Bài giảng Đại số lớp 7 - Hàm số và các dạng bài tập trong chương trình toán 7

 *Bài tập

-Bài 1: Trong mptđ Oxy vẽ tam giác ABC với các đỉnh: A( 3; 3) ;B( 3; -1); C(-1;-2) .Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 2: Trong mptđ Oxy. Hãy tìm tất cả các điểm:

+Có hoành độ bằng 3

+Có tung độ bằng -1

+Có hoành độ bằng 0

+Có tung độ bằng 0

*Từ đó rút ra nhận xét gì?

 

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số lớp 7 - Hàm số và các dạng bài tập trong chương trình toán 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Phßng GD & §T Th¸i ThôyTr­êng THCS ThÞ TrÊn Diªm §iÒn NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê, th¨m líp M«n :§¹i sè 7 C« gi¸o : Bïi ThÞ MÞn:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:023123xy-1-2-3-1-2-31-Hệ trục toạ độ OxyOx: trục hoànhOy: trục tung-Mặt phẳng có chứa hệ trục toạ độ gọi là mptđ-Chú ý: các góc phần tư IIIIIIVI:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:023123xy-1-2-3-1-2-31-Hệ trục toạ độ OxyOx: trục hoànhOy: trục tung-Mặt phẳng có chứa hệ trục toạ độ gọi là mptđ-Chú ý: các góc phần tư IIIIIIIV2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđ:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:023123xy-1-2-3-1-2-312.Cách biểu diễn một điểm trên mptđ? Hãy biểu diễn điểm M(x0, y0) trên mptđx0y0M(x0, y0)?Cho điểm N có vị trí như hình vẽ. Hãy xác định toạ độ của N.N(-2; 3):HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:023123xy-1-2-3-1-2-312.Cách biểu diễn một điểm trên mptđ *Bài tập-Bài 1: Trong mptđ Oxy vẽ tam giác ABC với các đỉnh: A( 3; 3) ;B( 3; -1); C(-1;-2) .Tam giác ABC là tam giác gì?.A ( 3; 3).C ( -1; -2).B ( 3; -1):HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:023123xy-1-2-3-1-2-312.Cách biểu diễn một điểm trên mptđ *Bài tập-Bài 1: Trong mptđ Oxy vẽ tam giác ABC với các đỉnh: A( 3; 3) ;B( 3; -1); C(-1;-2) .Tam giác ABC là tam giác gì?.A ( 3; 3).C ( -1; -2).B ( 3; -1)*Bài 2: Trong mptđ Oxy. Hãy tìm tất cả các điểm:+Có hoành độ bằng 3+Có tung độ bằng -1 +Có hoành độ bằng 0+Có tung độ bằng 0*Từ đó rút ra nhận xét gì? *Nhận xét:-Tất cả những điểm (a;y) đều nằm trên đường thẳng song song với Oy và cắt Ox tại điểm ax = a-Tất cả những điểm (x;b) đều nằm trên đường thẳng song song với Ox và cắt Oy tại điểm by = bx = 0-Tất cả những điểm (O;y) đều nằm trên trục Oy-Tất cả những điểm (x;0) đều nằm trên trục Oxy = O:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:a, Định nghĩa:-Nếu một đại lượng y thay đổi phụ thuộc vào đại lượng x sao cho ứng với mỗi giá trị của x cho ta duy nhất một giá trị xác định của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Kí hiệu y = f(x)-Ứng với giá trị x = xo của biến ta có giá trị hàm số yo= f(x0)b, Các cách cho hàm số:-Hàm số có thể cho bởi bảng hoặc công thức-Hoặc có thể được thể hiện bởi sơ đồ Venc, Điều kiện xác định của hàm số-Khi hàm số cho bởi công thức ĐKXĐ của hàm số là những giá trị của biến làm cho công thức có nghĩa-Tập hợp những giá trị tương ứng của y gọi là tập giá trị của hàm số-Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị xác định thì y gọi là hàm hằngBài 3: Cho hàm số:a,Tìm ĐKXĐ của hàm sốb,Tìm f(0); f(-1); f(-1/2)c,Tính x biết a, ĐKXĐ : b, f(0) = -1c,Với :HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:a, Định nghĩa:-Nếu một đại lượng y thay đổi phụ thuộc vào đại lượng x sao cho ứng với mỗi giá trị của x cho ta duy nhất một giá trị xác định của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Kí hiệu y = f(x)-Ứng với giá trị x = xo của biến ta có giá trị hàm số yo= f(x0)b, Các