Bài giảng Hình học 6 - Tiết 17 - Bài số 2: Góc

Hỏi: Đỉnh của góc nằm ở vị trí nào?

- Lưu ý: Đỉnh của góc phải viết bằng chữ cái in hoa.

- Trên tia Ox lấy điểm M, trên tia Oy lấy điểm N. Khi đó góc xOy còn gọi là góc MON, hoặc là còn gọi là góc gì?

Bài tập 1.

 Trong các hình vẽ sau hãy nêu tên góc (nếu có) và chỉ rõ kí hiệu, đỉnh, cạnh của góc?

 

doc8 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 17 - Bài số 2: Góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tuaàn 21 Ngaứy soaùn: 01/02/2012
Tieỏt 17 Ngaứy daùy: 08/02/2012
Đ2 	GOÙC 
I. Muùc tieõu : 
Kieỏn thửực :
Hoùc sinh hieồu goực laứ gỡ? Goực beùt laứ gỡ? Hieồu veồ ủieồm naốm trong goực. 
Kyừ naờng :
- Hoùc sinh bieỏt veừ goực, ủaởt teõn goực, ủoùc teõn goực, vieỏt kớ hieọu. 
- Nhaọn bieỏt ủieồm naốm trong goực. 
Thaựi ủoọ: 
Giaựo duùc tớnh caồn thaọn. 
II. Chuaồn bũ : 
Giaựo vieõn : SGK, thửụực thaỳng, compa, phaỏn maứu, baỷng nhoựm, Projector. 
Hoùc sinh : Thửụực thaỳng, SGK. 
III. Tieỏn trỡnh daùy hoùc : 
OÅn ủũnh lụựp: 1’
Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:
TG
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoaùt ủoọng 1 : Kieồm tra baứi cuừ 
5’
Gv neõu caõu hoỷi kieồm tra 
Haừy veừ hai tia Ox, Oy chung goỏc O.
GV nhaọn xeựt, cho ủieồm HS 
GV noựi: Hỡnh goàm hai tia chung goỏc nhử hỡnh veừ cho ta hỡnh aỷnh cuỷa goực. Vaọy Goực laứ gỡ? Caựch ủoùc, vieỏt, kớ hieọu goực ra sao? Caựch veừ goực nhử theỏ naứo? ẹeồ tỡm hieồu veà vaỏn ủeà naứy chuựng ta hoùc sang baứi mụựi “Baứi 2. Goực”.
 Trong baứi hoùc ngaứy hoõm nay chuựng ta tỡm hieồu 4 phaàn:
Goực.
Goực beùt.
Veừ goực.
ẹieồm naốm beõn trong goực.
Vaọy chuựng ta vaứo phaàn thửự nhaỏt “Goực”
x
y
HS traỷ lụứi: (coự theồ veừ moọt trong ba hỡnh sau:)
O
Hỡnh 1
x
y
O
Hỡnh 2
x
y
O
Hỡnh 3
HS nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 2 : Khaựi nieọm goực
10’
O
x
y
5’
1. Goực : 
 * ẹũnh nghúa:
 Goực laứ hỡnh goàm hai tia chung goỏc. 
Trong ủoự: Goỏc chung cuỷa hai tia goùi laứ ủổnh cuỷa goực. Hai tia laứ hai caùnh cuỷa goực.
 N °
 ° 
 M
 * Caựch ủoùc:
Goực xOy, hoaởc goực yOx, hoaởc goực O.
 * Kớ hieọu: 
(Ta coứn kớ hieọu:)
- Goực xOy coứn goùi laứ goực MON, hoaởc goực NOM.
- Gv veừ hỡnh vaứ yeõu caàu HS nhỡn vaứo hỡnh veừ nhaọn xeựt hai tai Ox vaứ Oy.
 Hỡnh nhử theỏ ủửụùc goùi laứ goực. Vaọy theỏ naứo laứ goực?
- Hoỷi: ẹổnh cuỷa goực laứ gỡ? Hai caùnh cuỷa goực laứ gỡ?
- Gv giụựi thieọu: Caựch ủoùc, vieỏt, kớ hieọu goực.
- Hoỷi: ẹổnh cuỷa goực naốm ụỷ vũ trớ naứo?
- Lửu yự: ẹổnh cuỷa goực phaỷi vieỏt baống chửừ caựi in hoa.
- Treõn tia Ox laỏy ủieồm M, treõn tia Oy laỏy ủieồm N. Khi ủoự goực xOy coứn goùi laứ goực MON, hoaởc laứ coứn goùi laứ goực gỡ?
Baứi taọp 1.
