Bài giảng Địa lý 6 - Nguyễn Thị Thanh Nga - Tiết 5, Bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý

- Kinh độ là khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc

- Vĩ độ là khoảng cách tính bằng độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc

Tọa độ địa lí là kinh độ và

vĩ độ của điểm đó trên bản đồ.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 871 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lý 6 - Nguyễn Thị Thanh Nga - Tiết 5, Bài 4: Phương hướng trên bản đồ, kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lý, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Tr­êng THCS H­ng Dòng GV Nguyễn Thị Thanh Nga C©u 1: TØ lÖ b¶n ®å cho ta biÕt ®iÒu gì? C©u 2: Dùa vµo c¸c tØ lÖ b¶n ®å sau ®©y: a.1:200000 b.1:1000000 H·y cho biÕt 1cm trªn b¶n ®å t­¬ng øng víi bao nhiªu km trªn thùc ®Þa? Nghe th«ng tin vÒ c¬n b·o vµ quan s¸t hinh ¶nh em quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi nhÊt trong c¸c b¶n tin thêi tiÕt nµy? TiÕt 5 - Bµi 4 Ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý. 1. Ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å. 1. Ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å. B-TB N-®n ®-®n ®-®b B-®B T-TB N-tn T-tn  b¾c nam ®«ng T©y Tây Bắc Đông Nam Đông Bắc Tây nam B B N N § T Quan s¸t b¶n ®å vµ cho biÕt c¸c h­íng ®i tõ ®iÓm O ®Õn c¸c ®iÓm A,B,C,D? B¾c Nam §«ng T©y 2. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý 1. Ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å. 200T 100B - Kinh độ là khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc - Vĩ độ là khoảng cách tính bằng độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc Tọa độ địa lí là kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ. B 200T 100B C A 150§ 200B B 50T 200N Täa ®é ®iÓm C : A C 3.Bµi tËp Nhãm 1 Nhãm 2 Nhãm 3 Nhãm 4 A 1300§ 100B B 1100§ 100B C 1300§ 00 1400§ 00 1200§ 100N E § V I T U Y E N X I C H d A O B A N D O V I D O K I N H D O C©u1. 7 ch÷ c¸i: Mét trong nh÷ng c¬ së dïng ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng h­ãng trªn b¶n ®å C©u 2. 7 ch÷ c¸i §©y lµ ®­êng chia Tr¸i ®Êt lµm 2 nöa cÇu b»ng nhau. C©u3. 5 ch÷ c¸i.§©y lµ h×nh vÏ thu nhá trªn giÊy t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ mét khu vùc hay toµn bé bÒ mÆt Tr¸i §Êt C©u4 . 4 ch÷ c¸i: §©y lµ kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng sè ®é tõ vÜ tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ã ®Õn vÜ tuyÕn gèc. C©u5. 6 ch÷ c¸i.§©y lµ kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng sè ®é tõ kinh tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ã ®Õn kinh tuyÕn gèc. To¹ ®é Lược đồ tự nhiên Châu Nam cực B¾c B¾c B¾c B¾c B¶n ®å vïng cùc b¾c Nam Nam Nam Nam Nam GHI NHí 1. Ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å. X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng trªn b¶n ®å cÇn dùa vµo: C¸c ®­êng kinh tuyÕn, vÜ tuyÕn hoÆc mòi tªn chØ h­íng b¾c trªn b¶n ®å. 2. Kinh ®é, vÜ ®é vµ to¹ ®é ®Þa lý. Kinh ®é, vÜ ®é cña mét ®iÓm lµ kho¶ng c¸ch tÝnh b»ng sè ®é, tõ kinh tuyÕn, vÜ tuyÕn ®i qua ®iÓm ®ã ®Õn kinh tuyÕn gèc, vÜ tuyÕn gèc. To¹ ®é ®Þa lý gåm: Kinh ®é vµ vÜ ®é cña ®iÓm ®ã. ( ViÕt kinh ®é ë trªn, vÜ ®é ë d­íi). 

File đính kèm:

  • pptbai phuong huong tren ban dodia6.ppt