Bài giảng Đại số 7 - Tiết số 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Gọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là gam và gam

Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Khối lượng của cả hai thanh là 222,5g nên ta có:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tiết số 24: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ ! GV dạy :HỒ THỊ HOATrường THCS Nguyễn HoàngMOÂN ÑAÏI SOÁ LÔÙP 7Kiểm tra bài cũ1. Nêu định nghĩa về đại lượng tỉ lệ thuận?Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y= k.x (k≠0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.2. Nêu tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận?Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:+ Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.+ Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.1/Bài toán 1: Hai thanh chì có thể tích là 8cm3 và 18cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 45,6g?8 cm318 cm3Thanh 1Thanh 2Khối lượngThể tíchTóm tắt:818??Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNThanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 45,6 nên: Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNGọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là m1(g) và m2 (g).Do khối lượng và thể tích của vật thể là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên:Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:m2 - m1 = 45,6Trả lời: Hai thanh chì có khối lượng là 36,48g và 82,08gDo đó : m1 = 8 . 4,56 = 36,48 g m2 = 18 . 4,56 =82,08 gHai thanh chì có thể tích là 8cm3 và 18cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 45,6g? Giải:1/Bài toán 1: Kieán thöùc caàn naém: 1/ Khoái löôïng (m) vaø theå tích (V) laø hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. 2/ Tính chaát cuûa hai ñaïi löôïng tæ leä thuaän. 3/ Tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau.Ñeå giaûi hai baøi toaùn treân, em phaûi naém vöõng nhöõng kieán thöùc naøo?Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài tập 1:Hai thanh chì đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết khối lượng của cả hai thanh là 222,5g?Thanh 1Thanh 2Khối lượngThể tíchTóm tắt:1015??Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNGiảiGọi khối lượng hai thanh chì lần lượt là gam và gam Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:Khối lượng của cả hai thanh là 222,5g nên ta có:Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Vậy hai thanh chì có khối lượng lần lượt là 89g và 133,5gTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNChú ý: Bài tập 1 còn được phát biểu đơn giản dưới dạng:Chia số 222,5g thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.GiaûiTheo tính chaát cuûa daõy tæ soá baèng nhau, ta coù:Vaäy:Theo ñeà baøi, ta coù: vaø Cho tam giác ABC có số đo các góc lần lượt tỉ lệ với 1; 2; 3. Tính số đo các góc của tam giác ABCTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN2/Bài toán 2 Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNBài tập 9 SGK tr 56Đồng bạch là một loại hợp kim của niken, kẽm, và đồng với khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 3; 4 và 13. Hỏi cần bao nhiêu kilôgam niken, kẽm và đồng để sản xuất 150 kg đồng bạch ?Hướng dẫnGọi khối lượng của niken, kẽm, đồng để sản xuất 150kg đồng bạch lần lượt là x;y;z Khối lượng đồng bạch cần sản xuất là 150kg nên:Khối lượng niken, kẽm, đồng tỉ lệ với 3;4;13 ta có:= = Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:x + y + z = 150(kg) Tiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNTiết 24: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Ghi nhớ công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau Xem lại các bước giải một bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận. Bài tập về nhà: 5; 6; 7; 8; 10 SGK trang 56 Tiết sau: Luyện tậpHướng dẫn về nhàBài tâp 2: Năm nay Bảo 15 tuổi, bố của Bảo 45 tuổi ( gấp 3 lần tuổi Bảo). Gọi tuổi của bố Bảo là y, tuổi của Bảo là x, ta có: y = 3x. Nói rằng tuổi của bố Bảo tỉ lệ thuận với tuổi của Bảo theo hệ số tỉ lệ là 3 có đúng không? Vì sao? GiảiNăm sau Bảo 16 tuổi thì bố Bảo 46 tuổi , khi đó: Vậy nói rằng tuổi của bố Bảo tỉ lệ thuận với tuổi của Bảo theo hệ số tỉ lệ là 3 là không đúng. CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁOGV: HỒ THỊ HOA

File đính kèm:

  • pptChuong_II_Bai_2_Mot_so_bai_toan_ve_dai_luong_ti_le_thuan.ppt
Bài giảng liên quan