Bài giảng Đại số 7 - Tiết học số 15: Làm tròn số

2/ Quy ước làm tròn số

a.Trường hợp1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng các chữ số 0.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết học số 15: Làm tròn số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Th«ng tin - Sè häc sinh dù thi tèt nghiÖp THCS n¨m häc 2002 – 2003 toµn quèc lµ h¬n 1,35 triÖu häc sinh. - Theo thèng kª cña ñy ban D©n sè Gia ®×nh vµ trÎ em n¨m 2003, c¶ n­íc cã kho¶ng 26.000 trÎ em lang thang.TiÕt 15: Lµm trßn sè1/ VÝ dôa. VÝ dô 1:Lµm trßn c¸c sè thËp ph©n 4,3 vµ 4,9 ®Õn hµng ®¬n vÞ.4,3Sè thËp ph©n 4,3 gÇn sè nguyªn 4 nhÊt Sè thËp ph©n 4,9 gÇn sè nguyªn 5 nhÊt4,9454,3 ~~454,34,94 4,9 ~~5 (§äc: 4,3 xÊp xØ 4 hoÆc 4,3 gÇn b»ng 4 )VËy ®Ó lµm trßn mét sè thËp ph©n ®Õn hµng ®¬n vÞ ta lÊy sè nguyªn nµo ??1. §iÒn vµo « trèng5,4 ~~ 5,8 ~~ 4,5 ~~ b. VÝ dô 2: Lµm trßn sè 72.900 ®Õn hµng ngh×n.72.900 ~~73.000 4,5 ~~5 5 64C. VÝ dô 3: Lµm trßn sè 0,8134 ®Õn hµng phÇn ngh×n.0,81340,813~~2/ Quy ­íc lµm trßn sèVD1: Lµm trßn sè 86,149 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt.a.Tr­êng hîp1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.86,1 49~~86,1 VD2: Lµm trßn sè 542 ®Õn hµng chôc.54 2~~540VD1: Lµm trßn sè 0,0861 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai.0,08 610,09~~b.Tr­êng hîp2: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.VD2: Lµm trßn sè 1573 ®Õn hµng tr¨m.15 731600~~?2a/ Lµm trßn sè 79,3826 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø ba.b/Lµm trßn sè 79,3826 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai.c/ Lµm trßn sè 79,3826 ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø nhÊt.3/ LuyÖn tËpBµi 73(SGK): Lµm trßn c¸c sè sau ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø hai. 7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996Tæng kÕt bµi häcTr­êng hîp1: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i nhá h¬n 5 th× ta gi÷ nguyªn bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.Tr­êng hîp2: NÕu ch÷ sè ®Çu tiªn trong c¸c ch÷ sè bÞ bá ®i lín h¬n hoÆc b»ng 5 th× ta céng thªm 1 vµo ch÷ sè cuèi cïng cña bé phËn cßn l¹i. Trong tr­êng hîp sè nguyªn th× ta thay c¸c ch÷ sè bá ®i b»ng c¸c ch÷ sè 0.

File đính kèm:

  • pptChuong_I_Bai_10_Lam_tron_so.ppt