Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 26: Đại lượng tỉ lệ nghịch

1/ . Định nghĩa:

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y= hay xy=a (với a là hằng số khác 0)

thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

• Chú ý: Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

• thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là a

• (với a là hằng số khác 0)

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết học 26: Đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo Mõng Quý ThÇy C« VỊ Dù TiÕt Häc Líp 7CNguyƠn TiÕn S¬n Tr­êng THCS Phĩ §«ng Ba V× Hµ Néi Giáo Viên Bộ Môn:KiĨm Tra Bµi Cị Em h·y nªu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cđa hai ®¹i l­ỵng tØ lƯ thuËn viÕt c«ng thøc biĨu diƠn H·y nªu ®Þnh nghÜa vỊ hai ®¹i l­ỵng tØ lƯ nghich ®· häc ë tiĨu häcVÊn ®Ị dỈt ra liƯu cã c¸ch nµo biĨu diƠn ng¾n gän h¬n vỊ hai ®¹i l­ỵng tØ lƯ nghÞch hay kh«ng chĩng ta ®i nghiªn cøu bµi h«m nay§¹i Sè 7ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHTiÕt 26§¹i Sè 7Cạnh y (cm) theo cạnh x (cm) của hình chữ nhật có kích thước thay đổi nhưng luôn có diện tích bằng 12cm2 ;Bµi TËp:H·y viÕt c«ng thøc tÝnhb) Lượng gạo y (kg) trong mỗi bao theo x khi chia đều 500kg vào x bao;c) Vận tốc V (km/h) theo thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 16 km(a: hằng số khác 0)hayHãy tìm điểm giống nhau trong các công thức trên1.§Þnh nghÜaTiÕt26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1/ . Định nghĩa: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5 Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào?y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5 Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y= hay xy=a (với a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.Chú ý: Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là a (với a là hằng số khác 0) TiÕt26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHCho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau:xy???201512 rút ra nhận xétb) Thay mỗi dấu “?” trong bảng trên bằng một số thích hợp*V× y tỉ lệ nghịch với x hệ số tỉ lệ aa) Hãy xác định hệ số tỉ lệc) Có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng của x và y?d) Tính tỉ số 2 giá trị bất kì của đại lượng * Tích hai giá trị tương ứng của y và x luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)= và , và , và , , = = * Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia60a, , , = = = = 2.TÝnh chÊt TiÕt 26: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH (15 sgk/58) Cho biết đội A dùng máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau không ? Cho biết x là số trang đã đọc xong và y là số trang còn lại chưa đọc của một quyển sách. Hỏi x và y có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không ? Cho biết a(m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không ?Bµi tËpTích xy là hằng số (diện tích cánh đồng) nên x và y tỉ lệ nghịch với nhauTa thấy: x (máy). y (giờ) xong cánh đồng (hết diện tích cánh đồng)Tổng (x+y) là hằng số (tổng số trang của quyển sách) nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhauTích ab la øhằng số (chiều dài đoạn đường từ A đến B) nên a và b tỉ lệ nghịch với nhauTiÕt 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=8 thì y=15Tìm hệ số tỉ lệ ;Hãy biểu diễn y theo xTính giá trị của y khi x=6 ; x=10Bµi tËpGiảiTa có: x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a = 8.15=120  y = 120:x *Khi x=6y=120:6=20*Khi x=10y=120:10=12TiÕt 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhauĐiền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:Bµi tËpTa có: x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a = 4.1,5=6y = 6:x ; x=6:y12-52-3x0,5-1,246y3-21,51( sgk )( sgk )TiÕt 26 : ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1/ . Định nghĩa:2/ . Tính chất:Cho hai đại lượng y;xx ; y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a(với a là hằng số khác 0) *) Muốn tìm đại lượng chưa biết, ta lấy hstl chia cho đại lượng đã biếtNếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:*Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng với hệ số tỉ lệ)* Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kiaH­íng dÉn vỊ nhµ-Học thuéc ®Þnh nghÜa ,t/c ®¹i l­ỵng tØ lƯ nghÞch-Làm BT 19;20;21;22;23 sbt/ 45,46-Ôn lại dạng toán dãy tỉ số bằng nhauXin tr©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« chĩc quuý thÇy c« h¹nh phĩc thµnh ®¹tTiÕt häc ®Õn ®©y kÕt thĩc

File đính kèm:

  • pptdai_luong_ti_le_nghich.ppt