Bài giảng Đại số - Tiết 6: Phương trình lượng giác cơ bản ( lớp 11 nâng cao )

Phương trình sinx = a

Công thức tính theo arcsina , công thức tính theo độ, tổng quát?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 10/08/2018 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đại số - Tiết 6: Phương trình lượng giác cơ bản ( lớp 11 nâng cao ), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH Người thực hiệnTiết 6: Phương trình lượng giác cơ bản ( lớp 11 nâng cao ) Kiểm tra bài cũ-Tập xác định, tập giá trị của hàm số y = sinx và y = cosx ? HS: Tìm hai gi¸ trÞ x saocho  Ho¹t ®éng1: X©y dùng ph­¬ng trinh LG c¬ b¶n Phương trình sinx = aT a có thể chọn những giá trị nào của x?* Thực hiện bài toán theo các nhóm đã chia :T a có thể chọn những giá trị nào của x?Ho¹t ®éng1: X©y dùng ph­¬ng trinh LG c¬ b¶n HS: Thử đưa ra dạng tổng quát của phương trỉnh lượng giác? (a lµ mét h»ng sè ®· cho) Phương trình sinx = a Ho¹t ®éng2: X©y dùng c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trinh sinx = aVì nªn kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cđa x ®Ĩ sinx = 2 . * Thực hiện bài toán theo các nhóm đã chia :Nên phương trình sinx = a có nghiệm khi HS: Thử tìm điều kiện của a để phương trình sinx = a có nghiệm ? Phương trình sinx = aVí dụ: Tìm x để sinx = 2? Vì Ho¹t ®éng2: X©y dùng c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trinh sinx = aPhương trình sinx = a+ Nếu Ph­¬ng trình v« nghiƯm + Nếu chọn k trên trục sin sao cho chọn điểm M trên đường tròn LG sao cho Cách giải phương trình sinx = a?+C«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trình: AM =  vµ AM =    A’ C’ O C A xBMM’KB’yHo¹t ®éng2: X©y dùng c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trinh sinx = a Phương trình sinx = a Thực hiện theo nhóm đã chia: C«ng thøc nghiƯm tÝnh theo arcsina C«ng thøc nghiƯm tÝnh theo arcsina , công thức tính theo độ, tổng quát?Công thức tính theo độTổng quát sin f(x) =sin g(x) Củng cố giải phương trình lượng giác sinx = a Vì ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi Oy chØ tiÕp xĩc víi ®­êng trßn taÞ mét ®iĨm B vµ Tìm c«ng thøc nghiƯm cđa c¸c ph­¬ng sinx = 1, sinx = -1, sinx = 0? Giải thích?Tương tự : sinx = -1 và sinx = 0Vận dụng Ví dụ:Giải c¸c ph­¬ng trình sau: * Thực hiện bài toán theo các nhóm đã chia : Ho¹t ®éng2: X©y dùng c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trinh cosx = aVì nªn kh«ng cã gi¸ trÞ nµo cđa x ®Ĩ cosx = -2 . * Thực hiện bài toán theo các nhóm đã chia :Nên phương trình cosx = a có nghiệm khi HS: Thử tìm điều kiện của a để phương trình cosx = a có nghiệm ? II.Phương trình cosx = aVí dụ: Tìm x để cosx = -2? Vì Ho¹t ®éng2: X©y dùng c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trnh cosx = aPhương trình cosx = a+ Nếu Ph­¬ng trình v« nghiƯm + Nếu chọn k trên trụccos sao cho chọn điểm M trên đường tròn LG sao cho Cách giải phương trình cosx = a?+C«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trình:  A’ O  K A xBB’yMM’S’AM =  vµ AM =  Ho¹t ®éng2: X©y dùng c«ng thøc nghiƯm cđa ph­¬ng trinh cosx = a Phương trình sinx = a Thực hiện theo nhóm đã chia: C«ng thøc nghiƯm tÝnh theo arccosa C«ng thøc nghiƯm tÝnh theo arccosa , công thức tính theo độ, tổng quát?Công thức tính theo độTổng quát cos f(x) =cos g(x) Củng cố giải phương trình lượng giác cosx = a Vì ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi Ox chØ tiÕp xĩc víi ®­êng trßn taÞ mét ®iĨm A vµ Tìm c«ng thøc nghiƯm cđa c¸c ph­¬ng cosx = 1, cosx = -1, cosx = 0? Giải thích?Tương tự : sinx = -1 và sinx = 0Vận dụng Ví dụ:Giải c¸c ph­¬ng trình sau: * Thực hiện bài toán theo các nhóm đã chia : Củng cố Nh¾c l¹i c«ng thøc nghiƯm cđa sinx = a vµ cosx = a? CÇn häc vµ n¾m vững c«ng thøc nghiƯm, c¸c tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt Lµm c¸c bµi tËp 1- 6 trang 23.CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC!XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

File đính kèm:

  • pptphuong_trinh_luong_giac_co_ban_rat_hay0.ppt
Bài giảng liên quan