Bài giảng Địa lí 7 - Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

- Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh

- Thời tiết có những diễn biến thất thường

+ Do sự tranh chấp giữa khối khí nóng chí tuyến và khối khí lạnh ở vùng cực

+ Do gió Tây ôn đới mang theo không khí ấm ẩm vào đất liền làm thời tiết biến động rất khó dự báo

 

ppt24 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 5424 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 7 - Bài 13: Môi trường đới ôn hòa, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA HOAẽT ẹOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGệễỉI ễÛ ẹễÙI OÂN HOỉA CHệễNG II : I / KHÍ HAÄU II / Sệẽ PHAÂN HOÙA CUÛA MOÂI TRệễỉNG BAỉI 13 Xaực ủũnh phaùm vi vaứ neõu vũ trớ ủụựi oõn hoứa treõn Lửụùc ủoà caực ủụựi khớ haọu treõn Traựi ủaỏt LệễẽC ẹOÀ CAÙC ẹễÙI KHÍ HAÄU TREÂN TRAÙI ẹAÁT ẹụựi oõn hoứa naốm giửừa ủụựi noựng vaứ ủụựi laùnh Xaực ủũnh phaàn ủaỏt noồi cuỷa ủụựi oõn hoứa treõn hỡnh 13 .1 . So saựnh dieọn tớch ủaỏt noồi thuoọc ủụựi oõn hoứa ụỷ 2 baựn caàu Baộc vaứ Nam DT ủaỏt noồi ụỷ Baựn caàu Baộc lụựn hụn ụỷ Baựn caàu Nam BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA * Vị trí -Nằm trong khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở 2 bán cầu (giữa đới nóng và đới lạnh) -Phần lớn diện tích đất nổi nằm ở Bán cầu Bắc chỉ phần nhỏ ở bán cầu Nam 1/ Khớ haọu BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA Với vị trí như trên khí hậu đới ôn hoà có đặc điểm gì ? -Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh 1/ Khớ haọu Khớ haọu ủụựi oõn hoứa mang tớnh trung gian vaứ tớnh trung gian ủoự theồ hieọn qua baỷng soỏ lieọu sau: ( Tr 42 SGK ) Haừy ủoùc baỷng soỏ lieọu vaứ cho bieỏt tớnh trung gian cuỷa khớ haọu ủụựi oõn hoứa theồ hieọn qua nhửừng yeỏu toỏ naứo ? Cuù theồ ra sao ? - 2 yeỏu toỏ laứ Nhieọt ủoọ TB naờm vaứ Lửụùng mửa TB naờm - Cuù theồ : ẹụựi oõn hoứa coự nhieọt ủoọ vaứ lửụùng mửa naốm giửừa ủụựi noựng vaứ ủụựi laùnh BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA LệễẽC ẹOÀ NHệếNG YEÁU TOÁ GAÂY BIEÁN ẹOÄNG THễỉI TIEÁT ễÛ ẹễÙI OÂN HOỉA Ngoaứi aỷnh hửụỷng cuỷa caực ủụùt khớ noựng vaứ laùnh , thụứi tieỏt ủụựi oõn hoứa coứn chũu taực ủoọng bụỷi nhửừng yeỏu toỏ naứo ? Xaực ủũnh chuựng treõn baỷn ủoà Ngoaứi aỷnh hửụỷng cuỷa caực ủụùt khớ noựng vaứ laùnh , thụứi tieỏt ủụựi oõn hoứa coứn chũu taực ủoọng bụỷi doứng bieồn noựng vaứ gioự taõy oõn ủụựi Gioự Taõy oõn ủụựi Doứng bieồn noựng 1/ Khớ haọu BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA - Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh - Thời tiết có những diễn biến thất thường + Do sự tranh chấp giữa khối khí nóng chí tuyến và khối khí lạnh ở vùng cực + Do gió Tây ôn đới mang theo không khí