Bài giảng Giáo dục công dân - Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3)

Chỗ ở của công dân được Nhà nướvà mọi người tôntrọng,không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phépvà phải có lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người.Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tuỳ tiện mà phải tuân theo đúng trình tự,thủ tục do pháp luật quy định

 

ppt27 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 13/09/2019 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân - Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
MOÂN GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂNLÔÙP 12 GV: Traàn Thò Leä NhöTRÖÔØNG THPT LEÂ TRUNG KIEÂNBÀI 6CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN(Tiết 3) C.Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dânThế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ởcủa côngdânTheo em chúng ta có thể tự ý vào chỗ ở của người Khác khi chưa được người đó đồng ýVề nguyên tắckhông ai được tự ý vào chỗở của người khácnếu không được người đó cho phépEm hiểu như thế nàolàquyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?Chỗ ở của công dân được Nhà nướvà mọi người tôntrọng,không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phépvà phải có lệnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người.Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tuỳ tiện mà phải tuân theo đúng trình tự,thủ tục do pháp luật quy địnhNội dung:Có khi nào phápluật cho phépkhám xét chỗ ở của công dânkhông? Đó là những trường hợp nào?Có và hai trường hợpPháp luật cho phép khám chỗ ởtrong hai trường hợpTrường hợp thứ 1:khi có căn cứ khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ,phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật tài liệu liên quan đến vụ ánTrường hợp thứ 2:việc khám chỗ ở, địa điểm của người nào đó được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẫn tránh ở đóTheo em việc khám xét nhà phải theo những trình tự thủ tục nào?Trường hợp thật cần thiết& chỉ những người do pháp luật quy định thuộc VKS,TA,Cơ quan điều tra mới có thẩm quyền ra khám lệnhKhi khám chỗ ở, địa điểm phải có mặt chủ nhà,hoặcngườiđãthànhniêntronggiađình,cóđạidiệncủachínhquyềnxã(phường,thị trấn)& người lánggiềngchứng kiến,kông được khám vào ban đêm,trư tường hợp không thể trì hoãn được,nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bảnĐây là hình ảnh vào nhà bất hợp phápHình Ảnh khám xét nhà theo quy định của pháp luậtHình ảnh khám xét nhà có người đại diện theo quy định của pháp luậtHình ảnh đọc lệnh trước khi khám xét chỗ ởThảoluận nhómÔng A mất một chiếc quạt điện.Do nghi ngờ con ông B Lấy trộm nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám Xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng con trai cứ tự Tiện xông vào nhà để khám.Theo em,hành vi của bố Con ông A có vi phạm quyền bất khả xâm phạm vềchỗ ở của công dân hay không?Vì sao?Bố con ông A đã vi phạm quyềnbất khảxâm phạm vềchỗ ở của công dânChỉ có những ngườicó thẩm quyềntheo quyết định của pháp luật thuộc TA,VKS,Cơ quan điềutra mới có thẩmKhám chỗ ởcủa công dân.Bố con Ông A không có thẩm quyền nàyViệc khám xét phảiđược tiến hànhtheo trình tự,thủ tục,mà không được tự tiện xông vàonhà để khámÝ nghĩa quyền bất khả xâm phạm vềchỗ ở của công dânTheo em quyền bất khả xâm về chỗ ở của công dân có ý nghĩa gì?Nhằm đảm bảocho công dân-con người cóđược cuộc sốngtự do trong mộtxã hội dân chủ,văn minhTránh mọi hành vi tự tiệncủa bấ kỳ ai,cũng như hành vi lạm dụng quyền hạn củacác cơ quan và cán bộ,công chức nhà nước trong khi thi hành công vụD-Quyền được bảo dảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínThế nào là bí mậtan toàn thư tíncủa công dân?Là phương tiệnthuộc sinh hoạt đời sống tinh thần,bí mật đời tư cá nhân cần phải đượcbảo đảm an toànThế nào là quyền được bảo đảm an toàn  và bí mật thư tín?Không ai được tự tiện bốc mở,thu giữ,tiêu huỷ thư, điện tín của người khác.Chỉ có những người có thẩm quyền mới có quyền kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác.Người nào tự tiện bốc,mở thư,tiêu huỷ, điện tín của người khác sẽ bị sử lý theo pháp luật.Nếu co ai tự tiện boc thư của em ra xem,em sẽ làam gì dể bảo vệ quyền của mình?Vậy quyền đượcbảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínlà gì? Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toànvà bí mật.Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định củacơ quan nhà nướccó thẩm quyền. Bài tập1Khi khám chỗ ở phải tuân theo quy định gì? Quy định khám chỗ ở Phải có lệnh của cơ quancó thẫm quyền Phải có đại diện chính quyền địa phương Phải có đại diện tổ dân phố hay người hàng xómPhải có chủ hộ hoặc đại diện chủ hộBAØI TAÄP 2 Trong các hành vi sau đây, em hãy cho biết hành vi nào xâm phạm tới thân thể, danh dự, nhân phẩm, thư từ,  của công dânCA bắt giam người vì nghi ngờ ăn cắp xe đạpXúc phạm người khác trước mặt nhiều ngườiTự ý bóc và xem thư của người khácĐánh người Tự ý vào chỗ ở người khác Xâm phạm thân thểXâm phạm danh dự nhân phẩmXâm phạm thư từ điện tínXâm phạm tính mạng sức khỏeXâm phạm về chỗ ở Bài tập3Khi khám chỗ ở, có xãy ra trường hợp tịch thu tang vật, như vậy pháp luật quy định như thế nào về việc này ? Khi khám chỗ ở, nếu có tịch thu tang vật thì phải tiến hành theo quy định sau : * Ghi đầy đủ số lượng chất lượng từng chủng loại tang vật tịch thu * Tất cả mọi người tham gia đều phải ký tên vào biên bản tịch thu tang vật. Trường hợp người có tang vật bị tịch thu không chịu ký tên thì ghi rõ vào biên bản việc người đó không chịu ký tên.Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau ñaây Quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû coù nghĩa là a) Trong moïi tröôøng hôïp, khoâng ai ñöôïc töï yù vaøo chỗ ôû cuûangöôøi khaùc neáu khoâng ñöôïc ngöôøi ñoù ñoàng yù. b) Chæ ñöôïc khaùm xeùt choã ôû cuûa moät ngöôøikhi ñöôc ïpháp luật cho phép vaø phaûi coù leänh cuûa cô quan nhà nöôùc có thaåmquyeàn. c) Coâng an coù quyeàn khaùm choã ôû cuûa moät ngöôø khi coùdaáu hiệu nghi vaán nôi ñóù có phöông tieän coâng cuthöïc hieän toä d) Vieäc khaùm xeùt choã ôû phaûi theo trình töï, thuû tuï do phaùp luaät quy ñònh . e) Khoâng ai được tự ý vào chỗ ở của người khác,nếu không được người đó đồng ý;trừ trường hợp được pháp luật cho phép . Làm các bài tập trong SGK trang 66Xem trước bài 7 :Công dân với các quyền dân chủChuẩn bị một số tình huống về dân chủCaùc em nghe coâ daën neø CHUÙC CAÙC EM HOÏC THAÄT TOÁT

File đính kèm:

  • pptBai_6_CONG_DAN_VOI_CAC_QUYEN_TU_DO_CO_BANTIET_3.ppt