Chó ý:a) Cã thÓ chuyÓn b¶ng “tÇn sè” d¹ng “ngang” thµnh d¹ng “däc”b)B¶ng “tÇn sè” gióp ng­êi ®iÒu tra dÔ dµng nhËn xÐt sù ph©n phèi c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n sau nµy.TiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄU1. LËp b¶ng tÇn sèĐể lập được bảng “tần số” , ta cần phải thực hiện các bước như thế nào?B1: Tìm các số giá trị khác nhau theo thứ tự tăng dần.B2: Đếm số lần lặp lại của các giá trị khác nhau đó.(hay tần số)B3: Kiểm tra xem tổng N có bằng với số các giá trị của dấu hiệu mà đề bài cho hay không.Traéc nghieämTiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄUTiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄU3. Luyện tập.Bài 1. (Bài 6 - Sgk/11)TiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄUKÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ sè con cña 30 gia ®×nh thuéc mét th«n ®­îc cho trong b¶ng sau: 2 2 2 2 2 3 2 1 0 2 2 4 2 3 2 1 3 2 2 2 2 4 1 0 3 2 2 2 3 1a)DÊu hiÖu cÇn t×m hiÓu ë ®©y lµ g×? Tõ ®ã lËp b¶ng “tÇn sè”b)H·y nªu mét sè nhËn xÐt tõ b¶ng trªn vÒ sè con cña 30 gia ®×nh trong th«n (sè con c¸c gia ®×nh trong th«n chñ yÕu thuéc kho¶ng nµo? Sè gia ®×nh ®«ng con , tøc cã 3 con trë lªn chØ chiÕm tØ lÖ bao nhiªu?3. Luyện tập.Bài 1. (Bài 6 - Sgk/11)TiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄU 2 2 2 2 2 3 2 1 0 2 2 4 2 3 2 1 3 2 2 2 2 4 1 0 3 2 2 2 3 13.Luyện tập. Bài 2. Dùa vµo bảng “tần số”, hãy viÕt bảng số liệu thống kê ban đầu.Giá trị(x)4679Tần số(n)1434N=12Bảng “tần số”4 6 7 96 6 7 96 7 9 9 Bảng số liệu thống kê ban đầuTiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄUBµi 3TiÕt 43 §2. BAÛNG “TAÀN SOÁ” CAÙC GIAÙ TRÒ CUÛA DAÁU HIEÄU3.Luyện tập.Bài 1. (Bài 6 - Sgk/11)Bài 2Thèng kª th¸ng sinh cña c¸c b¹n trong nhãm, ®iÒn kÕt qu¶ thu ®­îc theo mÉu sau:Th¸ng123456789101112TÇn sè(n)N=Höôùng daãn töï hoïc veà nhaøHoïc thuoäc caùc ghi nhôù Xem laïi caùc baøi ñaõ giaûi taïi lôùp.Giaûi caùc baøi taäp : Baøi 8-SGK / 12, bµi 6,7-SBT/3Chuaån bò tieát sau : “Luyeän Taäp”Höôùng daãn töï hoïc veà nhaøHoïc thuoäc caùc ghi nhôù Xem laïi caùc baøi ñaõ giaûi taïi lôùp.Giaûi caùc baøi taäp : Baøi 8-SGK / 12, bµi 6,7-SBT/3Chuaån bò tieát sau : “Luyeän Taäp”Xin ch©n thµnh c¸m ¬n !Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe, c«ng t¸c tèt. Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái!

File đính kèm:

  • pptBang_tan_so_tiet_1.ppt