Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 24: Đại lượng tỉ lệ thuận

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói

Y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì :

*Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

 *Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng nầy bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại kia.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 24: Đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Baìi: Âaûi læåüng tè lãû thuáûnCHƯƠNG IIHÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết: 24ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNXYOGiáo viên PHAN ĐÌNH ẨN thực hiện tháng 11-2008Mäüt säú âaûi læåüng tè lãû thuáûn1) Chu vi & Caûnh cuía hçnh vuäng 2) Quaíng âæåìng & thåìi gian 3) Khäúi læåüng & thãø têcha) Quaíng âæåìng âi âæåüc S (Km)theo thåìi gian t (h) cuía mäüt váût chuyãøn âäüng âãöu våïi váûn täúc 15 (Km/h) ;b) Khäúi læåüng m(Kg) theo thãø têchV(m3) cuía thanh kim loaûi âäöng cháút coï khäúi læåüng riãng D (Kg/m3) (D laì mäüt hàòng säú khaïc 0) .? 1Haîy viãút cäng thæïc tênh:Kãút quaí ?1a) S = 15. tb) m = D .V (D laì hàòng säú)Các em hãy nhận xét các công thức trên đặc điểm gì giống nhau? 	 Âaûi læåüng naìy bàòng âaûi læåüng kia nhán våïi mäüt hàòng säú khaïc 0  NHÁÛN XEÏT: Các công thức trên có đặc điểm giống nhau:* Nãúu goüi âaûi læåüng naìy laì y goüi âaûi læåüng kia laì x hàòng säú k laì âaûi læåüng âaî cho khaïc 0* Thç ta coï cäng thæïc nhæ thãú naìo?Y = k.x ( k 0)Nãúu âaûi læåüng y liãn hãû våïi âaûi læåüng x theo cäng thæïc: y = kx (Våïi k laì hàòng säú khaïc 0) thç ta noïi y tè lãû thuáûn våïi x theo hãû säú tè lãû kliãn hãûy tè lãû thuáûn våïi x theo hã säú tè lãû k .Ta coï âënh nghéa:Cho biãút y tè lãû thuáûn våïi x theo hãû säú tè lãû k = Hoíi x tè lãû thuáûn våïi y theo hãû säú tè lãû naìo ?? 2Traí låìi ?2 Vç y tè lãû thuáûn våïi x våïi k =nãn y = x Suy ra x = y Do âoï x tè lãû thuáûn våïi y theo hãû säú tè lãû  k’ = Nãúu y tè lãû thuáûn våïi x theo hãû säú tè lãû k  Thçï x tè lãû thuáûn våïi y theo hãû säú tè lãû abcd10108850503030cäütchiãöu cao(mm)khäúi læåüng(Táún)chiãöu cao(mm)?4 Cho biãút hai âaûi læåüng y vaì x tè lãû thuáûn våïi nhauXx1=3X2=4X3=5X4=6YY1=6Y2=?Y3=?Y4=?Tỉ số giữa hai giá trị tương ứng của y và x luôn Luôn bằng nhaua/ Hãy xác định hệ số tỉ lệ của y đối với x;b/ Thay mỗi dấu “ ?” trong bảng trên bằng số thích hợp;c/ Có nhận xét gì về tỉ số giữa hai giá trị tương ứngY3=10Y2=8Y4=12Nãúu âaûi læåüng tè lãû thuáûn våïi nhau thç: . Tè säú hai giaï trë tæång æïng cuía chuïng khäng âäøi.. Tè säú hai giaï trë báút kyì cuía hai âaûi læåüng naìy bàòng tè säú hai giaï trë tæång æïng hai âaûi læåüng kiaChương2HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊTiết:24ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1.Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx ( với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói Y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.2.Tính chất:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì :*Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. *Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng nầy bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại kia.Bài tập1/53 Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4 a/ Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với xb/ Hãy biểu diễn y theo xcTính giá trị của y khi x = 9 ; x = 152/54Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:X-3-1125y-4

File đính kèm:

  • pptthao giang toan7.ppt