Bài giảng Đại số 7 - Tiết học 13: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn

I/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Viết các phân số dưới dạng số thập phân

Các số thập phân 0,15 và 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số 7 - Tiết học 13: Số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
PHOØNG GD&ÑT THÒ XAÕ TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN THAÙI HOÏCGv:DÖÔNG THÒ BÍCH DUYEÂNTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênKiểm tra miệng:Caâu 1:Phaùt bieåu tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau ( 5ñ)Caâu 2: Tìm hai soá x, y bieát vaø( 5ñ)Đáp án: Câu 2:Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau( Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra: và Ta có Câu 1:TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênCòn số thập phân 0,323232 có phải là số hữu tỉ không?Các số thập phân 0,15 và 1,48 gọi là số hữu tỉViết các phân số sau dưới dạng số thập phân Cách 1: Chia tử cho mẫuCách 2: Nhân tử và mẫu cùng một số để được phân số thập phânTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT 13- BÀI 9SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNI/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn1. Ví dụ 1: Các số thập phân 0,15 và 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn2. Ví dụ 2: Viết các phân số dưới dạng số thập phânVậy: Viết phân số dưới dạng số thập phânTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyên5,0120,41666.20 80 8080...TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT 13- BÀI 9SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNI/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn1. Ví dụ 1: Các số 0,15; 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn2. Ví dụ 2: Viết các phân số dưới dạng số thập phânVậy: Viết phân số dưới dạng số thập phânSố thập phân 0,41666.. là số thập phân vô hạn tuần hoànViết gọn là 0,41666= 0,41(6)Số 6 gọi là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,41(6)VậyTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênVieát caùc phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân, chæ ra chu kyø cuûa noù roài vieát goïn laïi.Hoạt động nhóm đôi ( 2 phút) (Chu kì là 1)(Chu kì là 01)(Chu kì là 54)TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT 13- BÀI 9SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNI/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn1. Ví dụ 1: Các số thập phân 0,15 và 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn2. Ví dụ 2: Viết các phân số dưới dạng số thập phânViết phân số dưới dạng số thập phânSố 0,41666 = 0,41(6) là số thập phân vô hạn tuần hoànII/ Nhận xét:TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyênchứa TSNT 2 và 3Phân số có mẫu Phân số viết được dưới dạng số TP vô hạn tuần hoànPhân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạnMà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5Mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 Phân số chứa TSNT 5có mẫu Phân số có mẫu chứa TSNT 2 và 5Phân số chứa TSNT 5có mẫu Phân số có mẫu chứa TSNT 2 và 5TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênNeáu moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông maø maãu khoâng coù öôùc nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 thì phaân soá ñoù vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïnNeáu moät phaân soá toái giaûn vôùi maãu döông maø maãu coù öôùc nguyeân toá khaùc 2 vaø 5 thì phaân soá ñoù vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaønNhaän xeùtTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT 13- BÀI 9SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNI/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn1. Ví dụ 1: Các số 0,15; 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn2. Ví dụ 2: Viết các phân số dưới dạng số thập phânViết phân số dưới dạng số thập phânSố 0,41666.. là số thập phân vô hạn tuần hoànII/ Nhận xét:SGK 33TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyên maãu 25=Ví duï: P/S vieát ñöôïc döôùi daïng naøo? Vì sao?Phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá TPHH vì:khoâng coù ÖNT khaùc 2 vaø 5.Ta coù: =-0,08.TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT 13- BÀI 9SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNI/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn1. Ví dụ 1: Các số 0,15; 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn2. Ví dụ 2: Viết các phân số dưới dạng số thập phânViết phân số dưới dạng số thập phânSố 0,41666.. là số thập phân vô hạn tuần hoànII/ Nhận xét:SGK 33?1/ SGK 33TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyên? / SGK 33Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân các phân số đó?TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyên- Caùc phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn:- Caùc phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân VHTH:-Vaäy:TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênVí duï: 0,(4) = 0,(1).4 =.4 = Vieát 0,(3) ; 0,(25) döôùi daïng phaân soá0â,(3) =0,(1).3 =.3 =0,(25) = 0,(01).25 =.25 =TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT 13- BÀI 9SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠNI/ Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn1. Ví dụ 1: Các số 0,15; 1,48 còn được gọi là số thập phân hữu hạn2. Ví dụ 2: Viết các phân số dưới dạng số thập phânViết phân số dưới dạng số thập phânSố 0,41666.. là số thập phân vô hạn tuần hoànII/ Nhận xét:SGK 33?1/ SGK 33Ví dụ:Kết luận:TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênKEÁT LUAÄN: Moãi soá höõu tæ ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn. Ngöôïc laïi, moãi soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn bieåu dieãn moät soá höõu tæ.TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyên0,323232 = 0,(32) = 0,(01).32=Soá 0,323232 coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ? Haõy vieát soá ñoù döôùi daïng phaân soá. 0,323232 laø soá höõu tæ vì TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênEm hãy tóm tắt nội dung của bài học bằng biểu đồ tư duyTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênHƯỚNG DẪN HỌC TẬPNaém vöõng ñieàu kieän ñeå moät phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hay voâ haïn tuaàn hoaøn.Hoïc thuoäc keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân.Baøi taäp veà nhaø 65; 66;70;71 trang 34,35 SGK. Đối với bài học ở tiết học này:Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:Tiết sau luyện tậpChuẩn bị máy tínhÔn lại cách đổi số thập phân sang phân sốTRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích DuyênTIẾT HỌC KẾT THÚCKÍNH CHÚC QÚY THẦY CÔDỒI DÀO SỨC KHỎE, TRƯỜNG THCS NGUYỄN THÁI HỌCDương Thị Bích Duyên

File đính kèm:

  • pptso TPHH- VHTH- duyen.ppt