Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết dạy 24: Đại lượng tỉ lệ thuận

1/Hãy viết công thức thể hiện:

a/Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 2?

b/Đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng t theo hệ số tỉ lệ là k (k khác 0)?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết dạy 24: Đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHAØO MÖØNG THAÀY COÂÑEÁN DÖÏ GIÔØ MOÂN TOAÙN ÑAÏI SOÁ 7NĂM HỌC 2010 - 2011Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊEm hãy nhắc lại thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận?§Þnh nghÜa ë Líp 4:Hai ®¹i l­îng tû lÖ thuËn lµ hai ®¹i l­îng liªn hÖ víi nhau sao cho khi ®¹i l­îng nµy t¨ng (hoÆc gi¶m) bao nhiªu lÇn th× ®¹i l­îng kia còng t¨ng (hoÆc gi¶m) bÊy nhiªu lÇnChương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết 24:ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNHãy viết công thức tính:a/Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15(km/h)?s = 15.tb/Chu vi p(cm) của hình vuông biết cạnh của hình vuông là x(m)?p = 4.xs = 15.tp = 4.xsptxCho biết hai công thức trên có điểm gì giống nhau?Đại lượng này bằng một hằng số nhân với đại lượng kiaTa có đại lượng s tỉ lệ thuận với đại lượng tCho y = k.x ( k là hằng số khác 0) ta có điều gì?Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng xVậy đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x khi nào?y= k .x (k là hằng số khác 0)Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết 24:ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức :y = k.x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là kBài tập:1/Hãy viết công thức thể hiện:a/Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 2?y = 2 xb/Đại lượng z tỉ lệ thuận với đại lượng t theo hệ số tỉ lệ là k (k khác 0)?z = k tBài tập:2/Trong công thức sau công thức nào đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x?không thể hiệnA.B.C. y = xD. y = -3 xB1/Hãy viết công thức thể hiện:a/Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là 2?y = 2 xBài tập:Hãy tính x theo y?Vậy từ y =k x suy ra x = ?Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết 24:ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Định nghĩa:SGKChú ý:-Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x thì x cũng tỉ lệ thuận với y.-Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là (k là hằng số khác 0)Chú ý : SGKBài tập:3/Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau:xx1=3x2=4x3=5yy1=6y2=?y3=?a/Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x?a/Vì y tỉ lệ thuận với x nên ta có: y = k xĐáp ánb/ Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp?y2= 8y3=10x1=3y1=6xx1=3x2=4x3=5yy1=6y2= 8y3=10Bài tập:Hãy so sánh các tỉ số sau:Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết 24:ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1. Định nghĩa:SGKChú ý : SGK2. Tính chất: SGKNếu x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận thì: Bài tập:4/Cho biết x và y tỉ lệ thuận với nhau theo công thức:a/Hỏi y có tỉ lệ thuận với x hay không ?Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ?b/Hỏi x có tỉ lệ thuận với y hay không? Nếu có hãy tìm hệ số tỉ lệ?Đáp án:a/ Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là:b/Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là: 3Bài tập:5/ Cho biết x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 18a/Tìm hệ số tỉ lệ của y đối VỚI x?b/Hãy biểu diễn y theo x?Hoạt động nhómĐáp án:a/ Vì đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x nên ta có: y = k.xb/ y = 3xL­u ý:§Þnh nghÜa ë Líp 4:Hai ®¹i l­îng tû lÖ thuËn lµ hai ®¹i l­îng liªn hÖ víi nhau sao cho khi ®¹i l­îng nµy t¨ng (hoÆc gi¶m) bao nhiªu lÇn th× ®¹i l­îng kia còng t¨ng (hoÆc gi¶m) bÊy nhiªu lÇn§Þnh nghÜa ë Líp 7:NÕu ®¹i l­îng y liªn hÖ víi ®¹i l­îng x theo c«ng thøc: y=kx (víi k lµ h»ng sè kh¸c 0) th× ta nãi y tØ lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tØ lÖ k.§Þnh nghÜa ë Líp 4 chØ lµ tr­êng hîp riªng (khi k>0), víi k -2 (x gi¶m), 3 < 6 (y t¨ng)V× vËy, ®Ó nhËn biÕt hai ®¹i l­îng cã tØ lÖ thuËn víi nhau hay kh«ng, ta cÇn xem chóng cã liªn hÖ víi nhau b»ng c«ng thøc d¹ng y = kx hay kh«ng. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ-Học thuộc định nghĩa và hai tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.-Bài tập truy bài 15 đầu giờ:	+Bài 1/53SGK	+Bài 2:	Cho các giá trị tương ứng của x và y như sau: x1 = 3;x2 = 10 ;y1 = 20 ; y2 = 6 Hỏi x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không?-Tiết sau:”Một số bài toán về đậi lượng tỉ lệ thuận”XIN CHÀO TẠM BIỆT!

File đính kèm:

  • pptDai_luong_ti_le_thuan.ppt