Bài giảng Giáo dục công dân - Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Có hai hình thức chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền lực chính trị của mình, đó là:

 Dân chủ trực tiếp: là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước.

 Dân chủ gián tiếp: mà biểu hiện là dân chủ đại diện, là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện, thay mặt mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 13/09/2019 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân - Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦCÂU HỎI VÀO BÀICÁC EM HIỂU THẾ NÀO LÀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN?CÁC EM HÃY LẤY VÍ DỤ Ở ĐỊA PHƯƠNG MÌNH VỀ VIỆC NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ”DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA” NHƯ THẾ NÀO?NHÂN DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ (QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC; QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ, ĐIỀU HÀNH ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA XÃ HỘI VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VIỆC LỚN, TRỌNG ĐẠI CỦA QUỐC GIA) CỦA MÌNH BẰNG CÁC HÌNH THỨC CHỦ YẾU NÀO? Có hai hình thức chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền lực chính trị của mình, đó là: Dân chủ trực tiếp: là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. Dân chủ gián tiếp: mà biểu hiện là dân chủ đại diện, là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện, thay mặt mình quyết định các công việc của cộng đồng, của Nhà nước.QUYỀN BẦU CỬ VÀ QUYỀN ỨNG CỬ VÀO CÁC CƠ QUAN ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN:	Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, là cơ sở để thực thi chế độ dân chủ đại diện.Trước CMT86/1/194620/5/2007?: Nhìn những hình ảnh này em có suy nghĩ gì?Ai có quyền bầu cử và ai có quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân?	Câu hỏi:	1. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua những cơ quan nào?	2. Các em đã tham gia các cuộc bầu cử nào?	3. Trong lớp em, đã có bạn nào tự ứng cử vào BCS lớp chưa?	4. Ai có quyền bầu cử và ai có quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân?SV đi bầuNgười cao tuổi đi bầuNgười Mường đi bầuNgười dân đi bầuTỉ lệ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu sốTỉ lệ đại biểu Quốc hội là nữQuốc hội khóa IIQuốc hội khóa VIIIQuốc hội khóa X Quốc hội khóa XI15.4%14.1%17.33%17.27%13.5%18%26.22%27.31%	Hiến pháp qui định, mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở nên đều có quyền bầu cử, và đủ 21 tuổi trở nên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo qui định của pháp luật.	Theo em, những người là đại biểu của nhân dân phải có những phẩm chất qì?	+ Đức, tài, hiền, minh.b. Công dân thực hiện quyền bầu cử vàquyền ứng cử như thế nào?	Các nguyên tắc bầu cử:	+ Bầu cử phổ thông.Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nguyên tắc bầu cử phổ thông như thế nào (ai có quyền bầu cử và ai bị cấm bầu cử)?Về nguyên tắc bầu cử phổ thông, nước ta có gì khác với các nước khác?Mọi công dân đủ 18 tuổi đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.	+ Bầu cử bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín:	Mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau, đều được tự do và độc lập thể hiện trực tiếp sự lựa chọn của mình đối với những người trong danh sách ứng cử viên bằng việc tự viết phiếu, tự bỏ phiếu.Kiểm tra thùng phiếuTự bỏ phiếu vào thùngMỗi người một lá phiếuChọn đại biểu cho mìnhQuyền bãi nhiệm là gì?Là một nội dung quan trọng, không tách rời của quyền bầu cử, ứng cử của công dân đểđảm bảo cho các đại biểu phải luôn hành động xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, nếu không sẽ có thể bị mất đi danh vị cao quý đó. Viêc bãi nhiệm được thực hiện theo cách trực tiếp ( khi có quá nửa tổng số cử tri đơn vị bầu cử bỏ phiếu bãi nhiệm ) Theo cách gián tiếp : ( khi có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội hoặc hội đồng nhân dân bỏ phiếu bãi nhiệm )Quyền bãi nhiệm được thực theo cách nào?C. Công dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào ?Thực hiện quyền bầu cử, ứng cử mới là bước đầu tiên để nhân dân thực hành chế độ dân chủ đại diện.Bầu cử Là việc các cơ quan đại biểu và các đại biểu nhân dân thực thi đúng đắn quyền lực Nhà nước do nhân dân giao phó thông qua việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.Vậy bước quan trọng quyết định gía trị đích thực của hình thức dân chủ là gì? Khi thực hiện nhiệm vụ, đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân giữ quan hệ như thế nào với nhân dân – người chủ của quyền lực mà họ đang đại diện? Hiến pháp quy định mối quan hệ hai chiềugiữa nhân dân và những người đại diệntrong các cơ quan quyền lực nhà nướcThứ nhất, các đại biểu nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri mà trước hết là với nhân dân ở đơn vị bầu cử đã trực tiếp bầu ra họ Tiếp xúc với cử tri, thu thập ý kiến và nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội, Hội đồng nhân dân.Các đại biểu nhân dân liên hệ chặt chẽ với cử tri được thể hiện cụ thể như thế nào? Xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dânKhiếu nại của công dân Thực hiện quyền chất vấn đối với các chức danh cao nhất của nhà nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng Thực hiện quyền chất vấn Yêu cầu các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế phải trả lời những vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm.Các đại biểu nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự quan sát của cử tri như thế nào?Thường xuyên báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội, Hội đồng nhân dân Có trách nhiệm trả lời các yêu cầu và kiến nghị của cử triCác đạibiểu Trên cơ sở quan sát hoạt động của đại biểu nhân dân, cử tri có thể thực hiện quyền bãi nhiệm đối với các đại biểu không còn xứng đáng, không đủ tín nhiệm.Cử tri có thể thực hiện quyền bãi nhiệm đối với các đại biểu khi nào?

File đính kèm:

  • pptBai_7_Cong_dan_voi_cac_quyen_dan_chu_Tiet_1.ppt