Bài giảng Hình học 11 - Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.quan hệ song song - Tiết:12 - Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian người ta dựa vào những quy tắc sau :

Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng , của đoạn thẳng là đoạn thẳng .

Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song , của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau .

 Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng .

 Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đức đoạn biểu diễn cho đường bị che khuất .

 

ppt29 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 11 - Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.quan hệ song song - Tiết:12 - Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Kính chaøo quùy Thaày Coâ 	vaø caùc em hoïc sinh Giaùo vieân thöïc hieän :	LEÂ THUÛY TIEÂNÑôn vò : Tröôøng THPT Nguyeãn Thaùi Bình 	HÌNH HOÄP CHÖÕ NHAÄTHÌNH CHOÙPHÌNH TRUÏ* ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG * HAI ÑÖÔØNG THAÚNG CHEÙO NHAU VAØ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG * ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG SONG SONG * HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG * PHEÙP CHIEÁU SONG SONG .HÌNH BIEÅU DIEÃN CUÛA MOÄT HÌNH KHOÂNG GIANCHÖÔNG IIÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN.ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN.QUAN HEÄ SONG SONGCHÖÔNG IITieát :12 Baøi 1:ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNGMAËT HOÀ NÖÔÙC YEÂN LAËNGDAÏY TOÁT – HOÏC TOÁTCHÖÔNG IIÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG TRONG KHOÂNG GIAN.QUAN HEÄ SONG SONG Baøi 1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ MAËT PHAÚNG VAØ ÑÖÔØNG THAÚNGMAËT BAÛNGMAËT BAØNP)I.KHAÙI NIEÄM MÔÛ ÑAÀU:* Maët phaúng: Maët göông phaúng, maët baøn, maët baûng . . . laø hình aûnh moät phaàn cuûa maët phaúngĐể biểu diễn mặt phẳng ta thường dùng hình bình hành hay một miền gócP)A (P)AB  (P)BP)BAØI 1 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØMAËT PHAÚNG P Kyù hieäu: Maët phaúng (P) hay mp (P) hay (P)PABCDFEGĐiểm nào thuộc mp(P)? Điểm nào không thuộc mp(P) ?QUAN SÁT HÌNH VẼ SAUCOI MẶT BÀN LÀ MẶT PHẲNG (P)KÍ HIỆU Hình biểu diễn của một hình trong không gianHình biểu diễn của một hình chóp tam giácHình biểu diễn của một hình lập phương?Hãy vẽ hình biểu diển của một hình lâp phương? Hình bieåu dieãn cuûa moät hình khoâng gian Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG 1. KHAÙI NIEÄM MÔÛ ÑAÀU hình laäp phöônghình hoäp chöõ nhaätHình choùp tam giaùcĐể vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian người ta dựa vào những quy tắc sau :Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng , của đoạn thẳng là đoạn thẳng .Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song , của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau . Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng . Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đức đoạn biểu diễn cho đường bị che khuất .Tính chaát 1 Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm phaân bieät .Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN Tính chaát 2Coù moät vaø chæ moät maët phaúng ñi qua ba ñieåm khoâng thaúng haøng.Maët phaúng ñi qua ba ñieåm khoâng thaúng haøng A, B, C ñöôïc kí hieäu laø : mp(ABC) hay (ABC)Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN Tính chaát 3 Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳngBaøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN Ví duï 1 ?2. Taïi sao ngöôøi thôï moäc kieåm tra ñoä phaúng maët baøn baèng caùch raø thöôùc thaúng treân maët baøn ?Ví duï 1 ?2. Taïi sao ngöôøi thôï moäc kieåm tra ñoä phaúng maët baøn baèng caùch raø thöôùc thaúng treân maët baøn ? Tính chaát 3 (sgk)* Neáu moïi ñieåm cuûa ñöôøng thaúng d ñeàu thuoäc maët phaúng (α) thì ta noùi ñöôøng thaúng d naèm trong (α) hay (α) chöùa d . ** Khi ñoù ta kí hieäu : d  (α) Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN P)BAØI 1 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØMAËT PHAÚNG Tính chaát 3 (sgk)Ví duï 2: Cho tam giaùc ABC , M laø ñieåm thuoäc phaàn keùo daøi cuûa ñoaïn thaúng BC (hình veõ)Ñieåm M coù thuoäc mp(ABC) khoâng ?Ñöôøng thaúng AM coù naèm trong mp(ABC) ?Maët phaúng (ABM) coù truøng vôùi mp(ABC) ?Traû lôøia)Vì M  BC vaø BC  (ABC) neân M  (ABC) .b)Vì A  (ABC) vaø M  (ABC) neân AM  (ABC).c).mp(ABM) truøng vôùi (ABC) vì cuøng ñi qua ba ñieåm khoâng thaúng haøng A , B , M .Tính chaát 4Toàn taïi boán ñieåm khoâng cuøng thuoäc moät maët phaúng.Neáu coù nhieàu ñieåm cuøng thuoäc moät maët phaúng thì ta noùi nhöõng ñieåm ñoù ñoàng phaúng, coøn neáu khoâng coù maët phaúng naøo chöùa caùc ñieåm ñoù thì ta noùi raèng chuùng khoâng ñoàng phaúng .Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN  Tính chaát 5Neáu hai maët phaúng phaân bieät coù moät ñieåm chung thì chuùng coù moät ñieåm chung khaùc nöõa.Neáu hai maët phaúng phaân bieät coù moät ñieåm chung thì chuùng seõ coù moät ñöôøng thaúng chung ñi qua ñieåm chung aáy .Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN  Tính chaát 5Maët nöôùc vaø thaønh ñaäp giao nhau theo moätñöôøng thaúng Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN  Tính chaát 5Chuù yù:Ñöôøng thaúng chung d cuûa hai maët phaúng () vaø() ñöôïc goïi laø giao tuyeán cuûa hai maët phaúng () vaø () .Khi ñoù ta kí hieäu laø : d = () ()Baøi 1. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ ÑÖÔØNG THAÚNG VAØ MAËT PHAÚNG II. CAÙC TÍNH CHAÁT THÖØA NHAÄN dHoạt độngTrong mp(P), cho hình bình hành ABCD.Lấy điểm S nằm ngoài mp(P) .Hãy chỉ ra 2 điểm chung của 2 mp: a/(SAB) và (SBC) b/(SAB) và (ABCD) c/(SAC) và (SBD) a/S,B b/A,Bc/S,IIPSABDCCách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳngGiao tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm chung đó 5? Hình sau đúng hay sai ? Tại sao ?ABCMLKPĐáp án :Sai , vì giao tuyến của hai mp (ABC) và (P) là một đường thẳng Tính chất 6: Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.Để chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta có thể chứng minh 3 điểm đó cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệtCAÙC TÍNH CHAÁT:1.Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng ñi qua hai ñieåm phaân bieät2.Coù moät vaø chæ moät maët phaúng ñi qua ba ñieåm khoâng thaúng haøng.3.Nếu một đường thẳng coù hai điểm phaân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng4.Toàn taïi boán ñieåm khoâng cuøng thuoäc moät maët phaúng.5.Neáu hai maët phaúng phaân bieät coù moät ñieåm chung thì chuùng coù moät ñieåm chung khaùc nöõa.6.Treân mỗi mặt phẳng, caùc kết quả ñaõ biết trong hình học phẳng đều đuùng. Caùc khaúng ñònh sau ñuùng hay sai ?a).Boán ñieåm A , B, C , I ñoàng phaúng ? b).Boán ñieåm A, C , D , S ñoàng phaúng .c)Giao tuyeán cuûa hai maëtphaúng (SAB) vaø (SAD) laø SA .d) SC = (SBC)  (SCD).DSACBIÑSÑÑ

File đính kèm:

  • pptĐại cương về Dt-mp tiết 12.ppt
Bài giảng liên quan