Bài giảng Hình học 6 - Bài: Vẽ góc cho biết số đo

2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :

Ví dụ 3: Cho tia Ox . Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy bằng 300; góc xOz bằng 450

 

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Bài: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi còC©u ĐúngSai1) ĐiÒn dÊu “X” vµo « trèng mµ em chän ? 1. Đ­êng th¼ng a chia mÆt ph¼ng thµnh hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau(I)(II)a2. Cho hình vÏ sau :Ta nãi tia Oz n»m giöõa hai tia Ox vµ OyOxyzMNXXXXyx4. xOy = 4003. xOy = 800 ta nói xOy là góc tù Hình 1Hình 2 Hình 3Hình 42) Hình 1 , hình 2 , hình 3 , hình 4 những góc gì ?1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng :Ví dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho xOy = 400Oxy400Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0 Cách vẽ :- Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0 của thước .Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước đo góc . xOy là góc phải vẽ .Ví dụ 2 : Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300BCA300Giải- Vẽ tia BC bất kỳ - Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 300 - ABC là góc phải vẽ .Bµi 1. C¸c c¸ch vÏ xOy = 500 c¸ch nµo ®óng,c¸ch vÏ nµo sai ? Sai§óngxxy500Oy500Ox500hình aSaihình chình bĐể vÏ mét gãc bÊt kì cã sè ®o b»ng mét sè cho tr­íc ta lµm thÕ nµo?ĐÓ vÏ mét gãc bÊt kì cã sè ®o b»ng mét sè cho tr­íc ta lµm nh­ sau: + VÏ mét c¹nh bÊt kì cña gãc . + VÏ c¹nh cßn l¹i t¹o víi c¹nh võa vÏ mét gãc ®óng b»ng sè ®· cho tr­íc .2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :Oxy300 Ví dụ 3: Cho tia Ox . Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy bằng 300; góc xOz bằng 450 z450Trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :  Ta thấy trên hình 33, tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( vì 300 < 450)O300xyz450 hình 33Nhận xét : Trên hình 34, xOy = m0 , xOz = n0, vì m0 < n0 nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và OzOx m0y n0zHình 34Bài 24 trang 84: Vẽ xBy có số đo bằng 450 Cách vẽ : - Vẽ tia Bx , sau đó trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Bx vẽ tia By sao cho góc xBy bằng 450Bxy450Bài 25 trang 84 : Vẽ góc IKM có số đo bằng 1350KMI1350Ai vÏ ®óng ?Bµi tËp NhËn xÐt hình vÏ cña c¸c b¹n, víi bµi tËp: “ Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia OA , vÏ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550 “B¹n An vÏ :B¹n Hµ vÏ :OAB5501450CSaiĐóngOAB5501450C Bài 28 trang 85 : Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẽ được mấy tia Ay sao cho xAy = 500GiảiCó thể vẽ được hai tia Ay và Ay’ sao cho xAy = xAy’ = 500Axyy’500500Hướng dẫn về nhà- Cần nắm vững cách vẽ góc cho biết số đo - Học thuộc hai nhận xét - Làm các bài tập còn lại trang 84 , 85 Sgk. 

File đính kèm:

  • pptChuong_II_5_Ve_goc_cho_biet_so_do.ppt