Bài giảng English 6 - Unit 5: Things I do - Period 28 Lesson 3: A 5-6

- ( to )play volleyball

- ( to )play soccer

- ( to )play sports

- boy (s)

- girl (s)

 

ppt22 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 12/10/2015 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng English 6 - Unit 5: Things I do - Period 28 Lesson 3: A 5-6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Welcome teachers !go tolisten towatchdoschoolhomeworkmusicTV1234ABCDPelmanismTeam ATeam B246246810810Unit 5 : Things I DoPeriod 28 Lesson 3: A 5-6Unit 5: Things I DoPeriod 28 Lesson 3: A 5-6I. New words:- ( to )play volleyball - ( to )play soccer / football : chơi bóng chuyền : chơi bóng đá Unit 5: Things I DoPeriod 28 Lesson 3: A 5-6I. New words:- ( to )play volleyball - ( to )play soccer / football - boy (s) - girl (s) : chơi bóng chuyền : chơi bóng đá : chơi thể thao - ( to )play sports : con trai : con gái Unit 5: Things I DoPeriod 28 Lesson 3: A 5-6I. New words:play volleyball play soccer / football boy (s) girl (s) : chơi bóng chuyền : chơi bóng đá : chơi thể thao play sports : con trai : con gái - (to)- (to)- (to)- - Unit 5: Things I DoPeriod 28 Lesson 3: A 5-6I. New words:- ( to )play volleyball - ( to )play soccer / football - boy (s) - girl (s) : chơi bóng chuyền : chơi bóng đá : chơi thể thao - ( to )play sports : con trai : con gái II . Prediction : (A5 P. 54)VolleyballSoccerNgaLanVuiThu GirlsIII . Model sentences:Unit 5: Things I DoPeriod 23 Lesson 3: A 5-6I. New words:- ( to )play volleyball - ( to )play soccer / football - boy (s) - girl (s) : chơi bóng chuyền : chơi bóng đá : chơi thể thao - ( to )play sports : con trai : con gái II . Prediction : (A5 P. 54)III . Model sentences:Do you play soccer? - Yes, I do - No, I don’tDoes he play volleyball ? - Yes, he does( No, he doesn’t )* don’t = do not* doesn’t = does notYes / No questionsDùng để hỏi đoán người nào đó có làm việc gì hay không, và câu trả lời với Yes,. / No, IV. Practice: IV. Practice: VolleyballSoccerNgaLanVuiThu GirlsV. Answer the questions: A6 P. 55III . Model sentences:Yes / No questionsDo you play soccer? - Yes, I/ they do / - No, I don’tDoes he play volleyball ? - Yes, he does/ - No, he doesn’tDùng để hỏi đoán người nào đó có làm việc gì hay không, và câu trả lời với Yes,. / No, * do not = don’t* does not = doesn’tEx:Does Nga play volleyball?- Yes, she doesLUCKY NUMBERabcdefghLuckyLucky12347568910Team ATeam B246246810810121416121416a/ Do you play sports?- No, I don’tb/ Does he watch TV ?- Yes, he doesc/ Do you do the housework ?- Yes, I dod / Does she play volleyball ?- No, she doesn’te / Do you listen to music ?- Yes, I dof / Does she read ?- Yes, she doesg/ Does he do his homework ?- No, he doesn’th/ Do you play games ?- No, I don’tLucky Numbera/ Do you play sports?- No, I don’tb/ Does he watch TV ?- Yes, he doesc/ Do you do the housework ?- Yes, I dod / Does she play volleyball ?- No, she doesn’te / Do you listen to music ?- Yes, I dof / Does she read ?- Yes, she doesg/ Does he do his homework ?- No, he doesn’th/ Do you play games ?- No, I don’tUnit 5: Things I DoPeriod 28 Lesson 3: A 5-6I. New words:- ( to )play volleyball - ( to )play soccer / football - boy (s) - girl (s) : chơi bóng chuyền : chơi bóng đá : chơi thể thao - ( to )play sports : con trai : con gái II . Prediction : (A5 P. 54)III . Model sentences:* don’t = do not* doesn’t = does notDo you play soccer? - Yes, I do / - No, I don’tDoes he play volleyball ? - Yes, he does/ - No, he doesn’tYes / No questionsDùng để hỏi đoán người nào đó có làm việc gì hay không, và câu trả lời với Yes,. / No, IV . Practice:V . Lucky number ( A6 P. 55 )Homework: - Learn New words + Model sentences- Do A4 -5 (W.B)- Prepare: B1 - 3Good bye Teachers

File đính kèm:

  • pptUnit 5 Anh 6.ppt
Bài giảng liên quan