Bài giảng Hình học 6 - Bài học 1: Điểm, đường thẳng

1. Điểm

Khái niệm:

Điểm là hình hình học cơ bản không được định nghĩa

mà chỉ được mô tả thông qua ví dụ:

Một dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của một điểm.

 

ppt3 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học 1: Điểm, đường thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BAØI 1 : ÑIEÅM. ÑÖÔØNG THAÚNG1. Điểm Khái niệm:Điểm là hình hình học cơ bản không được định nghĩamà chỉ được mô tả thông qua ví dụ:Một dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của một điểm. Cách vẽ điểm:Chaám treân giaáy moät chaám nhoû, ta ñöôïc moät ñieåm Duøng chöõ caùi in hoa ñeå ñaët teânABC Caùch ñaët teân:AMBHình 1MNÑieåm phaân bieät vaø truøng nhau

File đính kèm:

  • pptdiem_duong_thang.ppt