Bài giảng Hình học 6 - Bài học số 10: Trung điểm của đoạn thẳng

M là trung điểm của AB

Đ Quan saựt caực hỡnh veừ sau vaứ cho bieỏt ủieồm M ụỷ hỡnh naứo laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB? Vỡ sao?

ẹieồm M naốm giửừa

hai ủieồm A vaứ B

ẹieồm M caựch ủeàu

hai ủieồm A vaứ B

ẹieồm M laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB

 

ppt25 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Bài học số 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 10 Trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳng2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng1 Kiểm tra bài cũ:Cho đoạn thẳng AB =8cm và AM=4cm.( hỡnh vẽ)a. Hóy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm cũn lại ?b. Tớnh đọan thẳng MB c. So sỏnh đoạn thẳng MA và đoạn thẳng MB?AMB4 cm8 cm?2a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B (AM <AB)b) Vỡ điểm M nằm giữa hai điểm A và B suy ra: AM + MB = AB 4 + MB = 8 MB = 8 - 4= 4cmc) MA = MB = 4cmĐÁP ÁNB4 cm4 cmAM3Bài 10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN  	 THẲNGAMB1)Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A,B và cỏch đều A,B (MA = MB)Điểm M cũn gọi là điểm chớnh giữa của đoạn thẳng AB 4M là trung điểm của ABMa+mb=ab Ma=mbđ/nABMHỡnh 3ẹieồm M laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB Quan saựt caực hỡnh veừ sau vaứ cho bieỏt ủieồm M ụỷ hỡnh naứo laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng AB? Vỡ sao?ABMHỡnh 1ẹieồm M naốm giửừa hai ủieồm A vaứ Bẹieồm M caựch ủeàu hai ủieồm A vaứ BABMHỡnh 2Đ10. TRUNG ẹIEÅM CUÛA ẹOAẽN THAÚNG5(Caõn Robecvan)Moọt soỏ duùng cuù ủửụùc cheỏ taùo dửùa vaứo tớnh chaỏt trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng.67Baứi taọp 60/SGK trang 118Treõn tia Ox, veừ hai ủieồm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cma/ ẹieồm A coự naốm giửừa hai ủieồm O vaứ B khoõng ?b/ So saựnh OA vaứ AB.c/ ẹieồm A coự laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng OB khoõng ? Vỡ sao ?8a/Trờn tia Ox cú: OA<OB(2cm<4cm) nờn đieồm A naốm giửừa hai ủieồm O vaứ B 2cm4cmOABxb/ Theo caõu a ta coự A naốm giửừa O vaứ B OA + AB = OB	2 + AB = 4AB = 4 – 2 = 2cm OA = AB= 2cm	c/ Theo caõu a vaứ b ta coự:Điểm A nằm giữa O;B và OA=AB nờn A laứ trung ủieồm cuỷa ủoaùn thaỳng OBGiải9Ta cú: MA + MB = AB2) Cỏch vẽ trung điểm của đoạn thẳngVớ dụ: Đoạn thẳng AB cú độ dài bằng 5cm.Hóy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB MA = MB (M là trung điểm của AB)suy ra MA = MB ===2,5 cmĐ10. TRUNG ẹIEÅM CUÛA ẹOAẽN THAÚNG10- Cỏch 1: Trờn tia AB, vẽ điểm M sao cho AM=2,5 cm AMB2,5cm123450Còn có những cách nào nữa không ? 11BABước 1yxBAMBước 2yxBAMBước 3Cỏch 2: Gấp giấyVẽ đoạn thẳng AB trờn giấyGấp giấy sao cho điểm A trựng với điểm B.Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M12AB13AB14AB15ABM16ABM17SGK:THẢO LUẬN NHểM Dùng một sợi dây "chia" thanh gỗ thẳng thành hai phần có độ dài bằng nhau?Trung điểm của thanh gỗTrung điểm của thanh gỗTrung điểm của thanh gỗ18 Đỏp ỏn:Dựng sợi dõy xỏc định chiều dài thanh gỗGấp đoạn dõy sao cho hai đầu mỳt trựng nhau .Nếp gấp của dõy xỏc định trung điểm của thanh gỗ thẳng khi đặt sợi dõy trở lại.Dựng bỳt chỡ đỏnh dấu trung điểm ?19Áp dụng: Bài tập 63a/ IA = IBb/ AI + IB = ABc/ IA + IB = AB vaứ IA = IBd/ IA = IB = SSĐĐKhi nào ta kết luận điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau Đúng(Đ), sai (S). Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:201) Điểm.là trung điểm của đoạn thẳng MNOM =....2) Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng MN thỡ =.=OONONOMBài tập: Điền từ thớch hợp vào chỗ trống trong cỏc cõu sau:O nằm giữa M,NMON21Bài 10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNGAMB1)Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của ABMa+mb=ab Ma=mbđ/n2) Cỏch vẽ trung điểm của đoạn thẳngCỏch 2: Gấp giấyCách 1: Đo đạc Cách 3: Dùng compa Bài tập Ma=mb=ab/222Hướng dẫn về nhàPhaõn bieọt : ẹieồm naốm giửừa .ẹieồm chớnh giửừa.Trung ủieồmHoùc baứi theo SGKLaứm caực baứi taọp:61;62;64 trang126 SGKÔn tập lại nội dung các bài đã học END23.Bài tập 1 :cho đoạn thẳng ab=10cm ,c là điểm nằm giữa a,bM là trung điểm của ac, n là trung điểm của bc.tính mn mncabHướng dẫn:M là trung điểm của ac nên : N là trung điểm của Bc nên : Từ (1) và (2) ta có :5 cm H Dẫn Trò chơi24Bài học đến đây kết thúcKính chúc quí thầy cô giáo và các em mạnh khoẻ !25

File đính kèm:

  • pptbai_10trung_diem_cua_doan_thang.ppt