Bài giảng Đại số 7 - Tiết học: Luyện tập

Chiều cao và độ tuổi của 4 bạn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ.

Ai cao nhất và cao bao nhiêu ?

Ai ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi ?

Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn ?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết học: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Vẽ một hệ trục tọa độ và đánh dấu vị trí các điểm:xyO12453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-4ABCD-1,51,5 Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình.A( 0,5; 2)B( 2; 2)C( 2; 0)D( 0,5; 0)P( -3; 3)Q( -1; 1)R( -3; 1)Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4; -1) B(-2; -1); C(-2; -3); D(-4; -3). Tứ giác ABCD là hình gì ?xyO12453-1-2-3-5-412453-1-2-3-5-4ABCDTứ giác ABCD là hình vuông vì có 4 góc vuông và các cạnh đều bằng 2 đơn vị.OyxHàm số y được cho trong bảng sau:x01234y02468Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.a)b)86424321(0; 0)(1; 2)(2; 4)(3; 6)(4; 8)(0; 0)(1; 2)(2; 4)(3; 6)(4; 8)b) Ai ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi ?a) Ai cao nhất và cao bao nhiêu ?c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn ?Chiều cao và độ tuổi của 4 bạn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ.O16151413121110987654321Chiều cao (dm)Tuổi (năm)HồngHoaĐàoLiênĐào cao nhất và cao 1,5 mHồng ít tuổi nhất và là 11 tuổiHồng cao hơn Liên Nhưng Liên nhiều tuổi hơn Hồng __ ____ __ ____ _____ Treân baøn côø vua vò trí moät quaân côø ñang ñöùng ôû moät oâ öùng vôùi moät caëp (chöõ; soá), thöôøng ñöôïc kí hieäu laø oâ vôùi chöõ tröôùc soá sau. Chaúng haïn quaân côø ñang ôû oâ (h; 8) kí hieäu laø oâ h8 coù nghóa quaân côø ñang ôû coät h haøng 8.Caùc em haõy thöû xaùc ñònh caùc vò trí khi quaân côø ñi ñeán sau ñaây.12345678hgfedcbaEm chưa biết Laøm laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi, laøm baøi taäp 48,50,52/51 ôû saùch baøi taäp. Xem tröôùc baøi Ñoà thò haøm soá y= ax ( a ≠ 0 ).Tieát hoïc keát thuùcVề nhà

File đính kèm:

  • pptChuong_II_6_Mat_phang_toa_do.ppt
Bài giảng liên quan