Bài giảng Hình học 6 - Tia phân giác của góc

CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC :

Dùng thước đo góc:

Ví dụ : Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 640.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tia phân giác của góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRệễỉNG THCS NGUYEÃN TRAếIGV : BUỉI THề BÍCH VAÂNKIEÅM TRA BAỉI CUế:Treõn cuứng moọt nửỷa maởt phaỳng bụứ chửựa tia Ox, veừ tia Ot, Oy sao cho xOt = 250 , xOy = 500. a. Tia Ot coự naốm giửừa tia Ox vaứ tia Oy khoõng?b. So saựnh : tOy vaứ xOt BT 30 tr. 87 SGKGIAÛIOxy25ot50o250 + tOy = 500 Neõn xOt + tOy = xOytOy = 500 - 250tOy = 250Vaọy tOy = xOt Neõn tia Ot naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy a) Ta coự: xOt =250, xOy= 500Do ủoự xOt < xOyb) Vỡ tia Ot naốm giửừa hai tia Ox vaứ OyTia Oz naốm giửừa hai tia Ox , Oy . OxyzTia Oz taùo vụựi hai caùnh cuỷa goực xOy hai goực baống nhauTia Ob naốm giửừa hai tia Oa , Oc . Tia Ob taùo vụựi hai caùnh cuỷa goực aOc hai goực khoõng baống nhauc abOTIA PHAÂN GIAÙC CUÛA GOÙC1.TIA PHAÂN GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC LAỉ Gè ?yzxOTia phaõn giaực cuỷa moọt goực laứ tia naốm giửừa hai caùnh cuỷa goực vaứ taùo vụựi hai caùnh aỏy hai goực baống nhau . Oz laứ tia phaõn giaực cuỷa xOy  xOz + zOy = xOyxOz = zOyBAỉI TAÄP 30 TRANG 87 SGK:b) So saựnh tOy vaứ xOt.a) Tia Ot coự naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy khoõng ?c) Tia Ot coự laứ tia phaõn giaực cuỷa xOy khoõng ? Vỡ sao ?Treõn cuứng moọt nửỷa maởt phaỳng bụứ chửựa tia Ox, veừ tia Ot, Oy sao cho xOt = 250, xOy = 500.GIAÛIOxy25ot50o250 + tOy = 500 Neõn xOt + tOy = xOytOy = 500 - 250tOy = 250Vaọy tOy = xOt Neõn tia Ot naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy a) Ta coự: xOt =250, xOy= 500Do ủoự xOt < xOyb) Vỡ tia Ot naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy(1)(2)c) Tửứ ( 1 ) vaứ ( 2 ) suy ra tia Ot laứ tia phaõn giaực cuỷa xOy .OE laứ tia phaõn giaực cuỷa 0CEDSẹ0CED2.CAÙCH VEế TIA PHAÂN GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC :a. Duứng thửụực ủo goực:Vớ duù : Veừ tia phaõn giaực Oz cuỷa goực xOy 	 coự soỏ ủo 640.Caựch veừ:2.CAÙCH VEế TIA PHAÂN GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC- Veừ xOy = 640- Veừ tia Oz naốm giửừa 2 tia Ox vaứ Oy sao cho xOz = 320Oxyz32o32o64oNếp gấp cho ta vị trớ của tia phõn giỏc.Vẽ goực xOy lờn giấy trong.Gấp giấy sao cho cạnh Ox trựng với cạnh OyVẽ tia phõn giỏc theo nếp gấp đú.640320320b. Gaỏp giaỏy:OQua baứi taọp naứy caực em haừy cho bieỏt tia Oz laứ tia phaõn giaực cuỷa xOy khi naứo?Tia Oz laứ tia phaõn giaực cuỷa xOy khi: xOz = zOy =xOy2Ai nhanh hụn?234105678910yxOtOnmt45oOcabNhaọn xeựt:- Moói goực ( khoõng phaỷi laứ goực beùt) chổ coự moọt tia phaõn giaực.Caực nhoựm thửùc hieọn gaỏp giaỏy nhử sau:Nhoựm 1: Gaỏp goực nhoùnNhoựm 2: Gaỏp goực vuoõngNhoựm 3: Gaỏp goực tuứNhoựm 4: Gaỏp goực beùtSau ủoự moói nhoựm ruựt ra nhaọn xeựt : Moói goực coự maỏy tia phaõn giaực ?Oxytt’Hai tia Ot, Ot’ laứ tia phaõn giaực cuỷa goực beùt xOy- Goực beùt coự hai tia phaõn giaực laứ hai tia ủoỏi nhau3.CHUÙ YÙ:ẹửụứng thaỳng chửựa tia phaõn giaực cuỷa moọt goực laứ ủửụứng phaõn giaực cuỷa goực ủoự.z’Oxyz32o32oOmntt’Choùn c, dBT 32 TR. 87 SGKAi nhanh hụn?2345101. Khi naứo ta keỏt luaọn ủửụùc tia Ot laứ tia phaõn giaực cuỷa goực xOy? Trong nhửừng caõu traỷ lụứi sau, em haừy choùn nhửừng caõu ủuựng nhaỏt :	Tia Ot laứ tia phaõn giaực cuỷa goực xOy khi :abcdxOt = yOtxOt + tOy = xOyxOt + tOy = xOy vaứ xOt = tOyxOt = yOt =xOy2Khỏm phỏ:Hóy nờu một số hỡnh ảnh thực tế về tia phõn giỏc của một gúc?1.Khi cõn thăng bằng thỡ kim trựng với tia phõn giỏc của gúc AOBHệễÙNG DAÃN VEÀ NHAỉ: Veà nhaứ caàn hoùc thuoọc vaứ naộm vửừng ủũnh nghúa tia phaõn giaực cuỷa goực, ủửụứng phaõn giaực cuỷa moọt goực. Reứn kyừ naờng nhaọn bieỏt moọt tia laứ tia phaõn giaực cuỷa moọt goực. AÙp duùng kieỏn thửực cuỷa baứi hoùc ủeồ laứm baứi taọp : 31 tr. 87 SGKb) Veừ tia phaõn giaực cuỷa goực xOy ụỷ caõu aa) Veừ goực xOy coự soỏ ủo 1260.Tieỏt hoùc keỏt thuựcThaõn chaứo quựi Thaày coõ vaứ caực em hoùc sinh

File đính kèm:

  • pptbai_TIA_PHAN_GIAC_MOT_GOC.ppt