Bài giảng Giáo dục công dân 10 - Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

HS hiểu:

- Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo.

- Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo; giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?

- Thế nào là bình đẳng giữa các tôn giáo?

- Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo và ý nghĩa của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

- Trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiện quyền bình đẳng này.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 13/09/2019 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân 10 - Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 5 QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o C©u2. Nh÷ng hµnh vi nµo sau ®©y vi ph¹m quyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc: A. T­ t­ëng d©n téc lín, d©n téc hĐp hßi B. G©y thï o¸n, k× thÞ chia rÏ d©n técC. Chª bai, chÕ giƠu phong tơc tËp qu¸n cđa d©n téc thiĨu sèD. §ång bµo d©n téc thiĨu sè tham gia qu¶n lÝ nhµ n­ícC©u1. ThÕ nµo lµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc? Néi dung cđa quyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n técCBA QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸oMơc tiªuHS hiểu:- Khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo.- Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo; giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?- Thế nào là bình đẳng giữa các tôn giáo?- Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo và ý nghĩa của việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?- Trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiện quyền bình đẳng này. QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸oTín ngưỡng : Là niỊm tin tuyƯt ®èi, kh«ng chøng minh vµo sù tån t¹i thùc tÕ cđa nh÷ng b¶n chÊt siªu nhiªn nh­ th¸nh thÇn, chĩa trêiTôn giáo : Là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức với những quan niệm, giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy.? Em h·y kĨ mét sè t«n gi¸o ë ViƯt Nam mµ em biÕt? QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c t«n gi¸o nghÜa lµ: c¸c t«n gi¸o ë ViƯt Nam ®Ịu cã quyỊn ho¹t ®éng t«n gi¸o trong khu«n khỉ ph¸p luËt, ®Ịu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt. Nh÷ng n¬i thê tù tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ®­ỵc ph¸p luËt b¶o hé QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o b, Néi dung cđa quyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c t«n gi¸oC¸c t«n gi¸o ®­ỵc nhµ n­íc c«ng nhËn ®Ịu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt, cã quyỊn ho¹t ®éng t«n gi¸o theo quy ®Þnh cđa ph¸p luËtHo¹t ®éng tÝn ng­ìng, t«n gi¸o theo quy ®Þnh cđa ph¸p luËt ®­ỵc nhµ n­íc b¶o ®¶m, c¸c c¬ së t«n gi¸o hỵp ph¸p ®­ỵc ph¸p luËt b¶o hé QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o Néi dungT«n gi¸oTÝn ng­ìngHo¹t ®éng t«n gi¸oC¬ së t«n gi¸oLßng tin cđa con ng­êi vµo thÇn linh, chĩa trêiPhËt gi¸o, Thiªn chĩa gi¸o, §¹o Cao §µi..TruyỊn b¸, lƠ nghiNhµ thê, chïa, th¸nh ®­êngTrơ së t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸oNéi dungT«n gi¸oTÝn ng­ìngHo¹t ®éng t«n gi¸oC¬ së t«n gi¸oLßng tin cđa con ng­êi vµo thÇn linh, chĩa trêiPhËt gi¸o, Thiªn chĩa gi¸o, §¹o Cao §µi..TruyỊn b¸, lƠ nghiNhµ thê, chïa, th¸nh ®­êngTrơ së t«n gi¸o X XXXX QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o? Ph©n biƯt tÝn ng­ìng, t«n gi¸o víi mª tÝn dÞ ®oan? QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o§iỊu 70 HiÕn ph¸p 1992: “C¸c t«n gi¸o ®Ịu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt” QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o QuyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸oCđng cèNh÷ng viƯc lµm nµo sau ®©y phï hỵp víi quyỊn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c t«n gi¸o:T«n träng tÝn ng­ìng cđa c¸c t«n gi¸oCh÷a bƯnh b»ng “ thuèc th¸nh” Kh«ng nghe theo lêi kỴ xÊu ®Ĩ chia rÏ t«n gi¸oNghe theo nh÷ng ®iỊu mª tÝn dÞ ®oanCÊu kÕt víi bän ph¶n ®éng lỵi dơng t«n gi¸o ®Ĩ ph¸ ho¹i ®Êt n­íc §¸p ¸n: A CEm hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là:a) Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nào.b) Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.c) Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo không có quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.d) Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động theo tín ngưỡng, tôn giáo đó. §¸p ¸n: A, BNh¾c nhëC©u hái th¶o luËn ngo¹i kho¸T×m hiĨu c«ng t¸c phỉ biÕn, tuyªn truyỊn vµ thùc thi ph¸p luËt ë ®Þa ph­¬ng

File đính kèm:

 • pptBai_5.ppt