Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

q Hãy viết các phân số ; ;

dưới dạng số thập phân ,

chỉ ra chu kì của nó , rồi viết gọn lại .

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết 13: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 GIAÙO AÙN MOÂN ÑAÏI SOÁ 71/ Thöïc hieän pheùp chia sau : 3 : 20 ; 37 : 252/Phaân tích caùc soá sau ra thöøa soá nguyeân toá : 20 ; 25 ; 12 KIEÅM TRATieát 13 :Soá thaäp phaân höõu haïn.1. Soá thaäp phaân höõu haïn. Soá thaäp phaân voâ haïn tuaàn hoaøn: Ví duï 1: Vieát caùc phaân soá döôùi daïng soá thaäp phaân.= 0,15 ; = 1,48 Giải: === 0,15=== 1,48 Soá 0,15 ; 1,48 : goïi laø soá thaäp phaân höõu haïn.Haõy vieát caùc phaân soá ; ; döôùi daïng soá thaäp phaân , chæ ra chu kì cuûa noù , roài vieát goïn laïi .= 0,111= 0,(1)= 0,0101...= 0,(01)= -1,5454 = -1,(54)Phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn.Phaân soá coù maãu 20 chöùa Phaân soá coù maãu 25 chöùa thöøa soá nguyeân toá 2 vaø 5thöøa soánguyeân toá 5.Phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng Ví duï: P/S vieát ñöôïc döôùi daïng naøo? Vì sao?soá TPHH vì:,maãu 25 =khoâng coù ÖNT khaùc 2 vaø 5.Ta coù: =-0,08.: vieát ñöôïc döôùi daïng soá TPHH.; ;Ví duï: 0,(4) = 0,(1).4 =.4 = Vieát 0,(3) ; 0,(25) döôùi daïng phaân soá0â,(3) =0,(1).3 =.3 =0,(25) = 0,(01).25 =.25 =KEÁT LUAÄN: Moãi soá höõu tæ ñöôïc bieåu dieãn bôûi moät soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn. Ngöôïc laïi, moãi soá thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn bieåu dieãn moät soá höõu tæ.Soá 0,323232 coù phaûi laø soá höõu tæ khoâng ? Haõy vieát soá ñoù döôùi daïng phaân soá. 0,323232 laø soá höõu tæ 0,323232 = 0,(32) = 0,(01).32 =HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ-Naém vöõng ñieàu kieän ñeå moät phaân soá vieát ñöôïc döôùi daïng soá thaäp phaân höõu haïn hay voâ haïn tuaàn hoaøn.-Hoïc thuoäc keát luaän veà quan heä giöõa soá höõu tæ vaø soá thaäp phaân.-Baøi taäp veà nhaø 68; 69;70;71 trang 34,35 SGK. 

File đính kèm:

  • pptCO_HIEN.ppt