Bài giảng Đại số 7 - Tiết 62: Nghiệm của đa thức một biến - Trường THCS Gia Minh

Chú ý:

Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, . hoặc không có nghiệm.

Người ta đã chứng minh được rằng số nghiệm của một đa thức (khác đa thức không) không vượt quá bậc của nó.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết 62: Nghiệm của đa thức một biến - Trường THCS Gia Minh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A1TIẾT 62- NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIẾN	GIÁO VIÊN: ĐINH QUỐC BẢO	TRƯỜNG THCS GIA MINHKiÓm tra bµi còBµi 1: Cho ®a thøcBµi 2: Tìm x biết:TÝnh H(-2) ; H(0) ; H(1) ; H(2)?* Bài toán: Cho biết công thức đổi từ độ F sang độ C là: Hỏi nước đóng băng ở bao nhiêu độ F?(1) Trong công thức trên, thay F = x Ta có P(32) = 0. ta có :P(x)=Ta nói x = 32 là một nghiệm của đa thức P(x) Nếu tại x = a, đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc x = a) là một nghiệm của đa thức đó.Khái niệm:2. Ví dụ: b) y = 1; y = -1 là các nghiệm của đa thức Q(y) = y2 - 1 vì Q(1) = 12 - 1 = 0 ; Q(-1) = (-1)2 - 1 = 0Vì a) nên x = 2 là nghiệm của P(x) = 3x - 6 b) Cho Q(y) = y2 – 1Tại sao y = 1 và y = -1 là nghiệm của đa thức Q(y) ? c) Cho đa thức G(x) = x2 + 1 Có giá trị nào của x làm cho G(x) = 0 hay không? Tại sao?a) x = 2 có phải là nghiệm của đa thứcP(x) = 3x - 6 hay không ?Vậy đa thức G(x) = x2 +1 không có nghiệm.Vì tại x = a bất kì, ta luôn cóG(a) = a2 + 1 0 + 1 > 0 c) Đa thức G(x) = x2 + 1 không có giá trị nào của x làm cho G(x) = 02. Ví dụ: b) y = 1; y = -1 là các nghiệm của đa thức Q(y) = y2 - 1 vì Q(1) = 12 - 1 = 0 ; Q(-1) = (-1)2 - 1 = 0Vì c) Đa thức G(x) = x2 + 1 không có nghiệm.* Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm, . hoặc không có nghiệm.* Người ta đã chứng minh được rằng số nghiệm của một đa thức (khác đa thức không) không vượt quá bậc của nó.Chú ý:a) x = 2 là nghiệm của đa thức P(x) = 3x - 6.1-1Trong các số cho sau mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức??23Nhận xét: Để tìm nghiệm của đa thức, ta có thể cho đa thức đó bằng 0, rồi thực hiện như bài toán tìm x.Tìm nghiệm của đa thứcBài tậpHoạt động nhóm2) Tìm nghiÖm cña ®a thøc Q(x) = 3x + 61)KiÓm tra xem cã ph¶i lµ nghiÖm cña ®a thøc2) Tìm nghiÖm cña ®a thøc Q(x) = 3x + 61)KiÓm tra xem cã ph¶i lµ nghiÖm cña ®a thøc ta cãVËy kh«ng lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x)Cho Q(x) = 0, ta cã 3x + 6 = 0 3x = -6 x = - 2VËy x = -2 lµ nghiÖm cña ®a thøc Q(x)ĐÁP ÁNDCBACâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Luật chơi Mỗi câu trả lời đúng thì em sẽ nhận được phần thưởng là một tràng pháo tay của các bạn. Nếu trả lời sai câu hỏi thì em khác tham gia tiếp! Để tìm ra phần thưởng đặc biệt các em lần lượt trả lời đúng các câu hỏi từ 1 đến 4. TRÒ CHƠI TOÁN HỌCTRß CH¥I TO¸N HäCDCBA Nghiệm của đa thức A(x) = là Câu 1 Số a là nghiệm của đa thức P(x) khi Câu 2Các số nào là nghiệm của đa thức B(x) = (x–1)(x+6)Câu 3 Nghiệm của đa thức C(x) = 2x2 +1 là bao nhiêu ?Câu 4Không có nghiệmH­íng dÉn vÒ nhµ * Nắm vững phần ghi nhớ kiến thức.* Làm bài tập 54;55;56/ tr48- SGK. C1: Kiểm tra lần lượt các giá trị của biến.Giá trị nào làm cho P(x) = 0 thì giá trị đó là nghiệm của P(x).C2: Cho P(x) = 0 rồi tìm x a là nghiệm của đa thức P(x)  P(a) = 0Để tìm nghiệm của đa thức một biến P(x):GHI NHỚCh©n thµnh c¶m ¬n thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_9_Nghiem_cua_da_thuc_mot_bien.ppt