Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết số 59: Cộng trừ đa thức một biến

Muốn cộng (trừ) hai đa thức ta thực hiện các bước như sau:

- Đặt dấu ‘+’ nối hai đa thức, mỗi đa thức được viết trong một dấu ngoặc.

- Bỏ dấu ngoặc.

- Nhóm các hạng tử đồng dạng (nếu có).

- Cộng (trừ) các hạng tử đồng dạng ở trên.

 

 

ppt4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 26/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số lớp 7 - Tiết số 59: Cộng trừ đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ThÇy vµ trß líp 7A xin kÝnh chµo c¸c thÇy c« vỊ dù tiÕt häc N¨m häc: 2010 - 2011GV: H­íng Kim TiÕnKiĨm tra bµi cị 1/ ThÕ nµo lµ ®a thøc mét biÕn? Cho 2 vÝ dơ vỊ ®a thøc biÕn x (®· chuÈn bÞ). H·y chØ râ bËc vµ c¸c hƯ sè cđa tõng ®a thøc ®ã.2/ Muèn céng (trõ) hai ®a thøc ta cÇn tiÕn hµnh theo nh÷ng b­íc nµo?Tr¶ lêi:1/ §a thøc mét biÕn lµ tỉng cđa nh÷ng ®¬n thøc cđa cïng mét biÕn.2/ Muèn céng (trõ) hai ®a thøc ta thùc hiƯn c¸c b­íc nh­ sau:§Ỉt dÊu ‘+’ (dÊu ‘-’) nèi hai ®a thøc, mçi ®a thøc ®­ỵc viÕt trong mét dÊu ngoỈc.Bá dÊu ngoỈc.Nhãm c¸c h¹ng tư ®ång d¹ng (nÕu cã).Céng (trõ) c¸c h¹ng tư ®ång d¹ng ë trªn.TiÕt 59 - Céng trõ ®a thøc mét biÕn Nh¾c l¹i kiÕn thøc cị:Muèn céng (trõ) hai ®a thøc ta thùc hiƯn c¸c b­íc nh­ sau:- §Ỉt dÊu ‘+’ nèi hai ®a thøc, mçi ®a thøc ®­ỵc viÕt trong mét dÊu ngoỈc.- Bá dÊu ngoỈc.- Nhãm c¸c h¹ng tư ®ång d¹ng (nÕu cã).- Céng (trõ) c¸c h¹ng tư ®ång d¹ng ë trªn.1/ Céng hai ®a thøc mét biÕnP(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 – x - 1Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2 P(x) + Q(x) = 2x5 + 4x4 + x2 + 4x + 1+P(x) = 2x5 + 5x4 - x3 + x2 – x - 1Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2 2/ Trõ hai ®a thøc mét biÕn.P(x) - Q(x) = 2x5 + 6x4 - 2x3 + x2 - 6x - 3_TiÕt 59 - Céng trõ ®a thøc mét biÕn Nh¾c l¹i kiÕn thøc cị:Muèn céng (trõ) hai ®a thøc ta thùc hiƯn c¸c b­íc nh­ sau:- §Ỉt dÊu ‘+’ nèi hai ®a thøc, mçi ®a thøc ®­ỵc viÕt trong mét dÊu ngoỈc.- Bá dÊu ngoỈc.- Nhãm c¸c h¹ng tư ®ång d¹ng (nÕu cã).- Céng (trõ) c¸c h¹ng tư ®ång d¹ng ë trªn.1/ Céng hai ®a thøc mét biÕn.2/ Trõ hai ®a thøc mét biÕn.Chĩ ý:§Ĩ céng (trõ) hai ®a thøc mét biÕn, ta cã thĨ thùc hiƯn theo mét trong hai cach sau:C¸ch 1: Thùc hiƯn theo c¸ch céng trõ hai ®a thøc ®· häc ë bµi 6.C¸ch 2: - S¾p xÕp c¸c h¹ng tư cđa hai ®a thøc cïng theo luü thõa gi¶m dÇn (hoỈc t¨ng dÇn) cđa biÕn.- §Ỉt phÐp tÝnh theo cét däc t­¬ng tù nh­ céng (trõ) c¸c sè tù nhiªn.(chĩ ý ®Ỉt c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ë cïng mét cét).- 

File đính kèm:

  • pptCong_tru_da_thuc_mot_bien.ppt