Bài giảng Giải tích 12: Tiệm cận của đường cong

Bài giảng Giải tích 12: Tiệm cận của đường cong

ppt16 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 18/08/2018 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Giải tích 12: Tiệm cận của đường cong, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TÆNH BAØ RÒA VUÕNG TAØUTröôøng THPT Voõ Thò SaùuTIEÄM CAÄN CUÛA ÑÖÔØNG CONG 1TCXI. ÑÒNH NGHÓA:2II. CAÙCH XAÙC ÑÒNH TIEÄM CAÄN.1. Tieäm caän ñöùng:32. Tieäm caän ngang:43. Tieäm caän xieân:56Caùch tìm caùc heä soá a vaø b cuûa ñöôøng tieäm caän xieân y = ax + b7VÍ DUÏ 1:VÍ DUÏ 2:8CAÂU HOÛI OÂN TAÄP:191end10SAIBAÏN HAÕY COÁ GAÉNG HÔN NÖÕA!11ÑUÙNGCHUÙC MÖØNG BAÏN ÑAÕ THAØNH COÂNG12ÑUÙNGCHUÙC MÖØNG BAÏN ÑAÕ THAØNH COÂNG13SAIBAÏN HAÕY COÁ GAÉNG HÔN NÖÕA!14SAIBAÏN HAÕY COÁ GAÉNG HÔN NÖÕA!15ÑUÙNGCHUÙC MÖØNG BAÏN ÑAÕ THAØNH COÂNG16

File đính kèm:

  • pptTiem_can_cua_duong_cong.ppt
Bài giảng liên quan