Bài giảng Hình học 6 - Bài học số 7: Độ dài đoạn thẳng

 Khi AB = 17 mm ta còn nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 17mm (hoặc A cách B một khoảng bằng 17mm).

 Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 0.

Độ dài đoạn thẳng AB và khoảng cách giữa hai điểm A và B có gì khác nhau?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài học số 7: Độ dài đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 §7. §é dµi ®o¹n th¼ng1. §o ®o¹n th¼ng:Dông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm(th­íc ®o ®é dµi).C¸ch ®o:..BA1. §o ®o¹n th¼ng §7. §é dµi ®o¹n th¼ng Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0 và giả sử điểm B trùng với vạch 17 (mm)Bài tập: Bạn Nam đặt thước đo độ dài đoạn thẳng như hình vẽ sau, hỏi bạn Nam đặt thước đúng hay sai?..BAHình 1Hình 2..DC..FEHình 3Hình 4..HGSaiSaiSaiĐúng§7. §é dµi ®o¹n th¼ng§7. §é dµi ®o¹n th¼ngC¸ch ®o:1. §o ®o¹n th¼ng Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0 và giả sử điểm B trùng với vạch 17 (mm)..AB§7. §é dµi ®o¹n th¼ng Đoạn thẳng AB là hình gồm điểmA, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Mỗi đoạn thẳng có 1 độ dài. Độ dài đoạn thẳng là 1số dương, §é dµi ®o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng AB cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c nhau? §o¹n th¼ng AB lµ h×nh, cßn ®é dµi ®o¹n th¼ng AB lµ sè.§7. §é dµi ®o¹n th¼ng Khi AB = 17 mm ta còn nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 17mm (hoặc A cách B một khoảng bằng 17mm). Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 0. Độ dài đoạn thẳng AB và khoảng cách giữa hai điểm A và B có gì khác nhau?§7. §é dµi ®o¹n th¼ng Độ dài đoạn thẳng AB là một số dương, nghĩa là lớn hơn 0. Khoảng cách giữa hai điểm A và B có thể bằng 0 (Trong trường hợp hai điểm A và B trùng nhau).§7. §é dµi ®o¹n th¼ng2. So sánh hai đoạn thẳng. Để so sánh độ hai đoạn thẳng ta làm như thế nào? AB CD EGGiả sử: AB =3cm, CD = 3cm, EG = 4cm§7. §é dµi ®o¹n th¼ngHai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau hay có cùng độ dài và ký hiệu: AB = CD.Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD và kí hiệu: EG > CD.- Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG và kí hiệu: AB <EG.§7. §é dµi ®o¹n th¼ng?1AB= 28mmCD= 40mmEF= 14mmGH= 14mmIK= 28mma)b)AB = IK (= 28mm); EF = GH (=14mm)EF < CD (14mm < 40mm) Sau đây là một số dụng cụ đo độ dài (hình 42a,b,c). Th­íc dâyb) Th­íc gÊpc) Th­íc xÝch §7. §é dµi ®o¹n th¼ng?2 ?3 1 inch = 25,4mm §7. §é dµi ®o¹n th¼ng Hình 43 là thước đo độ dài mà học sinh châu Mỹ thường dùng.Đơn vị độ dài là inh-sơ (inch). Hãy kiểm tra xem 1 inh-sơ bằng khoảng bao nhiêu milimét? Bài 42 SGK: So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.BCAB = AC = 23mm§7. §é dµi ®o¹n th¼ngAbµi tËp §è: H×nh nµo cã chu vi lín nhÊt?H×nh 1H×nh 2H×nh 3

File đính kèm:

  • pptdo_dai_doan_thang.ppt