ấm ẩm vào đất liền làm thời tiết biến động rất khó dự báo 2/ Sửù phaõn hoựa cuỷa moõi trửụứng BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA 1/ Khớ haọu HAỉ LAN ẹệÙC PHAÙP HAỉ LAN A C D B Naộng aỏm , hoa nụỷ roọ Naộng noựng, suoỏi chaỷy vaứ caõy xanh tửụi Naộng aỏm , Caõy coự laự vaứng vaứ khoõ Laùnh, coự tuyeỏt treõn beà maởt ủaỏt vaứ treõn caõy Chuỷ ủeà chớnh cuỷa caực aỷnh laứ caực muứa trong naờm ẹOÂNG THU HAẽ XUÂN 2/ Sửù phaõn hoựa cuỷa moõi trửụứng BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA 1/ Khớ haọu a) Phân hoá theo thời gian - Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chổ duy nhaỏt ủụựi oõn hoứa mụựi coự 4 muứa , vaứ vụựi caỷnh saộc thieõn nhieõn phong phuự nhử vaọy, ngửụứi ta ủaừ khai thaực caực theỏ maùnh saỹn coự ủeồ phaựt trieồn noõng nghieọp vaứ phuùc vuù ủụứi soỏng Xaực ủũnh vaứ ủoùc teõn caực kieồu moõi trửụứng trong ủụựi oõn hoứa treõn hỡnh 13 .1. Coự MT : OÂn ủụựi Haỷi dửụng, OÂn ủụựi Luùc ủũa, Hoang maùc oõn ủụựi Doùc theo vú tuyeỏn 45 0B vaứ Kinh tuyeỏn 00 coự caực kieồu moõi trửụứng gỡ ? Xaực ủũnh Doùc theo Kinh tuyeỏn 00 coự caực kieồu moõi trửụứng : OÂn ủụựi Haỷi dửụng vaứ ẹũa trung Haỷi Moõi trửụứng ủụựi oõn hoứa phaõn hoựa tửứ Taõy sang ẹoõng vaứ tửứ Baộc xuoỏng nam Em coự nhaọn xeựt gỡ veà sửù phaõn hoựa moõi trửụứng ủụựi oõn Nhieọt ủoọ trung bỡnh : 17 , 3 0C Lửụùng mửa trung bỡnh naờm : 402mm 41 0B RệỉNG LAÙ ROÄNG ễÛ TAÂY AÂU RệỉNG LAÙ KIM ễÛ LIEÂN BANG NGA RệỉNG LAÙ CệÙNG ẹềA TRUNG HAÛI BIEÅU ẹOÀ NHIEÄT ẹOÄ VAỉ LệễẽNG MệA ễÛ OÂN ẹễÙI LUẽC ẹềA BIEÅU ẹOÀ NHIEÄT ẹOÄ VAỉ LệễẽNG MệA ễÛ OÂN ẹễÙI HAÛI DệễNG BIEÅU ẹOÀ NHIEÄT ẹOÄ VAỉ LệễẽNG MệA ễÛ VEN ẹềA TRUNG HAÛI A B C Phaõn tớch bieồu ủoà khớ haọu, ruựt ra ủaởc ủieồm khớ haọu cuỷa moói bieồu ủoà 2/ Sửù phaõn hoựa cuỷa moõi trửụứng BAỉI 13 : MOÂI TRệễỉNG ẹễÙI OÂN HOỉA 1/ Khớ haọu a) Phân hoá theo thời gian - Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. b) Phân hoá theo không gian - Khí hậu có sự phân hoá tuỳ thuộc vào vị trí gần hay xa biển, vĩ độ cao hay thấp mà có diễn biến nhiệt độ và lượng mưa khác nhau – hình thành nên các kiểu khí hậu khác nhau: ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, khí hậu ĐTH Qua 4 aỷnh sau , theo em ngửụứi ta khai thaực sửù thay ủoồi caỷnh quan ủụựi oõn hoứa nhử theỏ naứo ? Phuùc vuù saỷn xuaỏt noõng nghieọp ( 1 vaứ 2 ) vaứ du lũch ( 3 vaứ 4 ) 1 2 3 4 Ngoaứi sửù phaõn hoựa tửứ Taõy sang ẹoõng vaứ tửứ Baộc ủeỏn Nam thỡ moõi trửụứng ụỷ ủụựi oõn hoứa coứn phaõn hoựa theo ủoọ cao DAậN DOỉ : Hoaứn chổnh baứi Hoùc baứi 13 Chuaồn bũ trửụực baứi 14 theo gụùi yự trong taọp baỷn ủoà Tỡm caực hỡnh aỷnh lieõn quan ủeỏn hoaùt ủoọng saỷn xuaỏt noõng nghieọp ụỷ ủụựi oõn hoứa 

File đính kèm:

  • pptbai 13 moi truong doi on hoa (1).ppt