Bài giảng Hình học 6 - Tiết 12: Trung điểm của đọan thẳng - Lê Thị Phượng

M là trung điểm của đoạn thẳng AB

thỡ MA = MB =

Cách 1: Dùng thước có chia khoảng

Trên đoạn thẳng AB vẽ điểm M sao cho

AM = 2,5cm.

Cách 2: Gấp giấy

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 12: Trung điểm của đọan thẳng - Lê Thị Phượng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔTIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐỌAN THẲNG LỚP 63Giáo viên : LÊ THỊ PHƯỢNG Kiểm tra bài cũ Trên tia Ax, vẽ hai điểm M, B sao cho AM=2cm,AB=4cm.Điểm A có nằm giữa hai điểm A và B khôngb) So sánh AM và MBĐiểm M nằm giữa A và B Vì: trên cùng ta Ax có AM < AB ( 2cm < 4cm ) AM = MB ( cùng bằng 2cm ) a)Điểm M có nằm giữa A và B không ?b) So sánh AM và MB ?b) Vì M nằm giữa Avà B nên :AM + MB = AB MB = 4 – 2 MB = 2 (cm) GiảiMB = AB - AMKiểm tra bài cũEm có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với 2 điểm A và B ? M nằm giữa A và B MA = MB (hay M cách đều A và B)Bài tập : Trên tia Ax , vẽ hai điểm M ,B sao cho AM=2cm, AB=4cmABM4cm2cmxTiÕt: 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngM nằm giữa A và B M cách đều A và BVậy M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB khi nào ?ta có hệ thức nào ?thì AM +MB = ABta có hệ thức nào ?thì MA = MB Bµi tËp: Trong c¸c hình sau, hình nµo cã I lµ trung ®iÓm cña đoạn thẳng MN?mniHình 1mniHình 2mniHình 3Vậy điểm nằm giữa hai đầu đoạn thẳng có phải là trung điểm của đoạn thẳng đó không ?? Trªn ®o¹n th¼ng MN cã thÓ tìm ®­îc mÊy trung ®iÓm I của MN?? T¹i sao ë hình 1 và hình 2 điểm I kh«ng ph¶i lµ trung ®iÓm cña đoạn thẳng MN??Trªn ®o¹n th¼ng MN cã thÓ tìm ®­îc mÊy ®iÓm n»m giữa Mvà N ?TiÕt: 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ngEPQKiểm tra bài cũ ABM4cm2cmxa) Trên cùng tia Ax có OM < OB ( 2cm < 4cm ) Vậy điểm M nằm giữa hai điểm A và Bb) Vì điểm M nằm giữa hai điểm A và B nênTa có : AM + MB = AB	2 + MB = 4	 MB = 4 – 2 	 MB = 2 (cm)Vậy AM = MB Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4 cm.a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?b) So sánh OA và AB.c) Điểm A có là trung điểm của đọan thẳng OB không? Vì sao?TIẾT 12: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG VÝ dô: Đo¹n th¼ng AB cã ®é dµi bằng 5cm.H·y vÏ trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng Êy..A.BTa cã: AM + MB = ABMA = MB ? M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB ta cã ®­îc hÖ thøc nµo?TÝnh đé dµi ®o¹n th¼ng MA,MB ?AB 2 MA = MB == 2,5cm.=? Vẽ trung điểm của một đoạn thẳng như thế nào ?MB + MB = AB2. MB = ABAB..A.B.A.B.A.B.A.B.A..BA.B.A..BA..BAB.AB... MC¸ch 1: Dïng th­íc cã chia kho¶ng Trªn ®o¹n th¼ng AB vÏ ®iÓm M sao cho AM = 2,5cm.C¸ch 2: GÊp giÊyAB2 thì MA = MB =M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ABTIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐỌAN THẲNG ABMTIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐỌAN THẲNG CHƯA1CHƠIĐICHƯAĐỦBÀIHỌCHãy chọn con số may mắn cho đội của mình, mỗi câu trả lời đúng đội bạn sẽ nhận được 2 điểm. Nếu lật trúng vào ô may mắn đội bạn sẽ nhận được 2 điểm mà không phải trả lời câu hỏi nào. Đọc chính xác nội dung dòng chữ bí mật đội bạn sẽ nhận được 5 điểm. Kết thúc trò chơi đội nào có tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.234576CHƯA HỌC BÀI ĐỦ CHƯA ĐI CHƠI.CHƯA HỌC BÀI XONG CHƯA ĐI NGỦ, BÍ MẬT MỘT LỜI KHUYÊNCon số may mắnyou!Chúc mừng đội bạn 1. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 2cm, OB = 4cm. Điểm A có là trung điểm của OB không?Vì OA < OB nên điểm nằm giữa hai điểm O, B. Suy ra OA + AB = OBDo đó 2cm + AB = 4cm, suy ra AB = 4cm – 2cm = 2cm.Vậy A là trung điểm của OB vì OA + AB = OB và OA = AB = 2cmTrả lờiChúc mừng đội bạnyou!Con số may mắn 2. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi nào? a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và AI = IB d) IA = IB =d)c)Chúc mừng đội bạn Con số may mắnCon số may mắnyou!Chúc mừng đội bạn3. Trên hình vẽ bên, điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB vì điểm C không thuộc đoạn thẳng AB.không phải ....4. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của AB không? Tại sao?Trả lờiĐiểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB, Vì O nằm giữa hai điểm A, B và O cách đều A, B.Hướng dẫn về nhà Học thuộc định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng. Xem lại và nắm vững cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng Làm các bài tập 62, 64, 65 trang 126 SGK. Chuẩn bị trước nội dung ôn tập phần hình học để tiết sau ôn tập.

File đính kèm:

  • pptbai_10_trung_diem_cua_doan_thang.ppt