Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 12, Bài 12: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng

 Chọn ý trả lời nào không đúng trong câu sau

 Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của đới nóng là:

Nhiệt độ TB cao > 200C, có 2 lần nhiệt độ tăng cao. Lượng mưa nhiều phân bố không đều, tập trung nhiều vào mùa hè

Nhiệt độ TB < 200C, lượng mưa TB, phân bố không đều có những tháng khô hạn

Nhiệt độ TB cao > 200C, có 2 lần nhiệt độ tăng cao, nóng quanh năm. Lượng mưa nhiều, mưa đều quanh năm

 

ppt12 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 4703 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 7 - Tiết 12, Bài 12: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 12 – Bài 12 Thực hành Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG Quan sát lược đồ: Kể tên và xác định vị trí các kiểu môi trường đã học của đới nóng? Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 1: Xác định kiểu cảnh quan và kiểu môi trường ? * Quan sát 3 bức ảnh (bài 1/SGK) và dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành nội dung sau: Ảnh a - Xa ha ra b - Công viên Sê ra gat c - Bắc Công gô Kiểu cảnh quan Hoang mạc Xa van - Rừng rậm xanh quanh năm Kiểu môi trường Hoang mạc Nhiệt đới - Xích đạo ẩm Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 2: Chọn biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa phù hợp với ảnh? Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 2: Chọn biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa phù hợp với ảnh? * Phân tích, nhận xét 3 biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa (bài 2/SGK), chọn biểu đồ phù hợp với cảnh quan xa van, hoàn thành bảng sau Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 2: Chọn biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa phù hợp với ảnh? Cảnh quan xa van Biểu đồ phù hợp: B + Nhiệt độ TB cao > 200c, có 2 lần nhiệt độ tăng cao, nóng quanh năm + Lượng mưa TB, mưa tập trung vào hè, có 4 tháng khô hạn + Môi trường nhiệt đới Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 3: Chọn, sắp xếp biểu đồ lưu lượng nước sông phù hợp với biểu đồ lượng mưa? A B C X Y T7, 8, 9 T1, 3, 4, 5, 6, 7, 11,12 T 6, 7, 8, 9, 11, 12 T1, 3 , 4, 5, 6, 7, 8 T 6, 7, 8 A – X C - Y * A – X C – Y * Mưa nhiều → sông ngòi nhiều nước Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 4 : Chọn biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của đới nóng? Chọn ý trả lời nào không đúng trong câu sau Đặc điểm nhiệt độ, lượng mưa của đới nóng là: Nhiệt độ TB cao > 200C, có 2 lần nhiệt độ tăng cao. Lượng mưa nhiều phân bố không đều, tập trung nhiều vào mùa hè Nhiệt độ TB 200C, có 2 lần nhiệt độ tăng cao, nóng quanh năm. Lượng mưa nhiều, mưa đều quanh năm b. Nhiệt độ TB < 200C, lượng mưa TB, phân bố không đều có những tháng khô hạn Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG * Bài tập 4 : Chọn, biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của đới nóng? Quan s¸t c¸c biÓu ®å A  E Nèi néi dung ë cét B sao cho phï hîp víi cét A. Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG KÕt luËn BiÓu ®å B lµ biÓu ®å thuéc ®íi nãng. V×: NhiÖt ®é TB cao h¬n 20oC, nãng quanh n¨m, 2 lÇn nhiÖt ®é cao. M­a nhiÒu vµo mïa hÌ  KiÓu m«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa. Bài 12 Thực hành: NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Chuẩn bị nội dung ôn tập + Ôn lại cách phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Tiết 13: Ôn tập Kiểm tra 1 tiết 

File đính kèm:

  • pptBai 12 Thuc hanh Nhan biet dac diem moi truong o doi nong.ppt