Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Bài 5: Thường thức và phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai

1. Tác hại của thiên tai :

 TT gây hâụ quả về môi trường như gây ô nhiểm môi trường, phát dịch bệnh, tác động xấu đến sản xuất, và đời sống cộng đồng . Nó còn gây hậu quả xấu đến QP_AN làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tác nhân gây ra sự ổn định đời sống nhân dân và trật tự xã hội

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 9814 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Giáo dục quốc phòng - Bài 5: Thường thức và phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAITaùc hại của thieân tai : Caùc loại thieân tai thường gặp ở Vieät Nam :Moät soá bieän phaùp phoå thoâng phoøng, choáng baõo luït. Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAITaùc hại củathieân tai? Về kinh tế xã hộiVề môi trường Về QP_AN Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAI1. Tác hại của thiên tai : TT gây hâụ quả về môi trường như gây ô nhiểm môi trường, phát dịch bệnh, tác động xấu đến sản xuất, và đời sống cộng đồng . Nó còn gây hậu quả xấu đến QP_AN làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tác nhân gây ra sự ổn định đời sống nhân dân và trật tự xã hộiBaøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAICaùc loại thieân taithường gặp ở Vieät Nam?Baõo Lũ lụt Luõ queùt, lũ buøn ñaùNgập úng Hạn hánvà sa mạc hoá Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAICaùc loại thieân tai thường gặp ở Vieät Nam?Baõo, luõ queùt, lũ buøn ñaù, ngaäp uùng, haïn haùn vaø sa mạc hoùa. Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAIMoät soá bieän phaùp phoå thoâng phoøng, choáng baõo luït. Đối với phaùp luaät, phương tiện truyền thoâng Đ/với khoa hoïc coâng ngheäĐối với taøi nguyeân moâi tröôøngĐ/ với coäng ñoàng, quoác teá Hạn hán và sa mạc hoá Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAIMoät soá bieän phaùp phoå thoâng phoøng, choáng baõo luït:- Chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. - Tích cực tham gia caùc chương trình: Trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, chương trình sống chung với lũ và nâng cấp hệ thống đê điều . . . - Ứng dụng KH-CN trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. - Hợp tác quốc tế về cảnh báo ,dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng như xóa xanh đất trống đồi trọc.Baøi 5: THÖÔØNG THÖÙC VAØ PHOØNG TRAÙNH MOÄT SOÁ LOAÏI BOM ÑAÏN VAØ THIEÂN TAIMoät soá bieän phaùp phoå thoâng phoøng, choáng baõo luït:Công tác khắc phục hậu quả:Cấp cứu người bị nạnLàm vệ sinh môi trườngGiúp đở gia đình bị nạn ổn định đời sốngKhôi phục sản xuất và sinh hoạtCông tác khắc phục hậu quả 

File đính kèm:

  • pptgiao_an_giao_duc_quoc_phong_20150617_054515.ppt
Bài giảng liên quan