Bài giảng Hình học 6 - Bài 15: Cộng số đo hai góc

1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?

Nhận xét:

Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và

HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.

Hai góc kề nhau

Hai góc phụ nhau:

Hai góc bù nhau:

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài 15: Cộng số đo hai góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KRÔNG NĂNGChaøo Möøng Quyù Thaày Coâ Ñeán Döï Giôø BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 6ùGiaùo vieân thöïc hieän: Noâng Thò RungBaøi cuõ:Vẽ góc x0zVẽ tia 0y nằm giữa hai cạnh của góc x0zDùng thước đo góc, đo các góc x0y, y0z, x0zSo sánh với zOxy3505509001. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nếu thì tia 0y có vị trí như thế nào với hai tia 0x và 0z ?BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.Theo hình vẽ trên thì đẳng thứccó đúng không?BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.A0BCBài tập: cho hình vẽVới hình vẽ trên ta có thể phát biểu nhận xét như thế nào?Vì tia 0B nằm giữa hai tia 0A và 0C nên: BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.Nếu lấy đường thẳng Oy làm bờ thì em nhận xét gì về vị trí của hai cạnh Ox và Oz đối với đường thẳng Oy?a. Hai góc kề nhau A0BCHai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.a. Hai góc kề nhauCho hai góc AOB và MNPMEm hãy nhận xét về tổng số đo hai góc AOB và MNP ?b. Hai góc phụ nhauMHai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.a. Hai góc kề nhau:Cho hai góc AOB và MNPMEm hãy nhận xét về tổng số đo hai góc AOB và MNP ?b. Hai góc phụ nhau:Tìm các cặp góc phụ nhau trong các góc sau:MHai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.a. Hai góc kề nhaub. Hai góc phụ nhau:Cho các góc sau: Tính: c. Hai góc bù nhau:MHai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800MBÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.a. Hai góc kề nhau :b. Hai góc phụ nhau:c. Hai góc bù nhau:Cho hình vẽ:Hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù.d. Hai góc kề bù :MHai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.BÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.a. Hai góc kề nhau:b. Hai góc phụ nhau:c. Hai góc bù nhau:d. Hai góc kề bù :Bài tập hoạt động nhóm: Tìm các cặp góc phụ nhau, bù nhau, kề bù trong hình vẽ sau.MBÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC.1. KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC x0y VÀ y0z BẰNG SỐ ĐO GÓC x0z ?Nhận xét:Nếu tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y thì Ngược lại, nếu thì tia 0y nằm giữa hai tia 0x và 0y.2. HAI GÓC KỀ NHAU, PHỤ NHAU, BÙ NHAU, KỀ BÙ.a. Hai góc kề nhau:b. Hai góc phụ nhau:c. Hai góc bù nhau:d. Hai góc kề bù :Bài 19 (sgk):Cho hình vẽ sau, biết hai góc kề bù x0y và y0y’, . Tính x0y’y?Giải:Vì hai góc x0y và y0y’ kề bù nên:haySuy raMBÀI 15:CỘNG SỐ ĐO HAI GÓC. Höôùng daãnveà nhaøVề nhà học thuộc, hiểu: Nhận xét. Nhận biết được hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai gọc bù nhau, hai góc kề bù.- Làm bài tập 18; 20,21 (SGK – 82)QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN 

File đính kèm:

  • pptCONG_SO_DO_HAI_GOC.ppt