Bài giảng Hình học 6 - Bài thứ 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Điểm M không là trung điểm của Đoạn thẳng AB Vì MA = MB

Điểm M không là trung điểm của đoạn thẳng EF vì M không nằm giữa E và F

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK vì M nằm giữa H , K và MH=MK

 

ppt32 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Bài thứ 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONGGV: NGUYỄN CANG TRƯỜNGĐề bàiCho hình vẽ bên : 1.Đo độ dài AM, MB ? So sánh AM và MB.2.Tính AB?3. Nhận xét gì về vị trí của M đối với A và B?ABM Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm n»m gi÷a A, B vµ c¸ch ®Òu A, B (MA=MB).ABMTrung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB coøn ñöôïc goïi laø ñieåm chính giöõa cuûa ñoaïn thaúng AB.* §Þnh nghÜa:* VÝ dô:Cho c¸c h×nh sau. §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng nµo? V× sao?AMBa)MEFb)MHKc)Điểm M không là trung điểm của Đoạn thẳng AB Vì MA = MBĐiểm M không là trung điểm của đoạn thẳng EF vì M không nằm giữa E và FĐiểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK vì M nằm giữa H , K và MH=MKKhi nµo ta kÕt luËn ®­îc ®iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB? Em h·y chän nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng trong các câu trả lời sau :Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi : A. IA = IBB. AI + IB = ABC. AI + IB = AB vµ IA = IBD. IA = IB =Qua bµi to¸n trªn h·y cho biÕt cã mÊy c¸ch ®Ó nhËn biÕt ®iÓm I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB?CD2 ABAB 2) C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng* VÝ dô : §o¹n th¼ng AB cã ®é dµi b»ng 5 cm. H·y vÏ trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng Êy. Ta cã M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB AB 2Gi¶i:MMA = MB vµ MA + MB = AB Do ®ã MA = MB = = 5: 2 = 2,5 (cm)C¸ch 1: VÏ ®o¹n th¼ng trªn tiaTrªn tia AB vÏ ®iÓm M sao cho AM = 2,5cm. C¸ch 2: GÊp giÊy.VÏ ®o¹n th¼ng AB trªn giÊy. GÊp giÊy sao cho ®iÓm B trïng vµo ®iÓm A. NÕp gÊp c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm M cÇn x¸c ®Þnh.C¸ch 2: GÊp giÊyNÕu dïng mét sîi d©y ®Ó “chia” mét thanh gç th¼ng thµnh 2 phÇn dµi b»ng nhau th× lµm thÕ nµo?HOẠT ĐỘNG NHÓMTrung điểm của thanh gỗNếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào?Cách làm: Dùng sợi dây xác định chiều dài thanh gỗ. Gấp đoạn dây (bằng chiều dài thanh gỗ) sao cho hai đầu mút trùng nhau. Nếp gấp của dây xác định trung điểm của mép thẳng thanh gỗ khi đặt trở lại. Dùng bút đánh dấu trung điểm của thanh gỗ.Cách 3 : gấp dây.Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống . để được các kiến thức cần nhớ .Điểm .. Là trung điểm của đoạn thẳng AB M nằm giữa A ; B và MA=..2) Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì = MB =..ABBµi 60 SGK trang 125Trªn tia Ox, vÏ hai ®iÓm A, B sao cho OA=2cm, OB=4cm.a) §iÓm A cã n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ B kh«ng?b) So s¸nh OA vµ AB.c) §iÓm A cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng OB kh«ng? V× sao? Mçi ®o¹n th¼ng chØ cã mét trung ®iÓm.ABM* NhËn xÐt: * §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB MA = MB = * §iÓm M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ABAM + MB = ABAM = MB12AB* Cã 3 c¸ch x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ABAMBMột số hình ảnh minh họa về ứng dụng của trung điểm trong đời sống.OABCân đĩa, cân Rô – bec - vanCân đònABMMABCầu Bập bênhKéo coHäc bµiLµm bµi tËp 61, 64 (SGK tr 126) Bµi tËp 61, 62 (SBT tr 104, 105)¤n tËp toµn bé ch­¬ng I, tr¶ lêi c¸c c©u hái, bµi tËp trong trang 126, 127 SGK ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt 13 «n tËp ch­¬ng vµ tiÕt 14 kiÓm tra ch­¬ng I.

File đính kèm:

  • pptBai_10_Trung_diem_cua_doan_thang.ppt