Bài giảng Hình học 10 - Bài 1: Tỷ số lượng giác của góc bất kì

 

Chương II:

tiết 16

hệ thức lượng trong tam giác và trong đường tròn

$1: tỷ số lượng giác của góc bất kì

1. Tỷ số lượng giác của một góc bất kì.

2. Tỷ số lượng giác của một góc hay dùng.

 

 

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 10 - Bài 1: Tỷ số lượng giác của góc bất kì, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ch­¬ng II:tiÕt 16hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vµ trong ®­êng trßn$1: tû sè l­îng gi¸c cña gãc bÊt k×1. Tû sè l­îng gi¸c cña mét gãc bÊt k×.2. Tû sè l­îng gi¸c cña mét gãc hay dïng.Ma Thi Thu Huyen1toan nang cao lop 102. Tû sè l­îng gi¸c cña mét gãc hay dïng:- Sau ®©y lµ gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña mét sè gãc ®Æc biÖt mµ ta nªn nhí trong b¶ng d­íi ®©y, || (kÝ hiÖu lµ kh«ng x¸c ®Þnh). Gi¸ trÞ l­îng gi¸c cña c¸c gãc bÊt k× cã thÓ t×m thÊy trong b¶ng sè hoÆc b»ng m¸y tÝnh bá tói.Ma Thi Thu Huyen2toan nang cao lop 10Ma Thi Thu Huyen3toan nang cao lop 10* C¸c vÝ dôBµi 1: chøng minh b¼ng ®¼ng thøc. Sinx.cosx(1+tgx)(1+cotx)=1+2sinxcosx Gi¶i: Ma Thi Thu Huyen4toan nang cao lop 10* Bµi 2: - §¬n gi¶n c¸c biÓu thøc: C = sin a21tg+ Gi¶i:Ma Thi Thu Huyen5toan nang cao lop 10Gi¶i:Ma Thi Thu Huyen6toan nang cao lop 10Bµi 4:Gi¶i:Ma Thi Thu Huyen7toan nang cao lop 10Ma Thi Thu Huyen8toan nang cao lop 10Bµi vÒ nhµ lµm: PhÇn tr¾c nghiÖm. Ma Thi Thu Huyen9toan nang cao lop 10Bµi sè 2:Ma Thi Thu Huyen10toan nang cao lop 10Bµi sè 3:Ma Thi Thu Huyen11toan nang cao lop 10Bµi sè 4Ma Thi Thu Huyen12toan nang cao lop 10Chóc thµnh c«ngMa Thi Thu Huyen13toan nang cao lop 10

File đính kèm:

  • pptT16.ppt