Bài giảng Đại số 7 - Tiết học 30: Luyện tập

• Chú ý: Khi đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì:

 Có thể có hai hay nhiều giá trị khác nhau của x tương ứng với cùng một giá trị của y, nhưng ngược lại không thể có một giá trị của x tương ứng với hai giá trị khác nhau của y.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết học 30: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi còHS2: Lµm bµi tËp 27 SGK trang 64.	®¹i l­îng y cã ph¶i lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x kh«ng ? NÕu b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña chóng lµ:x-3-2-112y-5-7,5-1530157,5HS1: - Khi nµo thì ®¹i l­îng y gäi lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x ? - Lµm bµi tËp 26 SGK trang 64.Cho hµm sè y = 5.x - 1. 	LËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y khi x = - 5; - 4; - 3; - 2; 0; x01234y22222a.b.Bµi gi¶iBµi tËp 26:x- 5- 4-3-20y=5.x-1- 26-21-16-11- 10Bµi tËp 27:a. ®¹i l­îng y lµ hµm sè cña ®¹i l­îng x vì y phô thuéc theo sù biÕn ®æi cña x, víi mçi gi¸ trÞ cña x chØ cã mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y.b. y lµ hµm h»ng vì víi mçi gi¸ trÞ cña x chØ cã mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y = 2.abdcmnpq(a)S¬ ®å (a) biÓu diÓn 1 hµm sè123-2-105(b)S¬ ®å (b) kh«ng biÓu diÓn 1 hµm sè-5-4-2-30(c)S¬ ®å (c) biÓu diÓn 1 hµm h»ngTiết 30. LUYỆN TẬPx- 3- 2- 112y- 5-7,5-1530157,512Bài tập 1: Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau:Cho thêm cặp giá trị x = 2, y = 6 vào bảng trên thì đại lượng y còn là hàm số của đại lượng x không? Vì sao?Trả lời: Đại lượng y không còn là hàm số của đại lượng x. Vì ứng với x = 2 có hai giá trị tương ứng của y là 7,5 và 6.26Tiết 30:LUYỆN TẬPx- 3- 2- 112y- 5-7,5-1530157,512Cho thêm cặp giá trị x = 3, y = - 5 vào bảng trên thì đại lượng y còn là hàm số của đại lượng x không? Vì sao?Trả lời: Đại lượng y vẫn là hàm số của đại lượng x vì:- Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x.- Ứng với mỗi giá trị của x luôn có một giá trị tương ứng của y.3- 5Bài tập 2: Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau:x- 3- 2- 112y- 5-7,5-1530157,51226x- 3- 2- 112y- 5-7,5-1530157,5123- 5• Chú ý: Khi đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì: Có thể có hai hay nhiều giá trị khác nhau của x tương ứng với cùng một giá trị của y, nhưng ngược lại không thể có một giá trị của x tương ứng với hai giá trị khác nhau của y. y không là hàm số của xy là hàm số của xBài tập 1Bài tập 2x- 3- 2- 112y- 5-7,5-1530157,512Viết hàm số trên dưới dạng công thức? Bài giảiTheo bảng giá trị trên ta có công thức: x.y = 15 => y = 15x Bài tập 3: Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau:Bài 28(SGK 64) Cho hµm sè y = f(x) = Tính f(5) = ? ; f(-3) = ? H·y ®iÒn c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hµm sè vµo b¶ng sau:x-6-4-325612f(x)= 12 xBài giải12 xf(- 3) = 12-3= - 4a)Ta có f( ) = 12 x x 5= 2,4 5x-6-4-325612f(x)= b)12 x-2-3-462,421Bµi 29sgk	Cho hµm sè y = f(x) = . H·y tÝnh: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2).Gi¶if(2) = f(1) = f(-2) = f(-1) = f(0) = Bµi 30sgkCho hµm sè y = f(x) = 1 - 8x kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng: 	f(-1) = 9 	f( ) = -3 	f(3) = 25Sai®óng®óngbacBài 31(SGK 65) Cho hµm sè y = x. ĐiÒn sè thÝch hîp vµo « trèng trong b¶ng sau:x-0,54,59y-2023-13-3036Củng cố: Nhận dạng được hàm số. ● Chú ý 1 : đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì: - Mỗi giá trị của x bắt buộc phải được tương ứng với một giá trị của y. Nhưng ngược lại có thể có những giá trị của y không tương ứng với một giá trị của x. Có thể có hai hay nhiều giá trị khác nhau của x tương ứng với cùng một giá trị của y. Nhưng ngược lại không thể có một giá trị của x tương ứng với hai giá trị khác nhau của y.● Chú ý 2:Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị a (a là hằng số) thì y là hàm hằng, và có công thức là y = f(x)= a (a là hằng số)2) - Biết tính giá trị của hàm khi biết giá trị của biến. - Biết tính giá trị của biến khi biết giá trị của hàm. ¤n l¹i ®Þnh nghÜa hµm sè, xem l¹i ph­¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi tËp ®· lµm.- Lµm bµi tËp 36, 37, 38, 39 SBT. ®äc tr­íc bµi: “MÆt ph¼ng to¹ ®é” TiÕt sau mang th­íc kÎ, compa, giÊy kÎ «.H­íng dÉn vÒ nhµ Bài 43 (SBT 49) Cho hàm số y = - 6 x. Tìm các giá trị của x sao cho: a, y nhận giá trị dương. b, y nhận giá trị âm Để y > 0 => -6.x > 0 mà -6 0 khi x < 0. Vậy y nhận giá trị dương khi x < 0.

File đính kèm:

  • pptChuong_II_7_Do_thi_cua_ham_so_y_ax_a_khac_0.ppt