 Trong caực hỡnh veừ sau haừy neõu teõn goực (neỏu coự) vaứ chổ roừ kớ hieọu, ủổnh, caùnh cuỷa goực?
O
a
b
Hỡnh a
-Gv: hửụựng daón HS laứm hỡnh a. 
-Gv: chia lụựp laứm boỏn nhoựm, phaõn coõng nhoựm trửụỷng, thử kớ.
Thụứi gian hoaùt ủoọng nhoựm toỏi ủa laứ 4 phuựt vaứ chổ laỏy 2 nhoựm nhanh nhaỏt.
Hỡnh
Teõn goực (Caựch vieỏt thoõng thửụứng)
Teõn goực (Caựch vieỏt kyự hieọu)
Teõn ủổnh
Teõn caùnh
a
Goực aOb
O
Oa, Ob
b
X
X
X
X
c
Goực PMQ
M
MP. MQ
d
Goực xOy
O
Ox, Oy
- Trong 4 hỡnh treõn coự caực hỡnh (a, c, d ) laứ goực nhửng hỡnh d ủaởc bieọt hụn caực hỡnh coứn laùi. Vaọy hỡnh d laứ goực gỡ? ẹeồ bieỏt ủửụùc vaỏn ủeà naứy chuựng ta tỡm hieồu sang phaàn thửự hai. ẹoự laứ goực beùt.
- HS nhaọn xeựt hai tia Ox vaứ Oy chung goỏc O.
- Goực laứ hỡnh goàm hai tia chung goỏc.
- Vaứi HS khaực nhaộc laùi ủũnh nghúa goực.
- HS: ẹổnh cuỷa goực laứ ủổnh O. Hai caùnh cuỷa goực laứ Ox, Oy.
- HS nghe GV giụựi thieọu
-HS: ẹổnh cuỷa goực naốm ụỷ vũ trớ chớnh giửừa.
- HS coứn goùi laứ goực NOM.
-HS: hoaùt ủoọng nhoựm
Hoaùt ủoọng 3 : Goực beùt 
6’
 2. Goực beùt : 
* ẹũnh nghúa:
Goực beùt laứ goực coự hai caùnh laứ hai tia ủoỏi nhau 
- Goực bẹt xOy.
- Nhỡn vaứo hỡnh veừ haừy nhaọn xeựt hai tia Ox vaứ Oy.
Vaọy goực coự hai tia ủoỏi nhau ta goùi laứ goực beùt.
?
 Haừy tỡm hỡnh aỷnh goực, goực beùt trong thửùc teỏ ?
- Ta ủaừ tỡm hieồu xong veà goực vaứ goực beùt. Vaọy veừ goực ta veừ nhử theỏ naứo? ẹeồ tỡm hieồu veà vaỏn ủeà naứy, chuựng ta hoùc sang phaàn thửự ba. ẹoự laứ veừ goực.
- HS: Hai tia Ox vaứ Oy ủoỏi nhau.
- HS: nhaộc laùi ủũnh nghúa goực beùt.
- Compa coự hai caùnh taùo thaứnh goực.
- Thửụực Eke, thửụực gaỏp coự hai caùnh taùo thaứnh goực.
- Hai kim ủoàng hoà taùo thaứnh goực, luực 6 giụ hai kim taùo thaứnh goực beùt, 
Hoaùt ủoọng 3 : Veừ goực 
6’
3. Veừ goực: 
ẹeồ veừ goực ta veừ:
ẹổnh cuỷa goực.
Hai caùnh cuỷa goực.
Vớ duù:
1
x
y
t
O
2
 hay 
 hay 
- ẹeồ veừ goực ta caàn veừ caực yeỏu toỏ naứo?
- Yeõu caàu HS laứm baứi taọp 2
 Veừ goực xOt. Veừ tia Oy naốm giửừa hai tia Ox vaứ Ot. Treõn hỡnh vửứa veừ coự maỏy goực? ẹoùc teõn taỏt caỷ caực goực?
 Trong moọt hỡnh coự nhieàu goực, ngửụứi ta thửụứng veừ theõm moọt hay nhieàu voứng cung nhoỷ noỏi hai caùnh cuỷa goực ủeồ deó thaỏy goực maứ ta ủang xeựt tụựi. Khi caàn phaõn bieọt caực goực coự chung moọt ủổnh, chaỳng haùn nhử ủổnh O, ta kớ hieọu , .
-Cho goực xOy vaứ ủieồm M nhử hỡnh veừ.
 y
.
x
O
.
M
ẹieồm M nhử hỡnh veừ ủửụùc goùi laứ ủieồm naốm nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi goực xOy? ẹeồ tỡm hieồu vaỏn ủeà naứy chuựng ta tỡm hieồu sang phaàn thửự tử. ẹoự laứ ủieồm naốm beõn trong goực.
- HS traỷ lụứi: veừ ủổnh vaứ hai caùnh cuỷa goực.
- HS: leõn baỷng veừ hỡnh vaứ traỷ lụứi treõn hỡnh vửứa veừ coự taỏt caỷ ba goực: goực xOt, goực xOy, goực yOt.