cách cho hàm số:-Hàm số có thể cho bởi bảng hoặc công thức-Hoặc có thể được thể hiện bởi sơ đồ Venc, Điều kiện xác định của hàm số-Khi hàm số cho bởi công thức ĐKXĐ của hàm số là những giá trị của biến làm cho công thức có nghĩa-Tập hợp những giá tri tương ứng của y gọi là tập giá trị của hàm số-Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị xác định thì y gọi là hàm hằngBài 4: Cho hàm số: a,Tính:b,Tìm x biết : Đáp ána,b,Không có giá trị của x:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:2. Đồ thị a, Định nghĩa:Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm có toạ độ (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độb,Chú ý:-Điểm M(xo;yo) thuộc đồ thị hàm số y =f(x) yo=f(xo)-Điểm M(xo;yo) không thuộc đồ thị hàm số y =f(x) yo f(xo)023123xy-1-2-3-1-2-31Bài 5: Cho Vẽ đồ thị hàm số với Với...:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:2. Đồ thị a, Định nghĩa:Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm có toạ độ (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độb,Chú ý:-Điểm M(xo;yo) thuộc đồ thị hàm số y =f(x) yo=f(xo)-Điểm M(xo;yo) không thuộc đồ thị hàm số y =f(x) yo f(xo)Bài 6: Biết đồ thị hàm số :Đi qua điểm A(-3; 6)a, Xác định hệ số ab,Trong các điểm B(-1,5; 3); C( 0; 0): D( 0,5; 1); E( 4,5;-10)Điểm nào thuộc, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số trên?Đáp ána,Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(-3;6)Công thức hàm số : b, Điểm thuộc đồ thị: -Điểm không thuộc đồ thị là:B ; C ; DE:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:2. Đồ thị III. Đồ thị hàm số y = ax 1,Dạng đồ thị :Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ2.Cách vẽ :-Cho x = 1 y = a M(1; a)-Biểu diễn điểm M trên mptđ và vẽ đường thẳng OM-KL: đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng OM với O(0;0); M(1;a)Bài 7: Cho hàm số y = axa,Xác định công thức hàm số biết đồ thị của nó đi qua điểm A(1; 3)b,Vẽ đồ thị hàm số với hệ số a vừa xác địnhc,Biết B(xo;yo)là một điểm thuộc đồ thị hàm số. Hãy tính tỉ số 023123xy-1-2-3-1-2-31Đáp ána,Biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;3) 3 = a.1a = 3CT hàm số:y = 3x.A(1;3) y = 3xc,Biết B(xo;yo) thuộc đồ thị hàm số y = 3xyo= 3xoXét:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:2. Đồ thị III. Đồ thị hàm số y = ax 1,Dạng đồ thị :Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ2.Cách vẽ :-Cho x = 1 y = a M(1; a)-Biểu diễn điểm M trên mptđ và vẽ đường thẳng OM-KL: đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng OM với O(0;0); M(1;a)023123xy-1-2-3-1-2-31Bài 8: Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mptđa, y = 3x với b, y = -3x với x 1b, Cho x = 1 Nc, Đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x) cắt nhau tại O(0;0) và N(2;1) M:HÀM SỐ VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7Chuyên đềI.Mặt phẳng toạ độ:1, Mặt phẳng toạ độ:2.Cách biểu diễn một điểm trên mptđII.Hàm số và đồ thị1.Hàm số:2. Đồ thị III. Đồ thị hàm số y = ax 1,Dạng đồ thị :Là đường thẳng đi qua gốc toạ độ2.Cách vẽ :-Cho x = 1 y = a M(1; a)-Biểu diễn điểm M trên mptđ và vẽ đường thẳng OM-KL: đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng OM với O(0;0); M(1;a)Bài 11: Vẽ đồ thị hàm :với x 0-Góc phần tư thứ II và IV nếu a 0-Góc phần tư thứ II và IV nếu a 0-Góc phần tư thứ II và IV nếu a 0-Góc phần tư thứ II và IV nếu a 0-Góc phần tư thứ II và IV nếu a < 02,Cách vẽ:Giê häc kÕt thóc -----   ----Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, h¹nh phócC¸c em ch¨m ngoan, häc giái 

File đính kèm:

  • pptChuyen_de_Toan_7.ppt