Bài giảng Hình học 6 - Tiết 12 - Bài học 10: Trung điểm của đoạn thẳng

1/ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG:

CÁCH VẼ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG:

Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 8cm. Hãy vẽ

trung điểm M của đoạn thẳng ấy.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 12 - Bài học 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo án hình học2009-2010Lớp 6AKiÓm tra bµi cò: Trong các hình vẽ sau:Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Đoạn thẳng MA có bằngđoạn thẳng MB không?AB..M.ABM..AB.MH×nh 1H×nh 2H×nh 3 M nằm giữa A và B MA ≠ MB M không nằm giữa A và B MA = MB M nằm giữa A và B MA = MBĐiểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB?Tiết 12: §10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1/ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG:Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B. M là trung điểm của AB MA + MB = AB Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của AB..AB.MMA = MBBT1: Trong caùc hình vẽ sau, hình naøo coù P laø trung ñieåm MN?P khoâng laø trung ñieåm cuûa MN vì P khoâng naèm giöõa MNP khoâng laø trung ñieåm cuûa MN vì PM ≠ PNP laø trung ñieåm MN vì P naèm giöõa MN vaø PM=PNBT2: Các câu trả lời sau Ñuùng hay Sai? Vì sao?Điểm I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB khi:SÑSÑSÑSÑABIAB..I...AB.I..AB.IBT3: Veõ hình vaøo oâ troáng cho phuø hôïp vôùi caùch vieát thoâng thöôøngCaùch vieát thoâng thöôøngHình veõ minh họaI laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ABa/ I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ABAIBAMBAMBAMB2/ CÁCH VẼ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG: Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 8cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy. M là trung điểm của AB MA + MB = AB MA = MBđ/nTiết 12: §10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1/ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG:..AB.M Nhận xét: M là trung điểm của AB  MA + MB = AB MA = MB-- Vẽ AB (= 8cm)Ma) Cách 1: dùng thước thẳng có chia khoảng- Đặt trên tia AB điểm M sao cho: AM = 4 cmABVậy M là trung điểm của ABC¸ch 2: GÊp giÊyAB.A..BAB..xyM.AB..8cmABMCách 3: Dùng CompaNếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thành hai phần dài bằng nhau thì làm thế nào?Baøi 60/ SGK - 125 Treân tia Ox, veõ hai ñieåm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cma) Ñieåm A coù naèm giöõa hai ñieåm O vaø B khoâng ? Tại sao?b) So saùnh OA vaø AB.c) Ñieåm A coù laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng OB khoâng? Vì sao?c) Vì A naèm giöõa hai ñieåm O, B (caâu a/) vaø OA = AB (caâu b/) Neân A laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng OB. OBAx0Giaûib) Vì A naèm giöõa hai ñieåm O vaø B nên OA + AB = OBVì treân tia Ox coù OA = 2cm < OB = 4cm Neân ñieåm A naèm giöõa hai ñieåm O vaø B. 	 AB = OB – OA = 4 – 2 = 2 (cm)Vaäy OA = AB = 2 cmTrß ch¬i « ch÷OÂ CHÖÕ Trung ®iÓm I cña ®o¹n th¼ng PQ là ®iÓm ........................ P,Q và ..........................P,QNÕu S lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng MN thì .......... = ... .......Cho ®o¹n th¼ng PQ dµi 6,5cm, R thuéc tia PQ, NÕu ............ = 13cm thì Q lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng PRK lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ST khi KS = KT = .....Tìm tõ hoÆc c¸c kÝ hiÖu thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng (...) ®Ó ®­îc mét kh¼ng ®Þnh ®óng:n»m giữa c¸ch ®ÒuSMSNPRC©u 1.C©u 2.C©u 3.C©u 4.Từ khóaNGIMT®UªRTRUGNI®MÓC©u 5.Mét ®iÓm cã thÓ lµ trung ®iÓm cña nhiÒu ®o¹n th¼ng nh­ng mçi ................................ chØ cã mét trung ®iÓm®o¹n th¼ng ST 2Ñaây laø moät töø goàm 9 chöõ caùiHướng dẫn về nhàPh©n biÖt :+§iÓm n»m gi÷a + §iÓm chÝnh gi÷a. +Trung ®iÓmHäc bµi theo SGKLµm c¸c bµi tËp: + 60;61;62;64trang11+119 + ôn tập chương I

File đính kèm:

  • ppttrung diem.ppt
Bài giảng liên quan