Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Tiết 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

[1]. Để chứng minh đường thẳng a song song với mp (P) ta chứng minh a song song với một đường thẳng trong (P)?

Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b song song với mp (P) thì a song song với mp(P)?

Nếu đường thẳng a song song với mp (P) thì a song song với mọi đường thẳng trong (P)?

Nếu 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau?????

Cho hai đường thẳng song song, nếu một mặt phẳng song song với đường thẳng này sẽ song song với đường thẳng kia????

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 11 (nâng cao) - Tiết 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỘI GIẢNG Giáo viên: LÊ XUÂN BẰNG Trường THPT Xuân Trường CKIỂM TRA BÀI CŨCâu hỏi 1: Tìm các mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?A. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.B. Hai đường thẳng cắt nhau thì không có điểm chung.C. Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thì chéo nhauD. Đường thẳng d nằm trong mp(P) nếu nó có 2 điểm chung với mp(P).LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG CBAØI 3ĐƯỜNG THẲNGSONG SONGMẶT PHẲNGI. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG§ 3)))ddd● M● ●d // ()d  () = { M } hay d  () = M d  ( )● d vµ () kh«ng cã ®iÓm chung. Ta nãi d vµ () song song víi nhau ● d vµ () cã 1 ®iÓm chung duy nhÊt M.Ta nãi d vµ () c¾t nhau t¹i ®iÓm M ● d vµ () cã tõ 2 ®iÓm chung trë lªn.Ta nãi d n»m trong () hay () chøa d Cho ®­êng th¼ng d vµ mÆt ph¼ng ()LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG C ®¦êNG TH¼NG Vµ MÆT PH¼NG SONG SONG§ 3I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNGAC’B’D’CDBA’Những đường thẳng nào song song với (A’B’C’D’) ?Mặt phẳng (ABC’) song song với các đường thẳng nào ?Những đường thẳng nào cắt mp(ABC’) tại A?LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG C ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG§ 3LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG C)d● MII, TÍNH CHẤTVỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Cho đường thẳng d’  () , M  (). d đi qua M và d//d’. Hãy cho biết vị trí tương đối giữa d và mp(α) ?d’)()dd’Định lí 1:Em hãy nêu cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng?Ghi nhớ: Để cm đường thẳng a//(α) ta cm a song song với đường thẳng b nằm trong mp(α) ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG§ 3LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG C Định lí 1:Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao của AC và BD. M là trung điểm của SC. 1, Chứng minh SA // (MBD)?2, Gọi I,K lần lượt là trung điểm của AB,AD. Chứng minh IK // (MBD) GiảiBAMDSKIOC ®¦êNG TH¼NG Vµ MÆT PH¼NG SONG SONG§ 3))ab)II, TÍNH CHẤTVỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Định lí 1:Định lí 2LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG C ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG§ 3LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG CBCSADMĐịnh lí 1:Định lí 2Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy là AD =2 BC. 1, Chứng minh BC // (SAD)?2, Gọi M là trung điểm của SA. Xác định giao tuyến của mp(MBC) và mp(SAD) ?Giải1,PQEm có nhận xét gì về đường thẳng PQ với các mặt phẳng (SBC) và (SAD), vị trí tương đối giữa đường thẳng PQ với giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) ??NGiao tuyến là MN qua M và song song với AD2, ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG§ 3LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG Cdd’()Định lí 1Định lí 2Hệ quảII, TÍNH CHẤTVỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG§ 3LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG CTỔNG KẾT BÀI HỌC1, Các vị trí tương đối giữa đường thẳng với mặt phẳngCách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳngCách tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Bài tập về nhà: 1,2,3/ sgk[1]. Để chứng minh đường thẳng a song song với mp (P) ta chứng minh a song song với một đường thẳng trong (P)?[2]. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b song song với mp (P) thì a song song với mp(P)? [3]. Nếu đường thẳng a song song với mp (P) thì a song song với mọi đường thẳng trong (P)?ĐÚNG HAY SAI?[4]. Nếu 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau?????[5]. Cho hai đường thẳng song song, nếu một mặt phẳng song song với đường thẳng này sẽ song song với đường thẳng kia????LÊ XUÂN BẰNG - THPT XUÂN TRƯỜNG CCh©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinhBài tập Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Xét vị trí tương đối của BE, MN và mp (SAC)(P)(P)ab(P)abab[4]. Nếu 2 đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chúng song song với nhau???(P)ab(P)ab[5]. Hai đường thẳng song song, nếu một mặt phẳng song song với đường thẳng này sẽ song song với đường thẳng kia????2

File đính kèm:

  • pptDUONG_TRANG_SONG_SONG_VOI_MAT_PHANG.ppt