Bài giảng Hình học 6 - Bài học 8: Đường tròn

 ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN

CUNG VÀ DÂY CUNG

Nếu hai điểm A, B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung)

Hai điểm A, B gọi là hai mút của cung.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học 8: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chào qúy Thầy Cô cùng các em học sinh	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMROOMPP là điểm nằm bên trong đường trònN là điểm nằm bên ngoài đường tròn Đường tròn tâm O ;bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R; kí hiệu (O; R ) .Đường trònI§8 ĐƯỜNG TRÒN*Hãy nhận xét vị trí của điểm M?Hình trònNM là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn . §8. ĐƯỜNG TRÒNTIEÁT :25MĐường tròn (O;R)RBán kính Trên hình vẽ:OHình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó .	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNIRONMRO	 ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNMRON1§8 ĐƯỜNG TRÒN*Em hãy phân biệt đường tròn và hình tròn?ÑÖÔØNG TROØN HÌNH TROØN HÌNH 1HÌNH 2?1: H·y diÔn ®¹t c¸c kÝ hiÖu sau: (A; 3cm)	(B; 15cm)	(C; 2,5dm)§­êng trßn t©m A, b¸n kÝnh 3cm§­êng trßn t©m B, b¸n kÝnh 15cm§­êng trßn t©m C, b¸n kÝnh 2,5dm	 ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNBài tập: Cho đường tròn (O;R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường tròn. BAO	 CUNG VÀ DÂY CUNG1II§8 ĐƯỜNG TRÒN?Hai ñieåm A vaø B chia ñöôøng troøn thaønh maáy phaàn ?BAO	 ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNBAO	 CUNG VÀ DÂY CUNGNếu hai điểm A, B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung) Hai điểm A, B gọi là hai mút của cung. 1II§8 ĐƯỜNG TRÒN	ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN	CUNG VÀ DÂY CUNGĐoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây).  Đường kính dài gấp đôi bán kínhIII§8 ĐƯỜNG TRÒN Dây đi qua tâm là đường kính. Trường hợp A, O, B thẳng hàng em có nhận xét gì về mỗi cung?Trường hợp A, O, B thẳng hàng thì mỗi cung là một nửa đường tròn.Đoạn thẳngAB có phải là dây cung không?  Nhận xét dây AB có gì đặc biệt ?Em có nhận xét gì về đường kính và bán kính ??Nếu (O;2cm) thì đường kính là bao nhiêu?1) VÝ dô 1: Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ MN. Dïng compa so s¸nh hai ®o¹n th¼ng Êy mµ kh«ng ®o ®é dµi tõng ®o¹n th¼ng.NMKÕt luËn: AB < MN. MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA IIIQua thao taùc treân haõy so saùnh AB vôùi MNOAxBCDMNVÝ dô 2: Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ CD. Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt tæng ®é dµi cña hai ®o¹n th¼ng ®ã mµ kh«ng ®o riªng tõng ®o¹n th¼ng. B­íc 1:VÏ tia Ox bÊt k× (dïng th­íc th¼ng) B­íc 2:Trªn tia Ox vÏ ®o¹n th¼ng OM b»ng ®o¹n th¼ng AB (dïng compa) B­íc 3:Trªn tia Mx vÏ ®o¹n th¼ng MN b»ng ®o¹n th¼ng CD (dïng compa) B­íc 4: §o ®o¹n ON (dïng th­íc cã chia kho¶ng)ON = OM + MN = AB + CDABCDBAØI 1 : Cho hình veõ, ñieàn ñuùng (Ñ) hoaëc sai (S) vaøo oâ vuoâng1/ OC laø baùn kính2/ MN laø ñöôøng kính3/ ON laø daây cung4/ CN laø ñöôøng kínhÑÑSSAÙP DUÏNG :IVDAÂY CUNG BAÙN KÍNH BAØI 2 : Ñieàn vaøo choã troáng :1/ Ñöôøng troøn taâm A, baùn kính R laø hình goàm(1)  . caùch (2)............ moät khoaûng(3), Kí hieäu(4) .2/ Hình troøn laø hình goàm caùc ñieåm(5) ..vaø caùc ñieåm naèm (6)ñöôøng troøn ñoù.3/ Daây ñi qua taâm goïi laø(7) caùc Abaèng R( A ; R )naèm treân ñöôøng troønbeân trongñöôøng kính .ñieåmKEÁT QUAÛ : 1- caùc ñieåm 2- A3 – baèng R4 – (A;R)5- naèm treân ñöôøng troøn 6 –beân trong 7-ñöôøng kính Baïn ñuùng khoâng ? ?Ñuùng roài ! Moät traøn phaùo tay ñi baïn !Baøi 38 : Treân hình 48, ta coù hai ñöôøng troøn (O;2cm) vaø (A;2cm) caét nhau taïi C vaø D. Ñieåm A naèm treân ñöôøng troøn taâm O.a/ Veõ ñöôøng troøn taâm C baùn kính 2cmb/ Vì sao ñöôøng troøn (C;2cm) ñi qua O,A ?Ñöôøng troøn (C;2cm) ñi qua O,A Vì CA=CO=2cmBaøi 39 tr 92: Treân hình 49, ta coù hai ñöôøng troøn (A;3cm) vaø (B;2cm) caét nhau taïi C,D. AB=4cm. Ñöôøng troøn taâm A,B laàn löôït caét ñoaïn thaúng AB taïi K,Ia/ Tính CA,CB,DA,DBb/ I coù phaûi laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB khoâng ?c/ Tính IK.a/ C vaø D naèm treân ñöôøng troøn (A ; 3 cm) C vaø D naèm treân ñöôøng troøn (B; 2 cm ) b/ Tính AI : AB-BI (BI laø baùn kính cuûa ( B;2cm))c/ Tính KB : AB-AK ( AK laø baùn kính ñöôøng troøn (A; 3cm)) HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ :Hoïc thuoäc caùc khaùi nieäm : ñöôøng troøn, hình troøn; cung; daây cung; baùn kính; ñöôøng kínhBaøi taäp veà nhaø : 38; 39(b,c); 40; 41; 42 tr 92+93 CAÙM ÔN THAÀY CO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH ÑAÕ THAM DÖÏ TIEÁT HOÏCTiết học này cần sử dùng phần mềm Geoebra khi bắt đầu vào tiết học 

File đính kèm:

  • pptBai_8_DUONG_TRON_Cuc_hay.ppt