Hoaùt ủoọng 4: ẹieồm naốm beõn trong goực
O
4’
 4. ẹieồm naốm beõn trong goực : 
x
N
M
.
 y
 Khi hai tia Ox vaứ Oy khoõng ủoỏi nhau, ủieồm M naốm beõn trong goực xOy neỏu tia OM naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy.
 Khi ủoự ta coứn noựi: Tia OM naốm trong goực xOy.
- Khi hai Ox, Oy khoõng ủoỏi nhau, em coự nhaọn xeựt gỡ veà tia OM vụựi hai tia Ox vaứ Oy?
 Ta noựi ủieồm M naốm trong goực xOy. 
- Vaọy ủieồm M naốm trong goực xOy khi naứo ? 
- Khi ủieồm M naốm beõn trong goực xOy, ta coứn noựi: Tia OM naốm trong goực xOy.
- ẹieồm N nhử hỡnh veừ coự naốm beõn trong goực xOy khoõng? Vỡ sao?
- Tia OM naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy 
- HS traỷ lụứi: Khi hai tia Ox vaứ Oy khoõng ủoỏi nhau, ủieồm M naốm beõn trong goực xOy neỏu tia OM naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy.
- ẹieồm N khoõng naốm beõn trong goực xOy. Vỡ tia ON khoõng naốm giửừa hai tia Ox, Oy.
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ
7’
- Gv: duứng sụ ủoà tử duy cuỷng coỏ kieỏn thửực tửứng phaàn baống caựch ủaởt caõu hoỷi cho HS traỷ lụứi.
- Cho HS chụi troứ chụi “Hoọp quaứ may maộn”
Luaọt chụi: Coự 3 hoọp quaứ khaực nhau, trong moói hoọp quaứ coự chửựa caõu hoỷi vaứ moọt phaàn quaứ haỏp daón. Neỏu traỷ lụứi ủuựng caõu hoỷi thỡ moựn quaứ seừ hieọn ra. Neỏu traỷ lụứi sai thỡ moựn quaứ khoõng hieọn ra. Thụứi gian suy nghú cho moói caõu laứ 15 giaõy.
* Hộp quà màu vàng
 Một bạn học sinh phỏt biểu như sau đỳng hay sai? Nếu sai hóy sửa lại cho đỳng.
 a) Hỡnh gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là gúc xoy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của gúc xOy.
 b) Gúc RST cú đỉnh là R, cú hai cạnh là SR, ST.
 c) Gúc bẹt là gúc cú hai cạnh là hai tia chung gốc.
* Hộp quà màu xanh
 Quan sỏt hỡnh vẽ và cho biết cỏc kớ hiệu sau đỳng hay sai? Nếu sai hóy sửa lại cho đỳng.
 hoaởc hoaởc 
* Hộp quà màu tớm
Bài 8. SGK trang 75: Đọc tờn và viết kớ hiệu cỏc gúc ở hỡnh vẽ. Cú tất cả bao nhiờu gúc ? 
 Một bạn học sinh làm như sau đỳng hay sai? Nếu sai hóy sửa lại cho đỳng.
-Coự taỏt caỷ hai goực: goực BAC, goực CAD
-Kớ hieọu tửụng ửựng: , 
* 
- HS traỷ lụứi theo caõu hoỷi cuỷa GV.
-HS: choùn sai vaứ sửỷa laùi
goực xOy
S
m
n
A
ủoỏi nhau
-HS: choùn sai vaứ sửỷa laùi
 hoaởc hoaởc
C
 °
D
B
A
 ° ° °
HS: choùn sai vaứ sửỷa laùi
-Coự taỏt caỷ ba goực: goực BAC, goực CAD, goực BAD.
-Kớ hieọu: , , 
Hoaùt ủoọng 6: Daởn doứ (1’)
* Học thuộc định nghĩa gúc, gúc bẹt.
* Luyện tập
 - Vẽ gúc, đọc, viết tờn gúc, cỏch viết kớ hiệu gúc.
 - Tập phõn biệt cỏc gúc trong một hỡnh.
* Làm bài tập 7, 9, 10 sgk trang 75.
* Đọc trước bài “Số đo gúc”.

File đính kèm:

  • doctiet 17.doc
Bài giảng liên quan