Bài giảng Địa lí 6 - Ngô Thị Chuyên - Tiết 10, Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Nhm 1: Trong ngày 22/ 6 (Hạ chí) nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt Trời? Nửa cầu nào chếch xa? Đó là mùa gì ở các nửa cầu? Tại sao?

 

Nhm 2: Trong ngày 22/12 (Đông chí) nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt Trời? Nửa cầu nào chếch xa? Đó là mùa gì ở các nửa cầu? Tại sao?

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 1042 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 6 - Ngô Thị Chuyên - Tiết 10, Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Trường :THCS Hạp Lĩnh GV:Ngơ Thi Chuyên Mơn :Địa Lí Lớp :6A Tiết 10- Bài 8 6 h V× sao cã n¨m nhuËn? Lập xuân Lập đơng Lập hạ Lập thu 23 - 9 Thu phân 22 - 6 Hạ chí 21 - 3 Xuân phân 22/12 §«ng chÝ 22 - 12 Đơng chí Lập xuân Lập đơng Lập hạ Lập thu 22 - 6 Hạ chí . Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu Nhãm 1: Trong ngày 22/ 6 (Hạ chí) nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt Trời? Nửa cầu nào chếch xa? Đó là mùa gì ở các nửa cầu? Tại sao? Nhãm 2: Trong ngày 22/12 (Đông chí) nửa cầu nào ngả nhiều về phía Mặt Trời? Nửa cầu nào chếch xa? Đó là mùa gì ở các nửa cầu? Tại sao? Nhãm 3: Tr¸i ®Êt h­íng 2 nưa cÇu B¾c vµ Nam vỊ phÝa mỈt trêi nh­ nhau vµo ngµy nµo? ®ã lµ mïa nµo ë 2 nưa cÇu? Ngày 22/6 Địa điểm bán cầu Tiết Lượng nhiệt và ánh sáng Trái Đất ng¶ gần và chếch xa Mặt Trời Đơng chí Mùa Nửa cầu Bắc Ng¶ gần nhất Nĩng( Hạ) Chếch xa nhất Hạ chí Nhận ít Nhận nhiều 22/12 23/9 21/3 Nửa cầu Nam Đơng(Lạnh) Ngày 22/6 Địa điểm bán cầu Tiết Lượng nhiệt và ánh sáng Trái Đất ng¶ gần và chếch xa Mặt Trời Đơng chí Mùa Nửa cầu Bắc Ng¶ gần nhất Nĩng( Hạ) Chếch xa nhất Đơng(Lạnh) Hạ chí Nhận ít Nhận nhiều 22/12 23/9 21/3 Nửa cầu Nam Nửa cầu Nam Nửa cầu Bắc Chếch xa nhất Ng¶ gần nhất Nhận ít Nhận nhiều Đơng(Lạnh) Nĩng( Hạ) Ngày 22/6 Địa điểm bán cầu Tiết Lượng nhiệt và ánh sáng Trái Đất ng¶ gần và chếch xa Mặt Trời Đơng chí Mùa Nửa cầu Bắc ®«ng chÝ Ng¶ gần nhất Nĩng( Hạ) Chếch xa nhất Đơng(Lạnh) Hạ chí Nhận ít Nhận nhiều Chuyển nĩng sang lạnh H¹ chÝ 22/12 Thu ph©n 23/9 Xu©n ph©n 21/3 Nửa cầu Nam Nửa cầu Nam Nửa cầu Nam Nửa cầu Bắc Nửa cầu Bắc Chếch xa nhất Ng¶ gần nhất Hai nửa cầu hướng về Mặt trời như nhau Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau Nhận ít Nhận nhiều Đơng(Lạnh) Nĩng( Hạ) Chuyển lạnh sang nĩng Ngày 22/6 Địa điểm bán cầu Tiết Lượng nhiệt và ánh sáng Trái Đất ng¶ gần và chếch xa Mặt Trời Đơng chí Mùa Nửa cầu Bắc ®«ng chÝ Ng¶ gần nhất Nĩng( Hạ) Chếch xa nhất Đơng(Lạnh) Hạ chí Nhận ít Nhận nhiều Chuyển nĩng sang lạnh Chuyển lạnh sang nĩng Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau H¹ chÝ 22/12 Thu ph©n 23/9 xu©n ph©n 21/3 Hai nửa cầu hướng về Mặt trời như nhau Xuân phân Thu phân Nửa cầu Nam Nửa cầu Nam Nửa cầu Nam Nửa cầu Nam Nửa cầu Bắc Nửa cầu Bắc Nửa cầu Bắc Chếch xa nhất Ng¶ gần nhất Hai nửa cầu hướng về Mặt trời như nhau Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau Nhận ít Nhận nhiều Đơng(Lạnh) Nĩng( Hạ) Chuyển lạnh sang nĩng Chuyển nĩng sang lạnh Mùa Xuân Mùa hạ Mùa Thu Mùa Đông Cách tính mùa theo dương lịch và âm dương lịch có khác nhau về thời gian bắt đầu và kết thúc. 

File đính kèm:

  • pptTiet 10 Chuyen dong cua TD quanh mat troi.ppt