Bài giảng Giới thiệu tổng quan về microsoft power point

Chuẩn bị tài liệu: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, nhạc, phim,. liên quan đến chủ đề.

Lập dàn ý (outline).

Dùng Power Point thiết kế các slide.

Trình bày, báo cáo thử và hiệu chỉnh.

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 794 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Giới thiệu tổng quan về microsoft power point, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MICROSOFT POWER POINT1NỘI DUNGgiíi thiÖu tæng quan vÒ Microsoft power pointmét sè kh¸i niÖmc¸c b­íc t¹o mét bµi so¹nc¸c thao t¸c víi presentation2TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT POWER POINTPower Point là một phần mềm trong bộ Micrsoft Office.Cung cấp cho người sử dụng công cụ để:	+ Soạn thảo các bài giảng trình chiếu trên Projector.	+ Tạo các bài báo cáo thuyết trình sử dụng đa phương tiện.Đây là một phần mềm rất hữu ích với các báo cáo viên, giảng viên, giáo viên.3 Presentation: Là một tập tin trong Power Point, có thể là một báo cáo, một bài soạn hay một trình diễn. Tên của tập tin do người dùng đặt, chiều dài tối đa là 255 kí tự và có phần mở rộng của tập tin là *.ppt Trong một Presentation có thể có nhiều slide.MỘT SỐ KHÁI NIỆM4 Slide: là một trang báo cáo, bài soạn hoặc một màn hình báo cáo, bài soạn. Slide có thể chứa nhiều đối tượng như: Tiêu đề, văn bản, đồ thị, hình vẽ, hình ảnh, âm thanh, phim,...MỘT SỐ KHÁI NIỆM5CÁC BƯỚC TẠO MỘT BÀI SOẠNChuẩn bị tài liệu: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, nhạc, phim,... liên quan đến chủ đề.Lập dàn ý (outline).Dùng Power Point thiết kế các slide. Trình bày, báo cáo thử và hiệu chỉnh. 6KHỞI ĐỘNG MS POWER POINT C1: Start / Programs / Microsoft Power Point.7KHỞI ĐỘNG MS POWER POINT C2: Më biÓu t­îng MS Power Point trªn mµn h×nh Desktop: 8mµn h×nh power pointThanh tiªu ®Ò(Title Bar)Thanh tr×nh ®¬n(Menu Bar)C¸c thanh c«ng cô (ToolBars)Thanh cuèn (Scroll Bar)C¸c slide9CÁC THAO TÁC víi PRESENTATION2.1. t¹o PRESENTATION míi:File / New / Blank Presentation. KÝch vào biểu tượng New trªn thanh c«ng cụ Standard.Ấn tổ hợp phÝm Ctrl + N.10CÁC THAO TÁC víi PRESENTATION2.2. l­u PRESENTATION: Vµo menu File / Save hoÆc kÝch vµo biÓu t­îng Save trªn thanh c«ng cụ Standard. Chän n¬i l­u bµi so¹n trong « Save in. Ghi tªn file trong hộp File name. KÝch nót Save.112.3. Mở PRESENTATION:-Vào menu File/ Open.-Kích chuột vào tài liệu ta cần mở và ấn Open.-Có thể thực hiện bước 1 bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl + O (hoặc kích biểu tượng Open trên thanh công cụ)2.4. ĐÓNG PRESENTATION:- Kích chuột vào Close góc phải màn hình chính.- Vào menu File/ Exit.- Nháy kép vào biểu tượng của chương trình ở góc trên trái màn hình.- Ấn tổ hợp phím Alt + F4.CÁC THAO TÁC víi PRESENTATION1213

File đính kèm:

  • pptSlide_bai_giang_ve_power_pointppt.ppt
Bài giảng liên quan