Bài giảng Đại số 7 - Tuần 28 - Tiết 60: Đa thức một biến


1. Đa thức một biến
2. Sắp xếp một đa thức

Cho đa thức

Sắp xếp P(x) theo lũy thừa giãm dần như sau:

Sắp xếp P(x) theo lũy thừa tăng dần như sau:

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số 7 - Tuần 28 - Tiết 60: Đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐA THỨC MỘT BIẾNNgày dạy: 29/3/2008Tuần 28 - Tiết 60TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN BÌNH TÂY- GV TỐNG VĂN HIỀNNăm học: 2007 - 2008 ĐẠI SỐ 7KIỂM TRA BÀI CŨTính tổng của hai đa thức sau: vàĐa thức T có bậc là 4Sau đó hãy tìm bậc của đa thức tổng ?Tổ1: Viết một đa thức có biến là xTổ2: Viết một đa thức có biến là y Tổ3: Viết một đa thức có biến là z Tổ4: Viết một đa thức có biến là t ĐA THỨC MỘT BIẾN-Đa thức một biến là tổng của những đơn thức có cùng một biến.VD:Là đa thức của biến y.Ta viết A(y)1. Đa thức một biếnĐa thức biến x.Ta viết B(x)-Giá trị của đa thức A(y) tại y = -1 đuợc kí hiệu A(-1) -Giá trị của đa thức B(x) tại x = 2 đuợc kí hiệu B(2) Mỗi số được coi là một đa thức một biếnChú ý:(SGK/41) Hãy tính:?1Tính B(-2) ?Cho đa thứcCho đa thứcTính A(5) ?(SGK/41) Kết quả:?1Tìm bậc của đa thức A(y) và B(x) sau đây: ?2Bậc 2Bậc 5Vậy, dựa vào đâu để ta xác định được bậc của đa thức một biến ?Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không đã thu gọn) là số mủ lớn nhất của biến trong đa thức đó.Bài tập 43 SGKTrong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?-5 5 415 -2 1 3 5 1 1 -1 0D.C.B.A.1. Đa thức một biến 2. Sắp xếp một đa thức ĐA THỨC MỘT BIẾN-Sắp xếp P(x) theo lũy thừa giãm dần như sau:-Sắp xếp P(x) theo lũy thừa tăng dần như sau:Cho đa thức?3Hãy sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa tăng của biếnEm hãy cho biết, khi sắp xếp một đa thức theo lũy thừa tăng hoặc giãm của biến ta cần chú ý đến điều gì ?Chú ý: Để sắp xếp đa thức ta cần phải thu gọn đa thức đó.?4Hãy sắp xếp các hạng tử của đa thức theo lũy thừa giảm của biếnHỏi đa thức Q(x) và R(x) sau khi đã sắp xếp thì bậc của chúng thế nào?Q(x) và R(x) có dạng: Trong đó a, b, c là hằng số1. Đa thức một biến 2. Sắp xếp một đa thức 3. Hệ sốĐA THỨC MỘT BIẾN-3 là hệ số của biến 7 là hệ số của biến 6 là hệ số của biến là hệ số của biến Xét đa thức(6 gọi là hệ số cao nhất)là hệ số tự do)Chú ý:1. Đa thức một biến 2. Sắp xếp một đa thức 3. Hệ sốĐA THỨC MỘT BIẾNTHẢO LUẬN NHÓMNhóm 1 và 3 Nhóm 2 và 4a) Sắp xếp f(x) theo lũy thừa tăng dần của biếna) Sắp xếp g(x) theo lũy thừa giãm dần của biếnb) Xác định bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức f(x) ?b) Xác định bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức g(x)?c) Tính giá trị của f(x) khi x = 2c) Tính giá trị của g(x) khi x = -1Kết quả nhóm 1 và 3a)b)c)Bậc đa thức f(x) là 4, hệ số cao nhất là 2 và hệ số tự do là -10Kết quả nhóm 2 và 4Bậc đa thức g(x) là 5, hệ số cao nhất là 2 và hệ số tự do là 0a)b)c) TRẮC NGHIỆMHệ số cao nhất và hệ số tự do của đa thức: A. -7 và 1B. 2 và 0C. -5 và 0D. 2 và 3109876543210Trò chơi nhanh chânEm thứ I: Tự cho ví dụ một đa thức một biến có bậc lớn hơn bậc haiEm thứ II: Xác định bậc của đa thức đó Em thứ III: Xác định hệ số cao nhất và hệ số tự do Heát giôøCÔNG VIỆC Ở NHÀ-Làm các bài tập 35, 36 SBT/14-Xem bài trước “Cộng, Trừ Đa Thức Một Biến”-Nắm vững cách sắp xếp đa thức, biết tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức một biếnBuoåi hoïc keát thuùc xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày Coâ cuøng caùc em !

File đính kèm:

  • pptChuong_IV_Bai_7_DA_THUC_MOT_BIEN.ppt