Bài giảng Hình học 6 - Tiết 20 - Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Bài tập 1

Nhận xét hình vẽ của các bạn, với bài tập:

“ Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA ,

vẽ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550 “

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết 20 - Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi còC©u §óngSai§iÒn dÊu “X” vµo « trèng mµ em chän ? 1. §­êng th¼ng a chia mÆt ph¼ng thµnh hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau(I)(II)a2. Cho h×nh vÏ sau :Ta nãi tia Oz n»m gi÷a hai tia Ox vµ OyOxyzMN3. Khi Ox n»m gi÷a Oy vµ Oz th× xOy + yOz = xOzXXXXyx4. xOy = 400§Ó vÏ gãc xOy ta vÏ 2 tia chung gèc Ox vµ Oy, ta cã thÓ vÏ mét trong c¸c d¹ng sau:OxyOxyOxyOxy.a)b)c)d)Tiết 20: Bài 5VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO1. Vẽ góc trên nöa mặt phẳng :Ví dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho xOy = 400Oxy400Tiết 20:VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO- Đánh dấu vị trí 400 và vẽ tia Oy đi qua vạch 400 cña th­íc ®o gãc91234567810* Cách vẽ+ N»m trªn nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox + T©m th­íc trïng víi gèc O+ Tia Ox ®i qua v¹ch sè 0 cña th­íc - §Æt th­íc ®o gãc:NhËn xÐt : Trªn nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox ,bao giê còng vÏ ®­îc mét vµ chØ mét tia Oy sao cho xOy = m (®é)Ví dụ 2 : Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 1200BCA1200Giải- Vẽ tia BC bất kỳ - Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 1200 ta ®­îc ABC = 1200Tiết 20:VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO912345678101. Vẽ góc trên nöa mặt phẳng : Ví dụ 1 Oxy400NhËn xÐt : SGK83¸p dông : C¸c c¸ch vÏ gãc xOy sau, c¸ch vÏ nµo ®óng,c¸ch vÏ nµo sai ? §óngSaiSai§óngSai§óngxxy500Oy500Ox500bca2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :Oxy300 Ta thấy tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (vì 300 < 450)z450Tiết 20:VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO Ví dụ 3: Cho tia Ox.Vẽ xOy = 300 và xOz = 450trªn cïng mét nöamặt phẳng có bê chøa tia Ox. GiảiTrong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?91234567810912345678101. VÏ gãc trªn nöa mÆt ph¼ng.VÝ dô 1:Oyx400VÝ dô 2:BCA1200NhËn xÐt : SGK832. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :Tiết 20:VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO1. VÏ gãc trªn nöa mÆt ph¼ng.VÝ dô 1:Oyx400VÝ dô 2:BCA1200Ox yzm0n0Oxyz300450VÝ dô 3: NhËn xÐt : Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia Ox, xOy = , xOz = ,v× < nªn tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vµ Ozm0n0m0n0NhËn xÐt : SGK83Ai vẽ đúngBµi tËp 1NhËn xÐt h×nh vÏ cña c¸c b¹n, víi bµi tËp: “ Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia OA , vÏ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550 “B¹n An vÏ :B¹n Hµ vÏ :OAB5501450CSai§óngOAB5501450COAB5501450CTÝnh sè ®o gãc BOC ??Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia OA, vÏ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450 , COA = 550. Bµi lµm:+) V× AOC < AOB ( 550 < 1450) nªn tia OC n»m gi÷a hai tia OA vµ OBBµi tËp 25501450 - =900+ COB =5501450 COB =AOC + COB= AOBVËy sè ®o cña gãc BOC lµ 900 Bài 3 : Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vÏ được mấy tia Ay sao cho xAy = 500Giải Có thể vẽ được hai tia Ay và Ay’ sao cho xAy = xAy’ = 500Axyy’50050091234567810912345678101. VÏ gãc trªn nöa mÆt ph¼ng.VÝ dô 1:Oyx400VÝ dô 2:BCA12002. VÏ hai gãc trªn nöa mÆt ph¼ng.VÝ dô 3 :H­íng dÉn häc ë nhµ- N¾m ch¾c c¸ch vÏ gãc khi biÕt sè ®oNhí kÜ hai nhËn xÐt cña bµi- Lµm bµi 25, 26, 29 (SGK) §äc tr­íc bµi 6. Oxyz300450Tiết 20:VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO NhËn xÐt : SGK84NhËn xÐt :SGK83 Bài 29 trang 85 : Gọi Ot, Ot’ là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thằng xy đi qua O.Biết xOt = 300, yOt’ = 600 .TÝnh sè ®o c¸c gãc yOt , t O t’yxOtt’3006005. H­íng dÉn vÒ nhµ

File đính kèm:

  • pptbai_5_ve_goc_cho_biet_so_do.ppt